HISTORIEN om ALICE og ASMUS
- deres liv, deres forældre, deres slægt

På dette Websted kan du finde fotografier og slægtshistorie om
ALICE INGE AGNETE THOMSEN, født HOLTET, og OTTO ASMUS THOMSEN fra Vejle

Familien Fischers Hus i Løvegade


NB NB NB NB NB - SIDEN ER UNDER ARBEJDE OG IKKE FÆRDIG OG KONTROLLERET ENDNU

Det meste af Fischer-familiens liv foregik i Løvegade - men der er desværre intet tilbage af den gamle Løvegade, som den så ud, dengang de boede her.

I Folketællingerne opgives deres bopæl med mange forskellige (gade)numre, men disse numre er ikke entydige. Ifølge Gitte Strange Hansen, Arkivar ved Slagelse Arkiverne, er "Numrene i de gamle folketællinger ikke matrikelnumre, men blot tællingsnumre. Rodemestrene tog udgangspunkt i et bestemt hus/gård, som så fik nummer 1. Huset ved siden af blev nr.2 og så fremdeles rundt i hele byen. Ved den næste tælling startede de samme sted, men husene kunne enten være revet ned eller nye kunne være kommet til. Vi skal helt op til 1870 før der er numre, der rigtigt kan bruges til noget. - Man er faktisk nødt til at lave et større detektivarbejde med at sammenligne med de omkringliggende ejendomme op gennem årene for at finde de rigtige numre. - En anden mulighed er at gå til brandforsikringsprotokollen (også på Statens Arkivers hjemmeside). Der kan man finde de gamle matrikelnumre, men det er kun navnet på ejendommens ejer, der er nævnt."

Heldigvis er der gode oplysninger at hente i brandforsikringsarkivalierne på Arkivalier Online (AO): http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside/find_brandforsikringer under "Købstæder ca. 1800-1872" og Slagelse. Indgangen er via de øverste Brandforsikringsprotokoller, hvori der er henvisninger til mere udførlige angivelser i Brandforsikringstaxationsprotokollerne nederst på siden.

Der er ikke så meget bevaret før år 1800 (se under "Købstæder til ca.1800"), så det er vanskeligt at finde ud af, om familien også boede i huset på dette tidspunkt. Men vi ved, at Margrethe og Jens Hansen Fischer boede i Bredegade, da de fik deres første barn i 1796, kun 2 1/2 måned efter deres vielse i Skt.Peders Kirke, som var sognekirke for Bredegade.

Allerede 2 år efter var Margrethe og Jens imidlertid flyttet til Skt.Mikkels sogn. Her bor de, da deres næste barn fødes i 1798. Under Skt. Mikkels sogn hører Løvegade og her bor de i hvert fald ved Folketællingen i 1801.

Men boede de her allerede, da Ane Sophie blev født den 9. April 1798?

1801

Helt sikre kan vi først være i 1801. Folketællingen opgiver huset i Løvegade som nr.6, men i Brandforsikringsarkivalierne opgives Matrikel-nummeret til 215. Brandforsikringsnummeret er 204 (samme nummer lader til at dække "maler Dillings gaard på Rosengade" i 1798).

BrandFORSIKRINGSprotokol 1801-1810, opslag 75, øverst til venstre: 4.de Rode, Løvegades Fjerding, Løvegade, Søndre Side:

Forsikringsnr.: 204 - Matr.nr.: 215 - Gade og Ejer: Løvegade, søndre Side. Dagleier Jens Hansen. - Henvisn.til Taxationsprotokollen, Bygninger og Taksering: 13-23 = Forhuus - 440 (er overstreget), 32-36 = afbr.(afbrændt) 22.Sept.1804, 41-1 = Octb qt (Oktober kvartal) 1804 - 1000, c -c = -?- Baghuus - 150. - (Total:) 1150 (498= overstreget) (Jeg skylder Asger Berg, LFHK.dk, tak for hjælp til tolkning).

BrandTAXATIONSprotokol 1801-1810, opslag 45, nederst til venstre: Løvegades Fjerding:

Daglejer Jens Hansens Huus, Matr.No.215 - 8 Fag til Gaden, Egebindingsværk, Muurtavl til Gaden og leervægge til Gaarden, Steentag, til Værelser, Kiøkken med en Kakkelovn, à Fag 55 Rd. --------440, -
(Underskrevet) F. Bonnier - Joseph Øland - Christensen, Skriver.
(Jeg skylder John Hauerberg tak for hjælp til tolkning).

Den 1. Maj 1801 fik Margrethe og Jens deres 3. barn, datteren Ane Kirstine.

1804

Den 22. September rammes Slagelse af en katastrofe. En voldsom brand bryder ud kl.1 om eftermiddagen og lægger en stor del af den centrale by øde. P.Arnskov beskriver det således i sin "Bogen om Slagelse", Bøggilds Forlag, 1931:

"Om Brandens Opkomst forklarede Branddirektør, Snedker P. Corfitzen, at "Lørdag den 22. September opkom en ulykkelig Ildebrand, som tog sin Begyndelse enten i Avlsbruger Jacob Bentzens eller Pastor Fuglsangs Baghuse, som var sammenbyggede og begge med Straatag, da det blæste med en stærk nordvestlig Vind, saa tog Ilden hurtig fat i alle under Vinden værende Huse."

Paa Løvegade brændte følgende Matrikuls-Numre: 290 Pottemager Christen Sørensen, 289 Avlsbruger Jacob Bentzen, 287 Hjørnestedet Kobbersmed Gotlib Hausbild, paa den søndre Side 338 Sadelmager Ernst Heinrich, 237 Glarmester Hans Larsen, 336 Skomager Hans Steffensen, 335 var den Gang 3 Ejendomme, deraf brændte de 2, henholdsvis Daglejer Jens Hansens og Købmand Rasmus Sørensens.

....(samt mange flere). ..... Forsikringssummen for (alle) disse helt afbrændte Ejendommevar 23.355 Rdlr."

"Ved Branden i 1804 (blev) en Kommission nedsat for at hjælpe de Brandlidte; men det maa vel nærmest have været af Hensyn til Løsøret, idet Eejendommene jo var forsikrede; men Forsikringssummen har næppe slaaet til ved Opførelsen af de nye Ejendomme."

"Kronprinsen tilstillede Kommissionen et Beløb. Den samlede sum, som indkom, var 9769 Rdl 11 Skilling, som uddeltes til Ejere, Lejere og disses Folk, dog med undtagelse af (nogle - her flg.navne), som frabad sig hjælpen. Understøttelsen var også beregnet for Næringstab."

"Spørger man nu, om Byens Huse efter disse Brande vandt i Udseende, saa maa Svaret blive: nej desværre ikke videre, thi dels var den største Del af Befolkningen fattige, de havde kun fra Haand til Mund, dels var det absolut nødvendigt at faa Tag over Hovedet saa hurtigt som muligt...."

Margrethe og Jens' hus var altså blandt dem, der nedbrændte i løbet af eftermiddagen og aftenen den 22. September.

Det må have været vanskeligt for det unge ægtepar med 2 små børn (den ældste datter var død som spæd) - og med et i vente, Margrethe var højgravid og nedkom blot 1 uge efter, den 29. September med datteren Hansine. Hvad har den stakkels lille familie mon gjort? Hvor har de fundet husly? Tilsyneladende havde de jo ikke noget familie i Slagelse.

Mon de har været blandt dem, der modtog understøttelse? Eller havde de penge på kistebunden? I hvert fald fik Jens hurtigt i gang i et nyt byggeri, som allerede i Oktober kvartal kunne brandforsikres. Og det til en noget højere vurdering end hans gamle hus! Det nye hus var også både større og bedre, så Arnskovs betragtning om de nye huse ikke vandt i udseende lader ikke til at gælde for Margrethe og Jens' nye hjem.

Allerede kort efter branden gik taxationsmændene Franz Schou og Muurmester Joseph Øland i gang med at opgøre skaderne. Den 27. September behandlede de 45 erstatningssager:

BrandTAXATIONSprotokol 1801-1810, opslag 60, nederst til højre og opslag 65 midt på højre side:

32. – Anno 1804 den 22de Septbr.  ?? ???? Have undertegnede  Taxations Mænd, Snedker og Tømmermand Franz Schou og Muurmester Joseph Øland med Assistance af  Byeskriver Landvæsens Commissær Christensen taxeret Skaden(?) ved Ildebranden  i Slagelse den 22de  d(enne) M(åned), saaledes
 (hvorefter de skadelidte opregnes)
36: Dagleier Jens Hansens Huus der foran under Hoved No.13 og Bi No.23 er taxeret til Forsikring for 440 Rd.
Forhuus 8 Fag , gandske  afbrændt ----- 440
De overblevne  brændte Materialer af Træe,
Steen og Jern ansees for ----------------------- 1
altsaa er Brandskaden  ------------------ 439
(Jeg skylder John Hauerberg tak for hjælp til tolkning).

Og inden året var omme lader det til, at Jens Hansens nye hus stod færdigt og kunne indføres i Brandtaxationsprotokollen med en noget højere vurderingssum:

BrandTAXATIONSprotokol 1801-1810, opslag 72 midt på højre side:

4de Rode - Løvegades Fierding - Søndre Side:
41, 2. Daglejer Jens Hansen, opført følgende nye Bygninger  paa hans ved Ildebranden den 22de Septembr d.a.  tilbageblevne Grund og Bygge-Plads, beliggende under Brandforsikrings No.204, og Matricul No. 215 ,  See denne Protocol, Hoved No. 13 ??No. 23, og Hoved No. 32, ? No.36.
a)Et Forhuus til Gaden , 10 Fag, 10 al (=alen) dyb, ? Bindingsværk, Muurtavl og Teglhængt, indrettet til Værelser og Kiøkken, ??,  for saavidt samme til Dato er (?) færdig, da ?? ???? ?? Loftet og Gulv, samt Muur- Arbeide, endnu mangler, formedelst, Vin..? à Fag 100 -------------------- 1000
b)Et Baghuus, bestaaende af 3 Fag, 6 al. Dyb, ? Bindingsværk, Muurtavl og Teglhængt , indrettet til Stald (?),  for hvilket huset ?? Ende er en op..? Gaul, vurderes for saavidt
samme til Dato er færdig (??)à Fag 50 ----------150, - ----------1150, -
?????????
Underskrevet af: P.Corfitzen, Snedker – Joseph Øland, Muurmester - 
som overværede ved denne forretning S. Christensen
Fremlagt og endelig afhjemlet? ?? Slagelse --?
den 24de December 1804
Mandix
(Jeg skylder Poul F. Andersen tak for hjælp til tolkning).

 

 

 

------.....................


Løvegade hører til Skt. Mikkels Kirkes Sogn - Læs mere om familiens forhold til denne kirke nedenfor.

nr. 6:
Allerede ret tidligt i deres ægteskab boede Margrethe og Jens Hansen Fischer i Løvegade nr. 6, hvor vi møder dem i Folketællingen 1801 med deres 3-årige datter Ane Sophie. Løvegade hører til Skt. Mikkels sogn, men parret blev gift i Skt.Peders Kirke, hvor også deres første barn blev født i 1796, så de første år har de nok ikke boet i Løvegade.

Måske har familien boet i det samme hus i Løvegade i de næste mange år. Desværre er der jo et stort spring i folketællingerne fra 1801 til 1834 og i denne periode kom der flere børn til (Ane Kirstine, Hansine og Hans Jensen Fischer) og Jens døde, men overalt noteres de som boende i Løvegade.

nr. 222:
I 1834 er husnummeret (matrikelnummeret) 222. Det drejer sig om et 2-familiers hus, hvor enken Margrethe Fischer nu boede sammen med den ældste datter Ane Sophie, gift Schou og nu selv enke, og hendes 3 børn. I huset ved siden af (nr.223) boede den skomagersvend Carl Palle, som skulle blive far til Ane Sophies sidste - og uægteskabelige - barn. (i 1845 var der i Slagelse ikke mindre end 29 skomagermestre blandt byens 218 familiefædre og 3.563 indbyggere).

nr. 223:
I 1840 boede Margrethe i husnummer (matrikelnummer) 223, også et 2-familiers hus, hvor hun boede sammen med datteren Hansine Fischer og barnebarnet Hansine Laurine Schou, som var lam. I lejligheden(?) ved siden af boede Margrethes søn Hans sammen med sin hustru Sidse Marie.

nr.215:
I 1845 var familien flyttet til nr.215, hvor der ialt boede 3 familier. Den ene bestod af Margrethe, Hansine og Hansine Laurine, samt Ane Sophie's uægteskabelige søn Carl Palle. Ane Sophie var i mellemtiden død, så Margrethe var blevet plejemor for hendes 2 umyndige børn. Den anden familie af Hans, Sidse Marie og deres 3 børn, samt søstersønnen Jens Peter Schou som var i væverlære (hos Hans?).
I 1850 er husnummeret opgivet til 215A, et hus med 3 familier, hvoraf den ene var Margrethes og inkluderede Hansine og plejebørnene Hansine Laurine og Carl Palle. I nr. 215 B boede 2 familier, hvoraf Hans, Sidse og deres 4 børn (samt en logerende) var den ene.

 

 

............ .


PERSONER
(alfabetisk liste)

PERSONER
i ALICE's slægt

PERSONER
i ASMUS' slægt

HISTORIER
STEDER
FOTOS
TEKSTER

STAMTAVLER og SAMLESIDER

DOKUMENTER
ORDLISTE
HOVEDSIDE
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 10.4.2013 og sidst opdateret d. 23.4.2013