HISTORIEN om ALICE og ASMUS
- deres liv, deres forældre, deres slægt

På dette Websted kan du finde fotografier og slægtshistorie om
ALICE INGE AGNETE THOMSEN, født HOLTET, og OTTO ASMUS THOMSEN fra Vejle

Krigsinvalid

I 1850 nedsattes en Kommission til at undersøge "de gældende bestemmelser for samtlige de fonds, kasser, fundationer og legater, med hensyn til hvilke der kunne være spørgsmål om, hvorvidt de egnede sig til at anvendes til de miliære underklassers fremtidige pensionering eller specielt til forsørgelse af deres invalider samt disses og de faldnes efterladte".

Ved lov af 9. April 1851 dannedes der en almindelig invalidefond, "til hvilken henlagdes Søkvæsthusets og Krigshospitalskassens midler samt den 1801 grundlagte fond til understøttelse af kvæstede og faldnes efterladte, foruden årlige tilskud fra Statskassen". Desuden dannedes der "en overordentlig Invalidefond", "til hvilken henlagdes Centralkomiteens midler, udbyttet af det til invaliderne af Kongen skænkede Marienlyst Slot, samt forskellige legatmidler".

Grunden til at man kunne få bevilget penge fra disse fonde kunne være alder og svagelighed, invaliditet, eller de blev udbetalt til de efterladte efter krigsinvalider.

Den 29. Marts 1904 kom der en ny lov, som ophævede Den Almindelige Invalidefond og lod dens midler og forpligtelser overgå til Statskassen. Det samme skete for Søkvæsthuspensionisternes Begravelsesfond og indtægterne fra Søkvæsthusets bygninger og grund på Christianshavn.

Den 19. December 1906 vedtoges en lov, som tilstod "mænd, som 1848-50 har stået ved en til den danske hær hørende afdeling (Institution), medens denne var på krigsfod (feltfod), eller som har været udkommanderede med eller som frivillige gjort tjeneste om bord i et i anledning af krigen udrustet skib, en livsvarig årlig hædersgave af 100 kr. (altså uden hensyn til, om de pågældende er invalider eller ej)".

En ny lov om invalideforsørgelse blev udstedt den 22. December 1919 med ikrafttrædelse den 1. Januar 1920, hvorefter der ikke gjordes forskel på Fredsinvalider og Krigsinvalider.

 

PERSONER fra dette website:

Peter Lorentz Christian Holm angav i årene omkring 1905-1906 at være "krigsinvalid".

 

Litteratur:
Salmonsens konversationsleksikon, 2.udgave. Bind XII: Hvene-Jernbaner, side 470: Invalideforssørgelse: http://runeberg.org/salmonsen/2/12/0482.html

 

PERSONERNE
(alfabetisk liste)

PERSONERNE
i ALICE's slægt

PERSONERNE
i ASMUS' slægt

HISTORIERNE
STEDERNE
og
TINGENE
FOTOS
TEKSTER

STAMTAVLER og SAMLESIDER

DOKUMENTER
ORDLISTE
KILDER og LINKS
HOVEDSIDE
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 12.8.2012