HISTORIEN om ALICE og ASMUS
- deres liv, deres forældre, deres slægt

På dette Websted kan du finde fotografier og slægtshistorie om
ALICE INGE AGNETE THOMSEN, født HOLTET, og OTTO ASMUS THOMSEN fra Vejle

Struch-familien i Nørre Næraa på Fyn

---------- Data og Kildeoplysninger om Struch-familien i Nørre Næraa --------

1688:

I 1688 blev Johan Ludvig Johansen Struch præst i Nørre Næraa på Fyn. Han efterfulgte Carsten Jørgensen Sommer, som kun nåede at virke i dette embede i 2 år og som efterlod hustruen Christence Hansdatter Husum, en søster til Sommers bror Johan Jørgensen Sommer, der havde været præst før denne.

Christence, der stammede fra Bogense, blev således tidligt enke og var desuden barnløs, da manden døde den 30. April. Det lader til, at der for en kort periode virkede en anden præst på stedet, Jesper Knudsen, som imidlertid døde. Hvorefter Johan Ludvig blev indsat den 15. Juli og giftede sig så med Sommers enke.

1690: Maren Johansdatter Struch født.

Christence og Johan Ludvigs første barn lader til at have været datteren Maren Johansdatter Struch, som blev født Torsdag formiddag den 5. April 1690 og døbt den 19. samme måned.

1691: Hans Carsten Johansen Struch født.

Hereftter fulgte sønnen Hans Carsten Johansen Struch den 17. August 1691. Ved dåben den 3. September var bl.a. "Min Fader Johan Struch af Svendborg" fadder, ligesom Christences slægtning Hr. Niels Huusom i Gjelsted.

1692: Henric Johansen Struch født.

Året efter var der atter barnedåb i Nørre Næraa, da parrets søn Henric Johansen Struch, født den 31. Juli, blev døbt den 16. August 1692.

1693: Johan Johansen Struch født. Christence Hansdatter Husum død.

Den 6. September 1693 blev familien forøget med sønnen Johan Johansen Struch, som derpå blev døbt den 16. September. Johan Ludvigs søster Maren fra Svendborg bar barnet.

Desværre blev resten af 1693 ganske sørgeligt, for den 22. November måtte Johan Ludvig skrive i Kirkebogen: "Min Salig Hustru begr." og den 4. Søndag i Advent måtte han også begrave "min liden Johans Amme N. Karen Andersdatter ...".

1694-1695: Christence Johansdatter Struch født.

Det var jo en frygtelig situation for Johan Ludvig nu at stå alene med 4 små børn, så ganske snart derefter giftede han sig igen og den 12. August 1695 kom hans næste barn blev født om natten mellem søndag og mandag. Den lille pige blev den 21. August døbt Christentze til minde om sin faders første hustru. Blandt fadderne var Kirsten Lehrmann af Skamby Præstegaard.

----- Kirsten Lehrmann var søster til Ananias Michelsen Lehrmann, som var præst i Skamby.

1696: Hans Johansen Struch født.

Johan Ludvigs nye hustru lader til hurtigt at være blevet en del af menigheden for i løbet af 1696 blev hun bedt om at være gudmoder ikke mindre end 5 gange. Undervejs nåede hun såmænd også selv at nedkomme med et drengebarn. om hvem Johan Ludvig noterede "D. 5. August. En Onsdag blev min liden Søn Hans døbt, som var fød d. 22. Juli M.Magd. Nat kl.12. Blandt fadderne var Hr. Ananias Lehrmand (Lehrmann), Hr. Alexander Hansen af Schebye, Sing: Christen Pedersen, Tolder af Bogense, Anna Hr. Michels af Tandrop og Anna Wessel paa Kiørup".

----- Hr. Ananias Lehrmann (også stavet Leermann eller Lehrmand) var den Ananias Mikkelsen Lehrmann (også stavet Michelsen Lehrmann), som fra 1693 var præst i Skamby (hvor han havde efterfulgt Ahasverus Bøgvad) og gift med Mette Jensdatter Westengaard. --- Hr. Alexander Hansen var siden 1691 præst i Skeby og gift med Anna Maria Lauritsdatter Hviid. ---- Sing: Christen Pedersen var Christian Pedersen Bøgvad, Tolder og Købmand i Bogense, han var gift 2. gang med en Kirsten Leerman og far til Margrethe Christiansdatter Bøgvad, som senere blev gift med den her nyfødte Hans Johansen Struch. ---- Anna Michels var den Anna Margrethe Nielsdatter af Sandagergård, som siden 1688 var gift med Mikkel Jacobsen Rørup, sognepræst i Tanderup fra 1687.

1697: Niels Johansen Struch født og død.

Også dette år var Johan Ludvigs hustru gudmor flere gange, inden hun atter nedkom med en lille søn, som fødtes den 29. November, men åbenbart var svagelig og blev hjemmedøbt den 2. December for at dø og blive begravet dagen efter.

1698: Johans Ludsvigs hustru nedkom med et dødfødt drengebarn.

Johan Ludvigs hustru blev den 1. Søndag efter Hellig Tre Konger introduceret efter barslen året før. Senere på året var hun atter gudmor flere gange ved dåb i Nørre Næraa Kirke. Og den 20. December nedkom hun igen, men dennegang med en dødfødt lille dreng.

1699:

Domenica Septuagesima noterede Johan Ludvig i Kirkebogen "Min Kone introd." Senere på året var der igen bud efter hans hustru som gudmor.

1700: Anna Helena Johansdatter Struch født

Efter de svagelige drengebørn blev Johan Ludvig omsider igen datter til en livskraftig lille pige, selvom en hjemmedåb var nødvendig. Han noterede: "D. 1. April. Min Datter Anna Helena i Kirken i Kirken til sin Daab stadfæstet, var fød d. 21. Marts Dca Laetare, hiemmedøbt d. 24 ejusdem. frembaaren af Kirstine, Hr. Christens i Kullerup. Faddere Hr. Hans i Aggernæs(?), Hr. Frideric i Uggerslev, Eiler Christensen Studios... (Hustru?) Kirsten Mag. Rasmus Bring af Klinte og Hr. Eric Hvids Kiereste af Eilbye. "Dca Jubilate Min Hustru introduceret".

1701: Lauritz Johansen Struch født.

Efter et år kunne Johan Ludvig den 2. Søndag i Advent atter døbe en søn, Lauritz, der var født den 18. November kl. 7 1/2. Kirsten Mag. Rasmus Bruns bar ham og faddere var dennegang: Hr. Christian Bircherod i Siersted(?), Ms: Ditlow Weithart forvalter på Enggaard, Hr. Ananias Lehrmand fra Skamby og Maren Hansdatter af Aggernæs.

1702-1703: Dorothea Elisabeth Johansdatter Struch født.

Johan Ludvigs hustru blev introduceret den 2. Søndag efter Hellig Tre Konger - og kort efter optrådte hun igen i Kirken som gudmor. Dette gentog sig flere gange og ligeledes i begyndelsen af 1703, indtil hun den 15. August nedkom igen. Denne gang med en lille pige, som den 22. August blev døbt Dorothea Elisabeth. Kirsten Lehrmand. Sr. Christian Pedersens Kiereste af Bogense bar hende, men fadderne var: Anna Westengaard, Sr. Jørgen Loversen til ???, Hr. Niels Jensen ,designeret SognePræst til Østrup og Jastrup, Hr. Regiments? Søren(?) Seerup og Løjtnant Johan Christopher ??? på Holmegaard.

1704: Johan Johansen Struch død.

I 1704 havde familien den sorg, at Johan Ludvigs næstældste søn Johan Johansen Struch, som var født i 1693, døde og blev begravet kun 11 år gammel.

Og som sædvanlig var der bud efter præstens hustru som gudmor - 3 gange bar hun dette år et barn til dåben.

1705:

Dette år var Johan Ludvigs hustru mærkværdigvis ikke gudmor, derimod var andre familiemedlemmer faddere: Hans Struch og Jochim Struch. Om det drejer sig om en af præstens sønner eller hans brødre får stå hen i det uvisse.

1706: Sara Maria Johansdatter Struch født.

Derimod var der "Præstens Datter Maren", som 2 gange i 1706 blev bedt om at være gudmor. Maren var jo født i 1690 og altså nu 16 år gammel og dermed "voksen".

Samme år fødte præstekonen sit sidste - og ottende - barn, en lille pige, som den 15. Februar blev døbt Sara Maria. Provstens Kiereste(?) i Aggernes bar hende. Faddere var Hans At? .. og "Min Broder Hans Struch", Singr Matz Petersens Kiereste... og Sr. Lauritz Jacobsens Kiereste...

"Domenica Judica" blev moren introduceret og derefter fortsatte hun trofast med at bære andres børn til dåben resten af året.

1707-1710:

Også det næste år og de følgende år var præstekonen og andre familiemedlemmer gudmor og faddere til menighedens børn.

E sørgelig begivenhed indtraf nu også: Præsten måtte notere således "Dmc 13.. Min Kierestes Broder Hans Husum Studiosus begr. Var død Dagen før Pintzdag om Morgenen, gl. 31 Aar".

1711-1721:

Men ellers fortsatte livet med præstekonen og nu også døtrene som gudmor ved talrige dåbshandlinger. Maren var jo allerede blev gammel nook til dette hverv i 1706, nu fulgte også Christence, som var født i 1695, med fra 1711 og Anna Helena, som var født i 1700, fra 1714. Samt Dorthea Elisabeth, født i 1703, fra 1719.

1722:

Efter "Dca Jubil "ændres skriften i Kirkebogen fuldstændig. Enten var Johan Ludvig meget syg eller også måtte en anden vikariere for ham. Måske var sønnen Hans Johansen Struch, som senere overtog Johan Ludvigs embede, allerede færdiguddannet og hjemme i Nørre Næraa? Med den nye skrift indførtes både Dorthe Elisabeth og Christence Struch som gudmødre i 1722.

1723: Johan Ludvig Johansen Struch død. Hans Johansen Struch ny præst.

Men så skrev Hans "D. 9. Novembr, en Tirsdag Morgen, klocken 8 var min .. Fader Hr. Johan Ludvig Struch ved en salig Død bortkaldet fra dette Lifs Møjsommelighed efter at han havde erholdt 61 Aar og 6 dage og været Præst for ... 35 Aar og 4 Maaneder. - Siden hafver jeg Hans Johansen Struch continueret at skrifve og antegne de fødde, døde, copulerede ... i liden Kirkebog af min Fader først forfattet".

Hans Johansen Struch var på det tidspunkt omkring 27 år gammel og måtte vel nu sørge for sin mor og sine uforsørgede søskende, i hvert fald for den 28-årige Christence, den 23-årige Anna Helena, den 22-årige Lauritz, den 20-årige Dorthea Elisabeth og den 17-årige Sara Maria. I hvert fald søstrene fortsatte med at leve i Nørre Næraa med Hans og denne forpligtelse forhindrede for en tid, at han selv kunne gifte sig og stifte familie.

Den 17. December 1723 blev Hans så præst i Nørre Næraa ifølge Wibergs Præstehistorie.

1724:

Den 2. Februar skrev han i Kirkebogen: "Die 2. Febr. Fest. Purific Mariae prædikede jeg første Gang efter min ordination og Indsættelse til Præsteembedet udi Næraa og Højrup Kirker".

Det lader til, at Christence blev gift på denne tid med den meget ældre Johannes Clausen Brandt fra Odense, Købmand i Nørregade, hvis første hustru Dorhtea Madsatter Krag var død omkring 1722-1723. Han døde dog allerede i 1729, hvoerefter Christence giftede sig igen, så hun har ikke "ligget sin bror til byrde" i ret lang tid.

Anna Helena derimod boede hjemme i længere tid, sammen med Dorothea Elisabeth og Sara Maria.

1725-1729:

I disse år passede Hans Johansen så sit embede og sørgede for sine søstre. Som tidligere deres mor stille nu også søstrene op som gudmødre til menighedens børn, ofte flere gange om året. Det gjaldt både Anna Helena indtil 1729 hvor hun var 29 år gammel, Dorthea Elisabeth indtil 1742 hvor nu var 39 år gammel, og Sara Maria indtil 1742 hvor hun var 36 år.

1732:

I Marts måned 1732 blev Købmand Jens Nissen fra Odense og den nu 32-årige Anna Helena viet. I følge et lejlighedsdigt, som tilsyneladende findes på Det Kgl. Bibliotek, skal det være sket i Nr.Næraa, men det findes ikke indført i Kirkebogen. "Skialder forfattet, da (J. c. Nissen) og (Anna Helena Struch) celebr. deres Copulation i Næraa Præste-g. Ao. 1732 d. 81. (sic!) Mart."

Med Anna Helena's bryllup og bortrejse fra hjemmet blev så Hans Johansens forpligtelser mindre, så han har nok draget et lettelsens suk over at få søsteren godt gift.

Tilbage var så den 29-årige Dorthea Elisabeth og den 26-årige Sara Maria.

1735 ?: Hans Johansen Struchbliver gift.

Lettelsen i den økonomiske forsørgerbyrder betød, at Hans Johansen nu selv kunne begynde at tænke på at gifte sig og stifte familie og på et eller andet tidspunkt, sandsynligvis i 1735, blev han viet til Margaretha Kirstina Bøgvad, en datter af Tolder Bøgvad fra Bogense.

1736:

Hans Johansens hustru optog hurtig sin svigermors og svigerindernes skik med at optræde som gudmor for menighedens børn og bar allerede i løbet af dette - måske hendes første år i præstegården - 3 børn til dåben.

1737: Johan Ludvig (Hansen) Struch født.

41-år gammel blev det så Hans Johansens tur til at døbe sit eget barn og stolt indførte han begivenheden i Kirkebogen: "Den 13 April, En Løverdag kl. 9 Formiddag, er min Søn Johan Ludvig født til Verden. Samme Dag igienfød og paafølgende 2. May til sin Hiemmedaab stadfæstelse blev ført til Kirke. Højvelbårne(?) Grevinde Holck paa Holmegaard bar ham. Fadd.: Hr. Eiler Kullerup i Rønninge og hans Kiereste, Sgr. Peder Hieronymus i Odense og hans Kiereste, Hr. Hans i Scheebye, Min Broder Lauritz Struch.

----- Hr. Eiler Kullerup blev senere gift med Dorothea Elisabeth og Peder Hieronymus med Christence. Broder Lauritz Johansen Struch var på dette tidspunkt 36 år gammel og var måske allerede på dette tidspunkt Herredsskriver i Bogense.

1738: Maren Hansdatter Struch født.

Den 12. August blev Hans Johansen atter far, da Margrethe nedkom med datteren Maren, som straks blev hjemmedøbt og først den 17. September fremført i Kirken. Også her er familiemedlemmerne til stede: "Min Syster Dorthea Elisabeth Hr Eilers i Rønninge bar hende. Fadd.: Min Svoger Hr. Eiler Kullerup i Rønninge og Mon. Jens Nissen i Odense. Min Broder Lauritz Struch, min Syster Sara Maria Struch."

----- Da Dorthea Elisabeth stadig som gudmor indtil 1742 benævnes "Jomfru", har hun vel i 1738 stadig kun været forlovet med Eiler Christensen Kullerup, hvis første kone var død i 1730. Eller er der mon tale om en anden ung slægtning, som bærer?

1739: Margareta Hansdatter Struch født.

Igen dette år blev familien forøget. Hans Johansens datter Margareta blev født den 30. September og døbt den 6. Oktober. Sara Maria barn barnet og faddere stod Hr. Ernst Stadtz Krøyer i Klinte, Mons: Lauritz Scheebye og en Jomfru Dorthe Elisabeth ?????

1740: Eiler (Hansen) Struch født.

Igen en dåbsindførsel i Kirkebogen: "Den 6 Oct. en Onsdag min liden Søn Eiler, som var fød en Løverdag d: 15. Oct. til Daaben frembaaren ved min Syster Hr. Provst Kullerups Kiereste i Rønninge. Fadd.: Hr. Wemmenhøy i Uggerslef, Tolder Sgr. Bøgvad, Sgr. Melhoph af Bogense, min Broder Lauridtz Struch, Jomfrue E....(?? datter??) af Aggernes. - Samme Søndag (Domca 1. Adv.) min Hustru introduc."

---- Den Søster, der bar barnet, var Dorothea Elisabeth, som på et tidspunkt blev eller var blevet gift med Eiler Christensen Kullerup, Provst i Rønninge. Morten Jacobsen Wemmehøi var sognepræst i Uggerslev. Margrethes bror (?) Peder Christiansen Bøgvad var tolder i Bogense. Niels Nielsen Melhop i Bogense var gift med Karen Christiansdatter Bøgvad og altså Eilers onkel på mødrene side.

1742-1743: Lauridtz (Hansen) Struch født.

Den 22. December 1742 fik Margrethe og Hans Johansen endnu en søn; Lauridtz, som blev hjemmedøbt kort efter og den 8. eller 9. Januar 1743 frembåret i Kirken af "min Syster Hr. Provst Kullerups Hustru i Rønninge", mens Sgr. Fogh fra ???, Hr. Krøyer i Klinte, Mons: Lars Scheebye paa Maygaard, Mons: Friderich Christian Thrane(?) fra Kierreygaard(?), Svoger Tolder Bøgvads Hustru i Bogense. - Fest.Purific. Mariae Min Kone introd."

----- Her benævnes Dorothea Elisabeth i hvert fald som Provst Kullerups Hustru, men hvornår de blev gift, vides pt ikke. Svoger Tolder Bøgvad var Margrethes bror Peder Christiansen Bøgvad og hans hustru var Birgitte Jensdatter Faber.

1744: Christian (Hansen) Struch født.

Hans Johansen og Margrethes sidste barn blev født den 5. Januar 1744 og blev døbt den 11. Januar. Tolder Bøgvads Kiereste, altså Birgitte Jensdatter Faber, bar barnet og Hr.Provst Kullerup af Rønninge, Hr. Peiter Nicolai Vinding af Kullerup, Sgr. Jens Nissen af Odense og hans Kiereste, samt Jomfru Folman (??) fra Kullerup stod fadder.

----- De fleste af de nævnte var parrets svogre, Tolderen jo bror til Margrethe, Kullerup gift med Dorthea Elisabeth, Vinding samme år gift med Sara Maria, Nissen gift med Anna Helena, som jo tilsyneladende så også var fadder. Hvem Jomfruen var, vides ikke.

1746-1747:

Efter de mange børnefødsler genoptog Margrethe nu nogle få gange sit "hverv" som gudmor.

1749:

Lige i begyndelsen af året - og før den 19. Februar ændres skriften i Kirkebogen. Og den nye skrift fortsætter det næste år.

1750: Hans Johansen Struch død.

Den 15. Februar er der i Kirkebogen noteret en fadder "Jørgen Østrup, Student til Proustens". Det kunne tyde på, at Hans Johansen har haft brug for hjælp. Og måske var han allerede nu syg. I hvert fald oplyser Wiberg, at han døde den 8. April 1750 "af Alteration over, at Kbmd. Henning Jensen i Od. kom, at gjøre Udlæg i hans Bo".

Den 16. April blev "Hr. Proust Struch begr. gl. 54 Aar". Han efterlod sig hustruen Margrethe og 6 børn i alderen 12/13 - 5/6 år, altså alle ukonfirmerede og nu uforsørgede. Der findes et skrifte efter ham, men det er endnu ikke konsulteret. Man må dog formode, at familiens økonomiske situation ikke har været for god, når Købmand Jensen kom fra Odense for at gøre udlæg i Præstens bo.

Den 19. Juni overtog Hans Knudsen (Aggernæs) af Krogsbølle præsteembedet i Nørre Næraa og familiens lange tilknytning til stedet (62 år - ja næsten 100, når man regner tiden under Sommer-familien med) var forbi.

Hvad der i første omgang blev af Margrethe og børnene, ved vi ikke. Måske flyttede de ind i en mere beskeden bolig og kunne forblive sammen, måske flyttede hun med familien til sin bror i Bogense, eller måske blev familien splittet og børnene anbragt hos forskellige familiemedlemmer, der jo så troligt havde stået fadder ved deres fødsel.

Vi ved det ikke, men om nogle af børnene kan der fortælles lidt mere:

Johan Ludvig
(Hansen)
Struch
f. 13.4. 1737

blev farver i Grenå
- gift med
Abel Maria Sibbern

børn:
Hans Jørgen ca. 1776
Mathias Gunderman 1778
Margrete Kirstine 1780

død 27.7. 1796

Maren
Hansdatter
Struch
f. 12.8. 1738

boede iflg. FT 1787 hos sin bror Christian

blev samme år gift med Gustavus Svarteman, Catecheet og klokker i Vejle, begravet 18.2. 1812

Maren levede i hvert fald til 1801 med.

De fik ingen børn

Margareta
Hansdatter
Struch
f. 30.9. 1739

boede iflg. FT 1787 hos sin bror Christian

Eiler
(Hansen)
Struch

f. 15.10. 1740

var i 1763-1768 fuldmægtig for Justitsråd Urban Bruun ved Antvorskov ved Slagelse

boede i 1768-1770/71? i Slagelse

far til uægte datter Margrethe Elisabeth Eilersdatter Struch

hans spor fortaber sig herefter

Lauridtz
(Hansen)
Struch
f. 22.12. 1742

måske den Lauritz Struch, som blev informator ved Gratist Skolen i København og gift 2.gang i 1777 med Anna Beata Wedel fra Jelling

de fik flere børn, inden han døde i 1805

Christian
(Hansen)
Struch
f. 5.1. 1744

var først forvalter på Harritzlevgaard, senere selvejer på Christianslund

blev i 1776 gift med Johanne Frederikke Steenholm

de fik flere børn, inden han døde 30.3. 1810

 

PERSONER
(alfabetisk liste)

PERSONER
i ALICE's slægt

PERSONER
i ASMUS' slægt

HISTORIER
STEDER
og
TING
FOTOS
TEKSTER

STAMTAVLER og SAMLESIDER

DOKUMENTER
ORDLISTE
KILDER og LINKS
HOVEDSIDE
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 18.6.2013 og sidst opdateret d. 6.7.2013