HISTORIEN om ALICE og ASMUS
- deres liv, deres forældre, deres slægt

På dette Websted kan du finde fotografier og slægtshistorie om
ALICE INGE AGNETE THOMSEN, født HOLTET, og OTTO ASMUS THOMSEN fra Vejle

Anna Albrechtsdatter

---------- Data og Kildeoplysninger om Anna Albrechtsdatter --------

---------- Læs også om Annas datter Margrethes efterkommere i Slagelse ----------

Anna Albrechtsdatter var mor til Margrethe Eilersdatter Struch, gift med Jens Hansen Fischer. Hun var 3x-tipoldemor til Asmus og 2x-tipoldemor til Asmus' mor Caroline født Rasmussen, tipoldemor til Asmus' morfar Rasmus Christian Rasmussen, oldemor til Asmus' oldemor Caroline Schou, mormor til Asmus' tipoldemor Ane Sophie Jensdatter / Hansen / Fischer, gift Schou - og altså mor til Asmus' 2x-tipoldemor Margrethe Fischer fra Slagelse.

----- Læs om Fischer-familien i Slagelse -------- om de steder i Slagelse, hvor Fischer-familien færdedes -----

----- og lidt om Slagelse: byens historie, plan over byen i 1750 og lidt om dens gader -----

Men historien om Anna begynder i Korsør, hvor hun blev født i 1741 og døbt den 8. December samme år. Hendes far hed Albrecht Lux (måske en latiniseret form af Luchs, det tyske ord for en los) og ved dåben blev hun båret af Johan Pedersens(?) hustru, mens Ivar Albrechtsens???? (eller Sivers ...ns???) hustru gik for. Faddere var Jørgen Smidt, Johan ??? Fred??? og Maria SørensDatter

Vi ved ikke noget om Annas far, men måske har han været i tjeneste hos Urban Bruun, der fra omkring 1740 var Amtsforvalter over Antvorskov og Korsør. Og måske er Albrecht også kommet til at arbejde ved Antvorskov Slot. Det kunne forklare hans døtres tilstedeværelse i Slagelse i 1760'erne og begyndelsen af 1770'erne. Men endnu er det ikke lykkedes at finde flere oplysninger om ham og hans kone. De havde tilsyneladende flere børn, i hvert fald næsten sikkert en datter ved navn Sophie, som endte i Kirkerup, ligesom Anna, efter at have tjent i Slagelse og fået et uægte barn der. Og som på et tidspunkt var gudmor til et af Anna's børn.

Anna Albrechtsdatter arbejdede i perioden 1764-1766 som køkkenpige eller kokkepige ved Antvorskov Slot, hvor Urban Bruun var Amtsforvalter. Han blev i 1761 udnævnt til Justitsråd og i en ansøgning om at blive Amtsforvalter over Nyborg fra 1767 anførte han, at han i 27 år havde værer Amtsforvalter over Antvorskov og Korsør. Året efter døde han dog.

Men tilsyneladende forlod Anna Slottet allerede i slutningen af 1766 eller begyndelsen af 1767. Hvor hun derefter fandt arbejde, ved vi ikke, og hendes opholdssted kender vi først fra 1770, hvor hun i begyndelsen af Februar 1770 nedkom med en lille dødfødt datter, som blev begravet på Skt. Mikkels Kirkegård. Ved dåben står: "Anne Albrechtsdatter (boende hos Niels Pedersen Sadelmager paa Slottensgade) hun fødte til Verden Et/En dødfød  Sleifre?(=Slegfred) Datter, og udlagde for Jordemoderen
Malene Fregers til hendes Barne Fader en Persogen? Nl. (= navnlig, dvs. ved navn) Friderich, hun er bleven af Ham besvangret da hand Logerede hos benævnte?  Niels Pedersen Sadelmageren. Dette dødfødte Sleifre? Barn blev begravet paa St. Michels Kirkegaard Fredagen d 23 Febr., Som mere herom kan erfares af Liig Protocollen under No.7" - Her står, at barnet blev "begravet udi det 4de Quarteer ved Steenbroen (som andre steder benævnes beliggende udenfor Kirkedøren). Fredag d.23. Febr. paa St. Michels Kirkegaard".

Vi ved ikke, hvem han var, den Friderich, som også logerede hos Sadelmager Niels Pedersen i Slottensgade og besvangrede Anna. Måske en tilfældig medlogerende? Måske en bekendt fra Antvorskov, hvor der samtidig med Anna's tjenestetid også opholdt sig en Friderich Storm, Skriver Dreng, og måske også den Frideric Arana, "Karetmager ved Slottet", som blev begravet i Sct Peders i 1774.

Det lader i hvert fald til, at Anna holdt kontakten med sine bekendtskaber fra Antvorskov, hvoriblandt også var den jævnaldrende Eiler Struch, præstesøn fra Fyn, tidligt faderløs og i 1763-1768 fuldmægtig for Justitsråd Bruun på Slottet.

Og bekendtskabet fik følger, da Anna på et tidspunkt i 1771 fødte datteren Margrethe Elisabeth Eilersdatter, der senere, ved sit bryllup og de første børns fødsel, også kaldte sig ved farens efternavn Struch. Det er endnu ikke lykkedes at finde indførslen for Margrethes fødsel, men hendes navn findes skrevet ovenover Anna Albrechtsdatters, og hendes lillebror Ejlers dåb i 1772 og dåbsteksten ovenover - hvorfor? hvordan skal det mon forstås?

Og ja, i 1772 nedkom Anna endnu en gang med et uægte barn, som hun denne gang kaldte Ejler. - Måske til minde om Eiler Struch, som efter 1770 forsvinder ud af vores synsfelt. Er han død? eller rejst væk? hjem til Fyn? eller til udlandet? Vi kender ikke noget til hans videre skæbne.

Om lille Ejlers dåb står der i Kirkebogen: "Ejler : Anna Albrechtsdatter, Boendes hos Niels Pedersen Sadelmager paa Slottensgade, hendes  Sleifre (=Slegfred) Søn blev døbt Onsdagen den 26de August, Sophie Albertsdatter holdt Barnet over Daaben, Maren Hansdatter gik hos, MandsFaderne: Jørgen Fangelou? Liin Væver, Andreas Knudsen Skræder og Rasmus Marcusen Skoemager Svend. - Ved Daaben blev udlagt til  Barne(fader) Een Fremmet Reisende Person, Som ey hvides hvor hand er at finde".

Endnu i 1772 boede Anna altså hos Sadelmager Pedersen i Slottensgade. Mon hun vedblev med at bo der? Og mon hun havde sine nu 2 børn hos sig?

I 1778 har hun tilsyneladende boet i Kirkerup, hvor også hendes søster Sophie Albrechtsdatter (som var gudmor ved sønnen Ejlers fødsel i 1772) boede, da hun i 1776 nedkom med en uægte datter, som den 18. August blev døbt Charlotte Christiane ("avlet i Slagelse, mens moderen var i Ritmester ...'s tieneste". Mærkeligt nok er Anna ikke gudmoder til niecen. Barnet døde allerede den 1. September) - Se data om Sophies andre børn fra 1778 og 1781.

I 1776 døde Annas far, den 64-årige Albert / Albrecht Lux, i Korsør, hvor han blev begravet den 13. Juli.

Ovenpå den urolige ungdom med de mange uægte børn lader det nu til, at Anna faldt til ro. I hvert fald giftede hun sig den 5. April 1778 i Sørbymagle Kirke med ungkarlen Thomas Andersen. I Kirkebogen noteredes det således: "Ungkarl Thomas Andersen og et besovet Quindfolk Anne Albrechtsdatter i Kirkerup. Forløsningsmænd (dvs. Forlovere): Hans Olsen i Gimlinge og Lars Andersen i Eskildstrup. Trolovede den 22. Febr. - copulerede d. 5. April".

Om den omkring 38 år gamle Anna og den 10 år yngre Thomas, som i 1787 betegner sig som bonde og gårdbeboer, straks flyttede til Sørbymagle, ved vi ikke. Måske bosatte de sig først andetsteds. Deres 2 sønners fødsel er nemlig registreret i andre sognes kirkebøger.

Den 14. Marts 1779 døbtes deres første fælles "ægte" barn Anders i Kirkerup Kirke og den 12. Søndag efter Trinitatis 1783 døbtes den næste søn Hans, men denne gang i Krummerup Kirke i Øster Flakkebjerg.

Og så endte familien i Sørbymagle By. I Folketællingen fra 1787 finder vi dem alle her: Thomas Andersen - 36 år - gift i 1. Ægteskab - Husbond - Bonde og Gaardbeboer, og Anna AlbrechtsDatter - 47 - gift i 1. Ægteskab - Madmoder, samt Margrethe Elisabeth - hendes uægte Datter - 15 år, og "begges ægte Børn": Anders Thomasen på 9 og Hans Thomasen på 4 år. I huset bor også Jens Christensen, Karl, 37 år og ugift, samt National Soldat.

I 1789 blev Margrethe konfirmeret i Kirkerup Kirke. Hvorfor her og ikke i Sørbymagle? Mon hun var kommet ud at tjene? Det ses ikke af Kirkebogen, hvor der kun står: "Margrethe Elisabeth Eilersd. hos Thomas Andersen i Sørbye. 16 1/2 Aar. Konfirmeret i Kirkerup 1789". Det skal dog bemærkes, at alle børn fra Sørbymagle tilsyneladende blev konfirmeret i Kirkerup, det gælder også senere for Margrethes 2 halvbrødre. Vi må således tage Kirkebogens bemærkning til indtægt for den antagelse, at hun stadig boede hjemme, men det har nok ikke været i lang tid herefter.

Allerede i 1792 døde den 38-årige Thomas og blev begravet i Sørbymagle den 5. August. Så stod Anna atter alene. Margrethe var ud at tjene, måske allerede nu som senere i 1796 i Slagelse. Anders må nu have været 14 år og snart klar til konfirmation, mens Hans kun har været omkring 9 år gammel.

I 1795 var det så den 16-årige Anders' tur til at blive konfirmeret i Kirkerup: "Anders Thomasen, afdøde hmd Thomas Andersens Søn i S". Og i 1798 kom turen til Hans, der da var 14 1/2 år og også blev konfirmeret i Kirkerup.

Og så er vel også drengene kommet ud at tjene, hvor vides ikke med bestemthed, men det kunne være Hans, som i Folketællingen 1801 ses som "tjenestefolk", 19 år og ugift, hos bonden Jørgen Madsen i Bødstrup ved Sørbymagle. Hvor Anders er henne på dette tidspunkt, ved vi heller ikke med sikkerhed, men det kunne være ham, der er den "Anders Thomsen, 22 år og ugift tjenestekarl", som i 1801 arbejder ved Slagelse, i Sankt Peders Landsogn ved det på det tidspunkt reducerede Antvorskov, boende i "Antvorskov med tilhørende huuse" og tilsyneladende tjenende hos mejerimanden Anthon Buhl.

Og hvad så med Anna selv? Hun lader til at være taget tilbage til sin fødeby Korsør, hvor hun logerer på Mølleberggaden 184 som 66-årig Enke, Huusmoder - og Fattiglem!

Indtil videre stopper historien om Anna Albrechtsdatter her, men Margrethes efterkommere kan vi følge frem til vore dage og både Eiler Struchs fars familie og hans mors familie kan spores længere tilbage, ligesom hans bror Christians videre færden.

PERSONER
(alfabetisk liste)

PERSONER
i ALICE's slægt

PERSONER
i ASMUS' slægt

HISTORIER
STEDER
og
TING
FOTOS
TEKSTER

STAMTAVLER og SAMLESIDER

DOKUMENTER
ORDLISTE
KILDER og LINKS
HOVEDSIDE
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 18.6.2013 og sidst opdateret d. 28.6.2013