HISTORIEN om ALICE og ASMUS
- deres liv, deres forældre, deres slægt

På dette Websted kan du finde fotografier og slægtshistorie om
ALICE INGE AGNETE THOMSEN, født HOLTET, og OTTO ASMUS THOMSEN fra Vejle

I. Ingwersen & H. Ellbrechts Skole (1907-1935)

----- Læs mere om Skolevæsen --------- Liste over nogle Pigeskoler i 1180-1900 ff. -----

Privat Pigeskole med Gymnasium, som lå i Rosenvængets Allé nr. 20 fra ca. 1888 til 1935(?). Den lededes af Hedvig Magdalene von Ellbrecht (1867-?) og Johanne Ingwersen. Disse 2 kvinder, hvoraf Frk. Ellbrecht tituleredes "Rektor", var dog ifølge Skolens årsskrift for1907-1908 (det tidligst bevarede i Statsbibliotekets særsamlinger ) først kommet til Skolen i 1906. Om den indtil da havde et andet navn, vides pt ikke.

Både Alice og hendes storesøster Gudrun Holtet gik i denne skole. Gudrun tog pigeskoleeksamen herfra i 1925. Alice tog studentereksamen herfra i 1931.

I årsskriftet 1907-1908 kan man læse, at "Skolen er en højere Pigeskole, der består af 11 etårige klasser og har ret til at afholde Almindelig Forberedelseseksamen (Præliminæreksamen). De elever, der i August oprykkes i 9nde klasse vil blive forberedt til i sommeren 1910 at underkaste sig den nye Pige-Præliminæreksamen, som efter den nye skolelov skal afløse den tidligere Almindelige Forberedelseseksamen (Præliminæreksamen), og som vil give samme rettigheder som denne".

Skolen havde på dette tidspunkt - altså kun ganske få år efter at frøknerne Ellbrecht og Ingwersen havde overtaget - 73 elever. Desuden havde 24 børn frekventeret den tilknyttede børnehave, som bestyredes af Frk. Emma Henrichsen. "I Børnehaven optages drenge og piger fra 4 års alderen. Det er Børnehavens hensigt at sysselsætte børnene i formiddagstimerne (9-1) med praktisk arbejde, leg og gymnastik. Hertil benyttes især de Frøbelske sanglege og beskæftigelser (tegning, maling, lersløjd, fletning, foldning, bygning m.m.). Så vidt vejret tillader det, tilbringer børnene daglig nogen tid - om sommeren længere tid - med spadsereture eller leg og arbejde i haven". Prisen for en plads i Børnehaven var 6 kr. pr. måned pr barn, med "moderation for søskende"

Til Børnehaven var knyttet "et Frøbelsk Kursus til Uddannelse af Børnehavelærerinder". Desuden tilbød Skolen i skoleåret 1907-1908 "et Fortsættelseskursus for unge Piger", som ville bliuve undervist i dansk, tysk, fransk, engelsk, "kogeskolegerning, skræddersyning og Calisthenics". Calisthenics var en bestemt slags gymnastiske øvelser.

I årsskriftet fortaltes også lidt om de forandringer, som skolevæsenet gennemgik: "De store forandringer, der er sket på skolevæsenets område, vil også berøre den københavnske pigeskole, der dog har taget afstand fra Mellemskoleeksamen med efterfølgende Realeksamen og har ansøgt om ret til at afholde en særlig Pigeskoleeksamen, der skulle give samme rettigheder, som den nuværende Almindelige Forberedelseseksamen (Præliminæreksamen) og efter hvilken man skulle gå over i Gymnasiets 2den klasse for efter 2 års yderligere læsning at tage Studentereksamen.
Når erfarne pædagoger har sat så meget ind på gennemførelsen af denne særlige Pigeskoleeksamen, er det sket i forståelsen af den fare, som det ville rumme at udsætte den opvoksende kvindelige ungdom for eksamenslæsning i 14-16 års alderen". (Det var nu ikke alle, der mente, at de unge piger i pubertetsalderen var for svagelige til at kunne studere og tage en eksamen. For eks. var skolelederen Ingrid Jespersen af en anden mening. Hendes skole lå på samme tid på Nordre Frihavnsvej nr.9 og var en konkurrent til Ingwersen og Ellbrechts Skole, som altså har været noget mere konservativ i sin pædagogik).

Årsskriftet fortsætter: "Den nye Pigeskoleeksamen vil derimod kunne tages i 17 års alderen i lighed med den nuværende Præliminæreksamen, som den i det hele på mange punkter minder om, dog med den forandring, at der gennemgående vil blive stillet større krav til udvikling og forståelse end til hukommelse".

Samtidig med indførelsen af den nye eksamen indførtes også "det forordnede nye karakterstystem i 9nde, 10ende og 11te klasse".

Både Alice og Gudrun gik altså i denne skole. Vi ved hvornår de sluttede deres skolegang, men vi ved ikke, hvornår den begyndte. Men da Gudrun tog sin pigeskoleeksamen efter 11 års skolegang i 1925, må hun være startet i skoleåret 1914-15. Hun var født den 14. Oktober 1907 og derfor knap 7 år gammel. Om hun også har frekventeret Børnehaven, vides ikke, men det er næppe sandsynligt, da hendes mormor og moster passede hende. Alice tog studentereksamen i 1931 efter 10 års "grundskole" og 3 års gymnasium. Hun må derfor være startet i skoleåret 1918-19. Hun var født den 25. November 1911 og derfor knap 7 år gammel.

På det tidspunkt, hvor Gudrun skulle til at starte i Skolen i 1914, havde denne så eksisteret i omkring 26 år og frekventeredes af ca. 184 elever. Det nye skoleår startede den 20. August 1914 og blev kun afbrudt af få fridage og korte ferier: Kongens Fødselsdag Lørdag d.26.9., Efterårsferie fra Søndag d.18.10. til Onsdag d. 21.10. incl., Lørdag d.21.11., Juleferie fra Onsdag d.23.12. 1914 til Tirsdag den 6.1. 1915 incl., Fastelavns Mandag d. 15.2., Mandag d.8.3., Påskeferie fra Onsdag d. 31.3. til Tirsdag d. 6.4. incl., Store Bededag d. 30.4., Lørdag d.1.5., Kristi Himmelfart d. 13.5., Pinseferie fra Lørdag den 22.5. til Søndag den 30.5. og Valdemarsdag Tirsdag d.15.6. Skoleåret sluttede i begyndelsen af Juli måned.

Pigeskoleeksamen var nu helt indarbejdet: "Iflg. kgl. anordning af 2.8. 1907 ligestilles Pigeskoleksamen med Realeksamen og giver adkomst til at indstille sig til juridisk eksamen for ustuderede og (med alle tre sprog) til adgangseksamen til Polyteknisk Læreanstalt. Hvis tillægseksamen tages i Latin, giver den adgang til at indstille sig til Farmaceutisk Medhjælpereksamen og til at indmelde sig på Tandlægeskolen. Pigeskoleeksamen forlanges ved optagelse som Land- og Havebrugselev på Landbohøjsksolen, ved ansættelse i Told-, Telegraf-, Jernbane- og Postvæsen, samt ved ansættelse i den Kgl. Grønlandske Handel".

Karakterskalen løb fra 1-6, hvor 1 svarede til slet, 2 til mdl (mådeligt), 3 til tg (temmelig godt), 4 til g (godt), 5 til mg (meget godt) og 6 til ug (udmærket godt) (Læs om karakterer her i Wikipedia)

Da Gudrun startede i Skolen, havde børnene i 1.klasse ialt 24 timers undervisning. Timetallet steg for hvert år, således at 2.klasse havde 27 timer, 3. og 4.klasserne 29 timer, 5.klasse 29 1/2 time, 6.klasse 30 timer, 7.klasse 30 1/2 timer, 8. og 9. klasserne 31 1/2 time, 10.klasse 32 1/2 time og 11. klasse 33 1/2 time. (Skolen havde endnu ikke gymnasieklasser, det startede først fra skoleåret 1915-1916). Konfirmationsforberedelsen lå i skoletiden og anbefaledes derfor valgt til begyndelse i slutningen af 9.klasse.

Børnene skulle møde senest 10 minutter i 9 "for at alt kan være i orden til morgensangen"!. De fik karakterbøger med hjem om lørdagen og disse skulle bringes tilbage i underskreven stand om mandagen. Forældrene opfordredes til at give Skolen omgående besked ved smitsomme sygdomme såsom Skarlagensfeber og Difteritis, som jo nærmest blev udryddede senere.

Da Gudrun startede sin skolegang, måtte hendes mor det første år betale 10 kr. om måneden og dernæst for 2.klasse: 12 kr., for 3. klasse 13 kr, for 4. klasse 15 kr og for 5. klasse 17 kr. På dette tidspunkt begyndte også Alice at gå i skole, men da der var lidt rabat ved søskende, var skolepengene det første år for hende kun 8 kr. om måneden. Det vil sige, at Astrid måtte af med 25 kr. om måneden - og hertil kom så 2 kr. for brændsel, som blev opkrævet den 1. November og den 1. Februar.

Børnene fik undervisning i Gymnastik efter Paul Petersens System og undervisningen afsluttedes med 3 opvisninger i Maj måned. I Sløjd undervistes de efter Axel Mikkelsens metode: i 1.klasse i Lersløjd og i 2.-8.klasse i Træsløjd. Skolekøkken undervistes kun 8.klasserne i, 1 dag om ugen, men Tegning havde alle mindre klasser. 1., 2. og 3.klasse tegnede efter lærerens fortegninger på tavlen, mens 4.klasserne tegnede efter lettere mønstre og de øvre klasser efter fritstående emner. I Skrivning benyttedes Louises Strennes Skrivehæfter med 22 graders hældning til klasseundervisning!

Skolen havde i 1913-14 og fremefter ganske mange lærere: 11 "Frøkener", 5 Fruer og 1 mandlig lærer, en cand.theol. som underviste i religion. 23 lærere ialt.
Frk. Laura Bentzen (ved Skolen fra 1903), eksam.polyt. : matematik og fysik,
Frk. Magda Baastrup (1913), eksam. faglærerinde : dansk, historie,
Frk. Anna Mathea Bruun, Bestyrerinde for Børnehaven,
Frk. Ida Dahl (1910), eksam.faglærerinde : skolekøkken,
Frk. Rigmor v. Deurs (1906), klasselærerinde : dansk, håndarbejde, regning,
Frk. Hedvig v. Ellbrecht (1906) : tysk, historie,
Frk. Alvine Ellinger (1901), Statens Kursus : naturhistorie,
Hr.cand.theol. Engel (1907) : religion,
Fru Agnete Fenger (1913), eksam. tegnelærerinde : tegning,
Frk. Ingeborg Friis (1908), klasselærerinde : religion, skrivning, tysk,
Frk. Karen Grauer (1909), klasselærerinde : dansk, håndarbejde, historie,
Frk. Johanne Ingwersen (1906), eksam.skolelærerinde og eksam. faglærerinde : dansk,
Frk. Margrethe Iversen (1907), klasselærerinde : engelsk, historie, håndarbejde,
Frk. Astrid Jansen (1908), eksam. faglærerinde, klasselærerinde : geografi, regning, engelsk, tegning.
Frk. Alfrida Krarup (1898), eksam.sløjdlærerinde, Statens Kursus : sløjd, tegning,
Fru Alfa Kryger (1912), cand.phil. : regning,
Frk. Lizzie Krøyer (1903) : fransk, engelsk,
Fru Dora Lindstrøm (1910), eksam. gymnastiklærerinde : gymnastik,
Frk. Margarethe Nicolaysen (1906), eksam. gymnastiklærerinde : gymnastik,
Frk. Johanne Nielsen (1907), Statens Kursus, klasselærerinde : regning, matematik, fysik, kemi,
Fru Valborg Rose (1912) : sang,
Fru Daisy Sander-Lissant (1906) : Calisthenics,
Frk. Emily Stibolt (1909), eksam.faglærerinde : tysk,
Frk. Emmy Bruun tilknyttes Skolen året efter,
Frk. Hedvig Thomsen tilknyttes Skolen året efter.

Det følgende år besluttede Skolens ledelse at oprette en 1. Gymnasieklasse med start i 1915-16, "som i sommeren 1918 vil have ført eleven til Studentereksamen".

I 1918 begyndte også Alice at gå i skole, men da der var lidt rabat ved søskende, var skolepengene det første år for hende kun 8 kr. om måneden. Det vil sige, at Astrid måtte af med 25 kr. om måneden - og hertil kom så 2 kr. for brændsel, som blev opkrævet den 1. November og den 1. Februar. De følgende år var udgiften stigende, indtil Gudrun forlod Skolen i 1925.

I årsskriftet for 1925-1926 kaldes Skolen nu for en "Højere Pigeskole med Gymnasium og Børnehave". Det er efterhånden det "38. Skoleaar" og "Skolen er en fuldstændig højere Almenskole der gennem 11 etårige klasser fører eleven op til den afsluttende Pigeskoleeksamen. Efter bestået eksamen i 10.klasse kan eleven gå over i Gymnasiet, hvis 3 årige undervisning afsluttes med Studentereksamen".

Netop i 1925 afsluttede Gudrun Holtet sin skolegang med en Pigeskoleeksamen i Maj-Juni og eksamensresultatet 7,12 (mg). Der var kun 2 andre, der var indstillet til denne eksamen: Kate Lohse, datter af Grosserer Lohse, som fik karakteren 6,94 (mg), og Erna Münchenberg, datter af Grosserer Münchenberg, som fik karakteren 7,33 (mg+). Eksamensresultaterne blev meddelt Lørdag den 26. Juni kl. 12 og alle elever forventedes at være til stede ved denne højtidelighed.

I disse år var lærerstaben udvidet betydeligt - og elevantallet ligeledes, må man formode. Der var nu ansat 38 lærere og lærerinder, fordelt på 26 "Frøkener", 6 "Fruer" og 6 "Herrer". Navnene var for en del de samme, som er anført ovenfor. Dog var nogle holdt op og mange andre trådt til:

Lærerstaben i 1925-26:
Frk. Edith Andersen (ved Skolen fra 1923), eksam.skolelærerinde og faglærerinde, klasselærerinde : historie, håndarbejde,
Frk. Alice Andresen (1923), cand.polyt. : matematik,
Frk. Magda Baastrup (1913), cand.mag., klasselærerinde : dansk, engelsk, iagttagelse,
Frk. Eline Bech (1921), eksam.faglærerinde, klasselærerinde : geografi, naturhistorie, engelsk,
Frk. Rigmor Carøe (1922), eksam.faglærerinde, klasselærerinde : dansk, engelsk,
Frk. Alma Christensen (1924), cand.mag. : historie,
Frk. Kitty Claussen (1921), stud.mag. : fransk,
Frk. Hedvig v. Ellbrecht (1906) : tysk,
Fru Astrid Fabricius (1921), Statens Kursus : tysk,
Fru Agnete Fenger (1913), eksam. tegnelærerinde, klasselærerinde : tegning, sløjd,
Frk. Marie Fratz (1915), cand.mag. Inspektør for Gymnasiet : dansk, tysk, latin,
Frk. Ingeborg Friis (1908), Statens Kursus, klasselærerinde : religion, skrivning,
Hr. Carsten Høeg (1924), Dr.phil. : latin, fransk,
Frk. Karen Hansen (1922), eksam. gymnastiklærerinde : gymnastik,
Frk. Rigmor Høy (1920), klasselærerinde : regning,
Frk. Johanne Ingwersen (1906), eksam.skolelærerinde og eksam. faglærerinde : dansk,
Frk. Margrethe Iversen (1907), klasselærerinde : engelsk, fransk, sang,
Frk. Helvig Jantzen (1925), eksam.faglærerinde, klasselærerinde : fransk, håndarbejde,
Hr. Pastor Carl Jespersen (1920) : religion,
Fru Betty Krabbe (1923), eksam.faglærerinde, klasselærerinde : regning, matematik, fysik,
Frk. Lizzie Krøyer (1903) : fransk, tysk, regning,
Hr. A. E. Larsen (1921), Adjunkt, Magister : engelsk,
Frk. Sigrid Linnemann (1917), klasselærerinde : håndarbejde, dansk,
Frk. Asta Mollerup, (1921) : Calisthenics. Asta Mollerup underviste i gymnastik og dans på Marie Mørchs Skole i Hillerød og på Ingwersen og Ellbrechts Skole i 1915-25.
Frk. Margarethe Nicolaysen (1906), eksam. gymnastiklærerinde : gymnastik,
Frk. Johanne Nielsen (1907), Statens Kursus, klasselærerinde, Inspektør for Mellemskolen : regning, matematik, fysik, kemi,
Hr. Niels Nielsen (1917), Dr. phil., Lektor : naturfag,
Frk. Amy Nyholm (1917), klasselærerinde : dansk, geografi, skrivning,
Frk. Ingeborg Olrik (1920), eksam.faglærerinde, klasselærerinde : historie, religion. Ingeborg Olrik var født i 1882 og var lærerinde ved Ingwersen & Ellbrechts Skole 1920-33.
Frk. Agnete Poul-Hansen (1922), cand.phil., klasselærerinde : dansk,
Hr. C.M. Rosenberg (1915), Lektor, cand.mag. : oldtidskundskab,
Frk. Karen Sabroe (1925), cand.phil., Leder af Børnehaven,
Fru Emily Stibolt Schiødte (1909), eksam.faglærerinde : fysik, historie,
Frk. Willie Stibolt (1916), eksam.faglærerinde, klasselærerinde : dansk, regning, matematik,
Fru Anna Svensson (1917), eksam.skolelærerinde, klasselærerinde : håndarbejde, gymnastik, naturhistorie, geografi,
Frk. Marie Weibel (1918), eksam.faglærerinde : naturhistorie,
Fru Helga Wolfhagen (1915), eksam.faglærerinde, klasselærerinde : dansk, gymnastik,
Hr. B. Wøllner-Gaarn (1919), Organist, Konservatorielærer : sang,
Frk. Lilli Zingel (1921), eksam.skolelærerinde, eksam.faglærerinde, klasselærerinde : dansk, religion, skrivning, historie.

I skoleåret 1928-1929 begyndte Alice Holtet i Gymnasiet. Lærerstaben var omtrent som ovenfor og udover Skolens 2 ledere Frk.Ingwersen og Frk. Ellbrecht, som alle eleverne vist elskede, var Alice særligt glad for Dr. Carsten Høeg, som vel var den, der vakte hendes livslange interesse for og kærlighed til det franske sprog og den franske litteratur. Derimod klarede hun sig dårligt i engelsk, hvor hun og Adjunkt Alf Larsen overhovedet ikke var på bølgelængde.

Betalingen for at frekventere Gymnasiet i de 4 pigeskoler, Ingwersen og Ellbrecht, Ingrid Jespersen, Marie Kruse og Zahle, var årligt på 280 kr. for 1. gymnasieklasse og 290 kr. for 2. og 3. gymnasieklasse. Hertil kom så et mindre beløb for brændsel.

I 1929 tog nogle af Alice's gamle klassekammerater Pigeskoleeksamen, blandt andre Grethe Lundberg, som var datter af Bogholder Lundberg.

Tirsdag den 28. Juni 1931 kl.12 meddeltes resultaterne for de elever, som i skolens 44.skoleår havde taget deres eksamen. De studenter som i Maj-Juni 1931 havde bestået Studentereksamen sammen med Alice var:
Tove Christiansen, datter af Professor, Dr.med. Christiansen - karakteren var 5,85 (g+)
Ellen Margrethe Hoffmeyer, datter af Speditør Hoffmeyer - karakteren var 7,15 (mg)
Alice Holtet, datter af Overretssagfører Holtet - karakteren var 6,89 (mg)
Helga Howitz, datter af Premierløjtnant Howitz - karakteren var 6,84 (mg)
Hedvig Hüttemeier, datter af Ingeniør Hüttemeier - karakteren var 6,84 (mg)
Minna Obelitz, datter af Fuldmægtig Obelitz - karakteren var 5,70 (g+)
Jytte Kaastrup Olsen, datter af Grosserer Olsen - karakteren var 5,08 (g)
Agnete Simonsen, datter af Veksellerer Simonsen - karakteren var 6,64 (mg-)
Ebba Voigt, datter af Grosserer Voigt - karakteren var 4,93 (g)

I årene efter 1931 var der en betydelig nedgang af lærerkræfter. Rektor Hedvig von Ellbrecht, som var født i 1867 og nu efterhånden midt i 60'erne, holdt også op med sit arbejde på Skolen og er ikke med i de sidste årsskrifter fra 1935, hvor lærerstaben er ganske lille. Tilsyneladende lukkedes Skolen herefter.

 

Adskillige prominente danske kvinder har frekventeret skolen:
Grethe Philip, Inger Margrethe Philip, f. 14.8.1916, politiker. Født i Snekkersten (Tikøb) blev student i 1935 fra Ingwersen og Ellbrechts skole.
Sygeplejerske Margrethe Kruse (1908 - 1983) blev sproglig student fra Ingwersen og Ellbrechts Skole i 1928.
Kirkeminister Bodil Koch (1903-1972) blev student i 1922.
Mildred Gudrun Bojesen (1903-?) blev student i 1921.
Aase Agnete Bojesen (1904-?) blev student fra skolen i 1923.
Sigrid Ammitzbøll (1894 - 1988) blev som otteårig sendt fra hjemmet på Klaks Mølle ved Horsens til Kbh. for at gå i skole. Her blev hun indskrevet i Ingwersen og Ellbrechts Skole på Østerbro og kom til at bo hos sine mostre, frøknerne Astrid og Gudrun Paludan-Müller. I gymnasiet skiftede hun til N. Zahles Skole, hvorfra hun i 1914 fik studentereksamen.
Birgit Begtrup (1915 - 2004) tog i 1935 studentereksamen fra Ingwersen og Ellbrechts Skole

Årsskrift fra 1907-1935 kan ses i Statsbibliotekets særsamlinger

----- LISTE OVER NOGLE PIGESKOLER, SOM VAR AKTIVE I PERIODEN 1880-1900 -----

 

PERSONERNE
(alfabetisk liste)

PERSONERNE
i ALICE's slægt

PERSONERNE
i ASMUS' slægt

HISTORIERNE
STEDERNE
og
TINGENE
FOTOS
TEKSTER

STAMTAVLER og SAMLESIDER

DOKUMENTER
ORDLISTE
KILDER og LINKS
HOVEDSIDE
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 29.6.2012 og sidst opdateret d. 24.7.2012