HISTORIEN om ALICE og ASMUS
- deres liv, deres forældre, deres slægt

På dette Websted kan du finde fotografier og slægtshistorie om
ALICE INGE AGNETE THOMSEN, født HOLTET, og OTTO ASMUS THOMSEN fra Vejle

MELCHIORS BORGERSKOLE

----- Læs mere om skolevæsen og andre skoler -----

MELCHIORS BORGERSKOLE:

Nogle af Hoftapetserer J.P.B.Holms sønner frekventerede i anden halvdel af 1800-tallet denne skole, som var stiftet af Henrik Emil Melchior i 1839. Det drejede sig både om Jens Olaf Sophus Holm, Thorvald August Ferdinand Holm og Ove Valdemar Holm. Hoftapetsererens dattersøn Aage Holm Danielsen frekventerede ligeledes skolen fra omkring 1879 til 1887, hvor han blev konfirmeret.

Skolen lå i Holmens Sogn og de første år i Hummergade nr.231 (det senere nr.12). Den startede op med 2 elever, men der kom snart flere til. I 1847 skal tallet være kommet op på 500 og der var blevet ansat flere lærere. Skolen måtte derefter flere gange flytte til større lokaler. I 1851/1852 var det en af hovedstadens største private drengeskoler. Efter 1900 gik elevtallet ned og skolen flyttede nu til mindre lokaler. Den 28. Marts 1908 lukkede skolen. (Peter Flensborg: Skoler på skovtur. Politiken d.31.8.1975. Ses på denne side - søg på Melchiors)

1839-1841: Hummergade nr. 231 (det senere nr.12):
1841-1847: Boldhusgade 225 (senere nr.1). (se på kort)
1847-1851/1852: Store Købmagergade 66 (nu nr.11).
1851/1852-ca.1900(?): Nørregade 33. (se på kort)
Efter 1900 til 1908: Larslejstræde nr.5 i St.Petri Skoles bygning. (se på kort)

 

Efter at have fået tilladelse til at oprette sin skole, udsendte Melchior en "Indbydelse - til Forældre og Værger, som agte at indsætte deres Drengebørn i en Borgerskole."

Heri står bl.a. "Da det er bekjendt, at mange Forældre, der have bestemt deres Sønner til Haandværksstanden, Detailhandelen eller Søfaget, gjerne ville skaffe disse en bedre Underviisning og Dannelse, end Almueskolerne tilbyde, men dog af en eller anden Grund ikke ville indsætte dem i de større Instituter og Realskoler her i Byen: saa skal min Skole fornemmeligen være indrettet for saadanne Børns Tarv, og Underviisningsgjenstandene vil derfor blive, foruden Religionsunderviisningen især: Modersmaalet, Skrivning og Regning. I disse fire Fag vil jeg bestræbe mig for at skaffe Børnene særdeles Færdighed. Fremdeles skal undervises i Tegning, Geographie og Historie, fornemmeligen Fædrelandets; af fremmed Sprog i Særdeleshed i Tydsk og Engelsk; for de ældre Børn i Mathematik, og endelig skal i et par Timer ugentlig foredrages saadanne Gjenstande af Naturvidenskaberne, som have Interesse og Anvendelse i det daglige og praktiske Liv".

Endvidere: "Underviisningen gives baade Formiddag og Eftermiddag, 5 til 6 timer daglig. Betalingen for Skolegangen vil for Børn i den nederste Afdeling blive 2 Rbdlr., for dem i den øverste 3 Rbdlr. maanedlig, og i en Forberedelses-Afdeling for de Børn, der endnu ikke kunne deeltage i Underviisningen i den nederste Afdeling, bliver Betalingen noget ringere. Foruden den nysnævnte Skoleløn betaler hver Elev 12 sk. maanedlig for Underviisning i Gymnastik, og under Navn af Lys- og Brænde-Penge aarlig 2 Rbdlr., der indkræves i Begyndelsen af Juli for den følgende Vinter. Betalingen erlægges maanedlig forud, og for Brødre bliver den forholdsmæssig ringere".

Undervisningen begyndte Fredag den 4. Januar 1839 i Hummergade med blot 2 elever, der undervistes af Melchior alene. Men snart steg antallet af både elever og lærere og skolen flyttede rundt til nye og større lokaler.

H.E. Melchior døde den 6. December 1883 og skolens ledelse fortsatte nu med medstyreren Lauritz Leberecht Hommel og Melchiors ældste søn Jørgen Melchior, der fra 1865 havde været ansat som lærer og fra 1876 som Inspektør på Skolen.

Skolen havde sin egen "ånd" - "Melchiorianer-Aanden" og selv gamle elever holdt fast i denne i "Melchiorianerforeningen". Den skyldtes blandt andet de mange særlige begivenheder og arrangementer, som knyttede drengene sammen i skoleforløbet: de årlige skoleskovture, hvor eleverne med faner formede brigade, der opdelt i 4 bataljoner og "officerer" og "menige", marcherede ad Strandvejen til Dyrehaven, hvor der i Ulvedalene blev leget røvere og soldater under ledelse af den afholdte lærer J.P. Laurent. Der var også hvert år stort opsatte julefester, som afholdtes i Kasino og "hele Etablissementet var da lejet for dette Øjemed, og man benyttede begge Salene". Også her var der opmarch, sang og dilettantkomedie. "Efter Forestillingen vankede der gerne Smørrebrød og afbrændt Rødvin, og saa hentedes de unge Damer ned fra Logerne til en lille Dans..." . Elevernes forældre deltog som tilskuere i sidelogerne.

Fra en "Erindring fra Skolen i 40'erne" nævnes det, at Skolen i 1842 havde til huse på "Mezzanin-etagen i Ejendommen paa Hjørnet af Boldhusgade og Admiralgade. .. Ad en ret imponerende Trappeopgang kom man ind i et Hjørneværelse mod Gaarden, der benyttedes til Garderobe, og derfra til de forskellige Klasseværelser, af hvilke der paa den Tid fandtes 3, et stort Hjørneværelse til Gaden og 2 noget mindre, men dog rummelige Værelser ud imod Admiralgade." Skolen havde her omkring 60 elever, fordelt på 3 klasser. (C.Friis i Melchioriana)

Den billige betaling gjorde, at Skolen samlede elever fra "de Hjem, hvor der maatte ses paa Skillingen. Det var Embedsmænd, mindre Handlende, Smaahaandværkere og undertiden bedrestillede Arbejdere, som sendte deres Børn derhen. Universitetsprofessorens og Arbejderens søn sad sammen paa Skolebænken". (N.Steenberg i Melchioriana)

"Nørregade var dengang en rigtig "skolegade" idet 3 store skoler havde tilhuse der: Bohrs skole, Melchiors skole og "de forenede Kirkeskoler", fornemheden af skolerne havde vel nok samme orden. Om morgenen henimod kl.9 og om eftermiddagen efter 2 eller 3 var gaden myldrende fuld af skoledrenge...." (C.P.Jensen i Melchioriana)

 

Litteratur:
Melchioriana : udgivet i anledning af Melchiorianerforeningens 25 Aars Jubilæum / ved Max Grohshennig. - København : Dansk Genealogisk Institut, 1910. (Med biografiske notitser om Præliminaristerne 1860-1908).
Flensborg, Peter: Skoler på skovtur. Politiken d.31.8.1975. Ses på denne side - søg på Melchiors

 

Af Skolens præliminarister kan nævnes:

1860: Peter Michael Christian Arup (f.1845), Knud Waldemar Holm (f.1845), Valdemar Christian August Jense (f.1844), Frederik Theodor Krause (f.1844), Peter Christian Schlichtkrull (f.1845) og Johan Theodor Thomsen (f.1845).

1861: Georg Christian Charles Ambt (f.1847), Axel Thorvald Christensen (f.1846), Otto Heinrich Drewsen (f.1845), Carl Christian Emil Ekman (f.1845), Carl Gustav Gothardt Høyrup (f.1846), Hans Henrik Meier (f.1846), Anton Marcellus Sørensen (f.1845).

1862: Carl Johan Hother Bergh (f.1846), Jens Christian Emil Clausen (f.1846), Peter Michael Fosie Foss (f.1846), Harry Mendel Hartvig (f.1847), Thorvald Sophus Høpfner (f.1846), Frederik Christian Lund (f.1847), Olaf Frederik Henry Lund (f. 1846), Christian Ludvig Lundquist (f.1845), Ludvig Vilhelm Scheel (f.1846), Ludvig Valdemar Steiness (f.1848), Johannes Peter Tofte (f.1846).

1863: Vilhelm Christian Edvin Bomholtz (f.1848), Carl Valdemar Carlsen (f.1847), Christian Theodor Christensen (f.1848), Axel Nielse Ebbesen (f.1848), Jacob Frederik Gunder Hansen (f.1848), Fritz Villiam Alfred Hutzen (f.1846), Hans Jacob Lund (f.1848), Hans Frederik Oscar Nielsen (f.1848), Charles Valdemar Petersen (f.1847), Peter Christian Severin (f.1847), Herlov Dahlhoff Scholl (f.1848), Axel Emanuel Tesch (f.1846).

1864: Andreas Andreasen (f.1849), Oluf Valdemar Emil Bennicke (f.1849), Emil Ferdinand Christensen (f.1849), Didier Johan Otto Christian Gautier (f.1848), Carl Charles Frederik Halvorsen (f.1848), Niels Jacobsen (f.1848), Andreas Julius Nielsen (f.1848), Peter Frederik Pedersen (f.1847), Anders Thiset (f.1850), Julius Jensenius Voigt (f.1850),Hans Peter Westberg (f.1849).

1865: Holger Thage Christensen (f.1849), Carl Frederik Villiam Fase (f.1850), Carl Christian Holm (f.1849), Emil Johannes Andreas Juncker (f.1849), Ludvig August Johan Methling (f.1850), Otto Cecilius Møller (f.1849), Vilhelm Christian Theodor Olsen (f.1850), Sophus Heiman Simonsen (f.1850), Georg Severin Thorvald Sørensen (f.1849), Carl Vilhelm Nielsen Welander (f.1850), Vilhelm Christian Egternach Winther (f.1848).

1866: Ferdinand Vilhelm Baht (f.1850), Carl Frederik Henrik Dreier (f.1850), Carl Elias Fohlmann Finchenhoff (f.1851), Henrik Emil Følger (Völcker) (f.1851), Emanuel Vilhelm Thorbvald Hansen (f.1849), Jens Peter Hansen (f.1850), Peter Victorianus Holst (f.1851), Mads Christensen Cornelius Møller (f.1851), Johan Alfred Petersen (f.1852), Niels Peter Julius Schoubye (f.1850), Peter Johan Schouw (f.1850), David Jacob Simonsen (f.1853), Julius Simonsen (f.1851), Johannes Vilhelm Slomann (f.1851), Frederik Theodor Wilhelm Weis (f.1850), Christian Jacob Theodor Wendt (f.1851).

1867: Hans Michael Arnkiel (f.1852), William Svend Christensen (f.1852), Carl Ludvig Frederiksen (f.1851), Albert Vilhelm Gertner (f.1851), Fritz Frederik Carl Christian Herreborg (f.1852), Victor Alexius Hougs (f.1852), Andreas Søren Emilius (f.1851), Fritz Ludvig Christian Munck (f.1853) Niels Hermann Petersen (f.1851), Theodor Sandberg (f.1851), Frederik Christopher Severin (f.1852), Carl Peter Ferdinand Winter (f.1851), Johan Wilhelm Wonsild (f.1851).

1868: Harald Rudolph Franciscus Carlsen (f.1854), Nicolaj Frederik Elgstrøm (f.1853), August Otto Andreas Hammer (f.1852), August Julius Cæsar Hoff (f.1854), Axel Carl Lanzky (f.1853), Carl Christian August Mæhl (f.1853), Ahrner Christian Møller (f.1854), Frederik Johannes Møller (f.1853), Johans Frederik Adolph Olsen (f.1854), Johannes Sophus Rasmussen (f.1852), Theodor Christian Gottlob Ryder (f.1852), Valdemar Ludvig Wonsild (f.1853).

1869: William Ferdinand Theobald Arup (f.1854), Fritz Antonius Elgstrøm (f.1855), Søren Emil Oscar Flamand (f.1854), Lauritz Carl Hansen (f.1854), Carl Peter Jensen (f.1852), Fritz Carl Gustav Kjer (f.1853), Charles Fischer Knudsen (f.1853), Christian Thorsten Larsen (f.1854), Moritz Melchior (f.1854), Holger Christian Valdemar Møller (f.1854), Peter Valdemar Poulsen (f.1855), Axel Thorvald Sørensen (f.1853), Jens Peter Emil Sørensen (f.1854), Niels Hans Trippendahl (f.1854).

1870: Anton Nicolai Andersen (f.1854), Reinhardt Emil Lorenz Jacob Arnkiel (f.1856), Johan Erik Vesti Boas (f.1855), Jørgen Vilhelm Edvard Fischer (f.1855), Christian Emil Ferdinand Holst (f.1855), Hans Peter Vilhelm Jacobsen (f.1855), Frederik Julius Jeppesen (f.1855), Johan Frederik Johansen (f.1855), Julius Peter Martinus Keiding (f.1855), David Vilhelm Leerbeck (f.1855), Niels Theodor Olsen (f.1855), Frantz Christoffer Rasmussen (f.1854).

1871: Georg Frederik Ferdinand Allen (f.1856), Christian Michael Johansen (f.1855), Jens Peter Nielsen (f.1856), Oluf Alfred Nicolai Nielsen (f.1855), Adolf Carl Vilhelm Petersen (f.1856), Christian Scheffler (f.1856), Carl Christian Thorvald Stoltze (f.1854), Carl Albert Tesch (f.1856), Hjalmar Ulrich (f.1856), Carl Mathias Siegfred Øhlenschlæger (f.1855).

1872: Vilhelm Armand Deshayes (f.1857), Ferdinand Anton Mazanti Evers (f.1857), Joseph Vilhelm Viggo Hansen (f.1856), Jens Peter Holm (f.1857), Carl Abraham Kalisch (f.1856), Anton Rasmus Ferdinand Larsen (f.1856), Adolph Rasmus Leerbech (f.1857), Jens Lund Nielsen (f.1857), Henrik David Valdemar Unmack (f.1857).

1873: Axel Georg Sophus Ammerup (f.1857), Daniel Peter Møller Bang (f.1858), Peter Vilhelm Bergmann (f.1858), Carl Ferdinand Emanuel Bøttger (f.1857), Sophus Peter Christopher Cammer (f.1858), Louis Peter Andreas Ekman (f.1858), Sophus Anton Larsen (f.1856), Ole Peter Martin Olsen (f.1858), Adolph Magnus Constantin Petersen (f.1859), Hans Christian Petersen (f.1858), Otto Julius Gert Petersen (f.1858), Viggo Ulrik (f.1858), Alfred Heinrich Voigt (f.1858), Jacob Carl Christian Wonsild (f.1858),

1874: Sophus Emil Andersen (f.1859), Christen Peter Christensen (f.1860), Ludvig Constantin Gelert (f.1859), Christian Vilhelm Hansen (f.1860), Meyer Hartvig (f.1860), Carl Christopher Heitmann (f.1859), Sophus Anton William Koch (f.1860), Osvald Viggo Rosendahl Langbalale (f.1859), Adolph Ludvig Madsen (f.1859), Martinius Valdemar Nielsen (f.1859), Fritz Stæhr Olsen (f.1858), Niels Christian Olsen (f.1859), Theodor Ludvig Schelin (f.1859), Frederik Peter Schæbel (f.1859), Carl Peter Emil Smith (f.1858), Poul Stricker (f.1857), Jacob Frederik Vilhelm Suhr (f.1859), Rudolph Martin Emil Thye (f.1859), Hermann August Thorvald Ludvig Tofte (f.1858).

1875: Vithus Friderichsen (f.1860), Carl Christian Hannibal Hansen (f.1861), Carl Peter Vilhelm Hansen (f.1870), Lauritz Andreas Jensen )f.1860), Johan William Jensen (f.1860), Ove Harald Oscar Koefoed (f.1860), Axel Lauritz August Larsen (f.1861), Carl Johan Hansen Millinge (f.1860), Hans Albert Nicolai Munck-Lassen (f.1859), Edvard Carl Christian Møller (f.1859), Hans Oluf Nielsen (f.1859), Niels Christian Nielsen (f.1860), Carl Emanuel Flemming Rasch (f.1861), Carl Sophus Julius Smith (f.1861).

1876: Hans Christian Andersen (f.1860), Niels Johan Ulrik Andersen (f.1861), Vilhelm Hermann Laursen (f.1861), Christian Carl Johannes Robert Lundstrøm (f.1861), Olaf Gudfred Meyer (f.1861), Oscar Alexis Morange (f.1860), Christian Vilhelm Emilius Mæhl (f.1861), Peter Morville Olsen (f.1860).

1877: Jens Bernhard Vilhelm Andersen (f.1862), Carl Georg Frederik Jørgen Cohrt (f.1862), Obert Gottfred Vilhelm Dankau (f.1861), Bernhard Dons (f.1861), Johan Carl Gotthelt Reiffenstein Hansen (f.1860), Harry Margolinsky (f.1864), Johannes Carl Mortensen (f.1861), Valdemar Thor Peter Frederik Nielsen (f.1862), Louis Stæhr Olsen (f.1861), Sophus Heinrich Rievers (f.1861), Anton Joachim Slager (f.1862), Lauritz Christian Sørensen (f.1862).

1878: Christian Emil Victor Emanuel Andersen (f.1863), Valdemar Martin Berner (f.1863), Hans Jacob Blicher (f.1864), Anders Vilhelm Christensen (f.1862), Hermann Christian Harald Clausen (f.1862), Alfred Emil Rudolph Foght (f.1863), Otto Carl Leonor Gelert (f.1862), Poul Ricardt Carl Hildebrandt (f.1863), Otto Høpfner (f.1863), Albert Eduard Johansen (f.1862), Christian Victor Emanuel Klæbel (f.1863), Christian Julius Petersen Koefoed (f.1862), Lothar Hugo Langevad (f.1862), Johan Henrik Lemcke (f.1863), Theodor Sophus Lund (f.1863), Einar Lundsteen (f.1863), Niels Nielsen (f.1863), Elias Magnus Olsen (f.1863), Knud Arne Petersen (f.1862), Theodor Vilhelm Pontoppidan (f.1863), Thorvald Falck Rasmussen (f.1863), Christian Jerome Albert Salto (f.1863), Hans Olaf Otto Theodor Schiptz (f.1863).

1879: Marenius David Clausen (f.1863), Hugo Ludvig Høpfner (f.1864), Victor Emil Jensen (f.1864), Frederik Christian Grove Lange (f.1864), Samuel Margolinsky (f.1863), Carl Vilhelm Adolph Michelsen (f.1863), Arthur Valdemar Møller (f.1863), Oluf Christian Olsen (f.1864), Peter Helge Petersen (f.1863), Axel Peter Adolph Smith (f.1864), Victor Emanuel Jacob Frederik Stendrup (f.1863), Holger Frederik von Støcken Tillge (f.1865), Louis Felix Wroblewski (f.1863).

1880: Peter Lauritz Andreasen (f.1866), Valdemar Christian Adolph Beck (f.1866), Peter Adolph Gerhardt Drøhse (f.1865), Anton Victor Julius Melbye Hll (f.1865), Axel Louis Claudius Hansen (f.1865), Edvard Hans Emil Hansen (f.1865), Rolf Viggo Hansen (f.1863), Carl Valdemar Henrichsen (Winding) (f.1866), Carl Frants Emanuel Høpfner (f.1864), Niels Thorvald Jensen (f.1865), Christian Anton Jermiin (f.1863), Gustav Peter Jøns Johannsen (f.1864), Rasmus Alexander Bartholin Larsen (f.1866), Andreas Martin Henrik Lund (f.1866), Emil Anton Gustav Rasch (f.1865), Thomas Severin Rübner-Petersen (f.1866), Emil Theodor Sivertsen (f.1865), Aage Valdemar Swendsen (f.1866), Holger Rasmus Sørensen (f.1866), Johan William Sophus Sørensen (f.1865), Georg Enrico Emil Testmann (f.1865), Morten Peter Frederik Heide Tvede (f.1864).

1881: Hans Christian Andersen (f.1866), Alfred Sophus Bang (f.1866), Viggo Blicher (f.1867), Carl Bartholin Christensen (f.1866), Hans Christian Christensen (f.1866), Hans Christian Julius Christensen (f.1866), Alfred Joachim Eckardt (f.1866), Jens Peter Hansen (f.1864), Louis William Berenth Hansen (f.1866), Peter Christian Hansen (f.1866), Hans Marius Jensen Klint (f.1865), Cornelius Sophus Larsen (f.1866), Andreas Peter Emil Nielsen (f.1865), Julius Bernhard Nielsen (f.1866), Axel Ferdinand Noak (f.1866), Ole Peter Christian Olsen (f.1866), Børre Ludvig Pedersen (f.1866), Hagbarth Georg Oluf Rasmussen (f.1865), Julius Carl Alfred Stendrup (f.1867).

1882: Christian Christensen (f.1867), Adolph Frederik Christmas (f.1866), Carl Christian Hunderup (f.1866), Robert Johannes Ipsen (f.1867), Frederik Carl Christian Larsen (f.1867), Axel Christian Thorvald Mortensen (f.1867), Hans Marcus Møller (f.1867), Egil Hjalmar Petersen (f.1867), Carl Georg Prieme (f.1867), Alfred William Rybtke (f.1867), Thorvald Vilhelm Rønnow (f.1865), Lars Johannes Svendsen (f.1867), Vilhelm Frederik Woll (f.1868).

1883: Axel Borum (f.1867), Lauritz Theodor Frederiksen (f.1867).

1884: Niels Peter Bentzen (f.1868), Hans Viggo Egede (f.1867), Georg Johan Hansen (f.1868), Heinrich Søren Lauritz Hansen (f.1868), Niels Jacob Blum Hansen (f.1867), Carl Valdemar Hansen Harild (f.1868), Holger Vilhelm Høpfner (f.1869), Carl Peter Jensen (f.1868), Frederik Alfred Lassen (f.1866), Albert Edvard Mortensen (f.1868), Carl Valdemar Petersen (f.1868), Christian Vilhelm Svendsen (f.1868), Valdemar Anton Marius Sørensen (f.1868), Bendix Andreas Heide Tvede (f.1867), Ernst Peter Würtz (f.1867).

1885: Charles Edvard Julius Bodé (f.1868), Theodor Edvard Bruun (f.1869), Georg Knud Brødegaard (f.1868), John Benjamin Hahn (f.1868), Ernst Julius Valdemar Hartmann (f.1869), Axel Kolling (f.1869), Carl Vilehlm Ferdinand Madsen (f.1869), Carl Johannes Nielsen (f.1870), Ejgil Thorvald Nygård (f.1868), Carl Eduard Schouw (f.1869), Peter Georg Cordian Marius Semberg (f.1870), Peter Georg Emil Thomsen (f.1869).

1886: Otto Charles Agerbundsen (f.1870), Carl Frederik Sophus Cavalsky (f.1870), Erik Aage Henning Christensen (f.1870), Anders Emil Friis (f.1871), Carl Alfred Martin Hansen (f.1870), Hans Ove Claudi Hansen (f.1870), Aage William Hansen Harild (f.1870), Georg Steen Jensen (f.1871), Georg Johan Jacob Johansen (f.1870), Arvid August Julius Larsen (f.1870), Lydion Emanuel Larsen (f.1870), Johan Levald (f.1870), Eduard Carl Jacob Nielsen (f.1869), Hjalmar Sigvard Alexander Nygård (f.1869), Hans Jacob Boserup Poulsen (f.1869), Anton Frederik Valdemar Schulian (f.1870), Frederik Steenberg (f.1871), Otto Henri Emanuel Svendsen (f.1870).

1887: Viggo Christian Bülow (f.1871), Niels Peter Frederiksen (f.1871), Olaf Michael Frørup (f.1871), August Jagermann Holm (f.1871), Christian Ferdinand Valdemar Jørgensen (f.1871), Peter Carl Lauritz Michael Kaas (f.1870), Gotfred Leopold Jens Klint (f.1871), Carl Georg Edvard Klæbel (f.1871), Ivar Moe (f.1870), Axel Malte Nielsen (f.1871), Albert Valdemar Olsen (f.1872), Aage Thorvald Olsen (f.1870), Christian Petersen (f.1870), Christian Edvard Gustav Porst (f.1870), Gotfred August Strømann (f.1870), Frederik Georg Hans Thomsen (f.1872), Georg Rasmus Ussing (f.1872), Carl Gustav Woll (f.1871).

1888: Jens Christian Ballieu Bay (f.1871), , Carl Peter Brendstrup (f.1872), Carl Christian Adolph Bruhn (f.1871), Søren Bang Bræmer (f.1871), Aage Marius Bülow (f.1873), Frederik Dethmer (f.1872), Christian Johannes Heinrich Diedrich (f.1872), August Christian Friis (f.1873), Viggo Vilhelm Grosell (f.1870), Hans Christian Johannes Hansen-Ott (f.1873), Valdemar Emil Ipsen (f.1871), Jacob Frederik Valdemar Jacobsen (f.1870), Axel Jensen (f.1871), Hans Jørgensen (f.1870), Oscar Gabriel Theodor Kjølstad (f.1872), Jacob Albert Larsen (f.1871), Henry Valdemar Larsen (f.1872), Martin Christian William Larsen (f.1873), Sigvard August Nielsen (f.1871), Georg Christian Nygaard (f.1871), Frederik Vilhelm Boserup Poulsen (f.1873), Sophus Albert Julius Sørensen (f.1873), Vilhelm Nikolaj Ludvig Emil Thofte (f.1873), Knud Valdemar Thorsen (f.1872).

1889: Ludvig August Emil Bruun (f.1871), Ejnar Christian Ferslev (f.1873), Jens Lauritz Gram (f.1872), Frantz Julius Spendrup Hahn (f.1874), Emil Christian Hansen (f.1872), Holger Nicolai Helsted (f.1874), Kristen August Hersselbo (f.1874), Hans Frederik Jacobsen (f.1872), Ove Knauer (f.1871), Alfred Sophus Emil Larsen (f.1873), Vilhelm Peter Otto Lund (f.1872), Carl Christian Madsen (f.1873), Alfred Adolf Georg Nielsen (f.1873), Ludvig Frederik Ferdinand Olsen (f.1872), Fritz Christian Petersen (f.1873), Otto Frederik Georg Petersen (f.1873), Poul Johan Vilhelm Petersen (f.1873), Oscar Frants Abraham Larsen Samuel (f.1873), Tycho Christopher Svendsen (f.1872), Fritz Emanuel Sørensen (f.1873), Julius Knud Ludvig Thomsen (f.1873).

1890: Alxel Olaf Andersen (f.1875), Niels Viggo Andersen (f.1873), Holger Viktor Børgesen (f.1875), Axel Hjalmar Vilhelm Cavalsky (f.1874), Peter Laurits Christensen (f.1873), Knud Einar Dahl (f.1874), Charles Dujardin (f.1874), August Peter Edvardsen (f.1875), Niels Peter Nielsen Haftas (f.1872), Christian Frederik Hansen (f.1874), Martin Carl Hansen (f.1874), Niels Peter Jacobsen (f.1874), Henry Johannes Jarmer (f.1873), Viggo Bernhard Jeppesen (f.1874), Carl Christian Adam Lund (f.1874), Peter Louis Marius Møller (f.1874), Oscar Johannes Nielsen (f.1874), Alfred Immanuel Petersen (f.1874), Ejnar Sahlertz (f.1874), Orla Lehmann Skovgaard (f.1873), Aage Hjalmar Sørensen (f.1874).

1891: Carl Frederik Johannes Jensen Aastrup (f.1875), Hans Johannes Andersen (f.1874), Rasmus Boertmann Tikjøb Baden (f.1875), Christian Theodor Bech (f.1875), Niels Julius Christensen (f.1874), Odin Thorvald Clorius (f.1875), Poul Birger Eller (f.1876), Niels Peter Viggo Ellingsen (f.1875), Axel Emil Frederiksen (f.1875), Jørgen Frederiksen (f.1874), Knud Axel Hermann Frost (f.1875), Moritz August Oberth Heincke (f.1876), Carl Sophus Emil Hermansen (f.1875), Christian Johannes Hoffmann (f.1875), Axel Christian Sophus Jensen (f.1874), Mogens Christian Juel (f.1875), Hans Peter Oluf Klæbel (f.1874), Ludvig Harald Emil Larsen (f.1875), Martin Hjalmar Olaf Nielsen (f.1875), Carl Peter Olsen (f.1873), Emil Petersen (f.1875), Carl Laurentius Porst (f.1875), Osvald Godtfred Ferdinand Rasch (f.1876), Hans Christian Syskind (f.1875).

1892: Peter Jacob Trelde Andersen (f.1876), Aage Olsen barfoed (f.1876), Henning Barfoed (f.1875), Carl Frederik Brockdorff (f.1876), Arthur Christensen (f.1876), Axel Valdemar Clorius (f.1876), Alexander Georg Isak Flittner (f.1875), Anton Valdemar Harvig (f.1876), Abdon Johannes Carl Jørgen Jappe (f.1876), Emil Charles Jensen (f.1875), Ludvig Arnold Jensen (f.1876), Johannes Christian Johansen (f.1874), Carl Louis Hjalmar Linder (f.1875), Aage Frederik Lous (f.1876), Carl Christian Olsen (f.1876), Jens Julius Olsen (f.1876), Anton Georg Petersen (f.1876), Axel Carl Emil Petersen (f.1876), Georg Walther Petersen (f.1875), Hans Prætorius (f.1877), Johan Søren Christian Sørensen (f.1877), Viktor Junius Hendrik Weidemann (f.1876), Johannes Wentzel-Hansen (f.1876), Poul Gustav Ludvig Willig (f.1875), Jens Christian Valdemar Vogensen (f.1875).

1893: Knud Aage Andeersen (f.1877), Albert Vilhelm Emil Berg (f.1877), Niels Peter Børgesen (f.1878), Anders Carl Christensen (f.1876), Emil Theodor Clausen (f.1877), Rjnar Axel Conradsen (f.1877), Georg Eriksen (f.1877), Julius Fritz Friese (f.1877), Carl Frederik Rasmus Gronemann (f.1876), Fürst Erhard Julius Groth (f.1877), Karl Viggo Hansen (f.1876), Hans Theodor Hansen (f.1877), Hans Christian Johannes Hansen (f.1878), Louis Husmann (f.1876), Richard Christian Krause (f.1878), Anders Carl Larsen (f.1877), Johan Ludvig Emil Müller (f.1876), Charles Christian Emanuel Møller (f.1877), Peter Elof Olesen (f.1877), Carl Rasmussen (f.1877), Hans Christian Viggo Rasmussen (f.1876), Emanuel Niels Svensson (f.1877), Erland Alfred Sørensen (f.1878), Viggo Sophus Georg Thim (f.1876).

1894: Christian Ludvig Malmgreen Andersen (f.1879), Johan Brockdorff (f.1878), Emil Julius Christensen (f.1878), Anders Albert Christiansen (f.1877), Karl Kristian Enevoldsen (f.1878), Valdemar Hansen (f.1878), Axel Hermann Holm (f.1877), Alfred Vilhelm Jensen (f.1877), Johan Ove Johansen (f.1877), Carl Martin Johansen (f.1878), Niels Charles Friedel Jørgensen (f.1878), Olaf Karl Lous (f.1878), Emil Carl Irgens Müller (f.1877), Oluf Christian Nielsen (f.1876), Anders Grønbeck Olsen (f.1877), Karl Valdemar Knud Olsen (f.1878), Knud Erik Jørgen Ostermann (f.1877), Peder Pedersen (f.1877), Rasmus Valdemar Petersen (f.1878), Otto Rasch (f.1878), Viktor Jens Krøl Rasmussen (f.1879), Holger Albert Schmidt (f.1877), Nicolaj Schack Steenberg (f.1878), Georg Heinrich Julius Emanuel Marius Sundberg (f.1877), Richard Arthur Syskkind (f.1877), Niels Edvard Sørup (f.1878), Ludvig Carl Christian Thureson (f.1877), Oskar Albert Westergaard (f.1877).

1895: Albert Theodor Andersen (f.1879), Jens Flindt Christensen (f.1880), Valdemar Christoffernsen (f.1880), Carl Vilhelm Dahlberg (f.1880), Danielsen Hans Peter (f.1879), Ludvig Ferdinand Edvardsen (f.1879), Niels Christian Eriksen (f.1878), Christian Grauballe (f.1879), Georg Erhard Emil Hansen (f.1879), Georg Albert Andreas Jarmer (f.1879), Hans Martin Jensen (f.1879), Johan Peter Valdemar Johnsen (f.1879), Aksel Thorvald Klæbel (f.1879), Carl Martin Siegfred Lange (f.1878), Axel Marius Liebst (f.1877), Georg Christian Neerborg (f.1880), Albert Villiam Max Nielsen (f.1877), Carl Othenius Axel Nielsen (f.1879), Einar Emil Petersen (f.1879), Holger Magnus Petersen (f.1878), Nicolai Carl Christian Petersen (f.1878), Vilhelm Marius Petersen (f.1878), Axel Peter Vilhelm Sarrild (f.1879), Nicolaj Strøm Wille Sihm (f.1877), Holger Sønderberg (f.1879), Aage Søren Madsen Sørensen (f.1879).

1896: Christian Joseph Axel Andresen (f.1880), Bøye Morten Bøyesen (f.1880), Carl Christian Niels Christensen (f.1878), Olaf Axel Grant Christensen (f.1881), Vilhelm Marinius Hans Faber (f.1879), Knud Ove Valdemar Folkenberg (f.1880), Carl Christian Hansen (f.1879), Frantz Aage Hansen (f.1880), Jørgen William Hansen (f.1879), Erbest Julius Hjorth (f.1879), Wilhelm Jens Christian Howalt (f.1880), Vilhelm Ingvar Magdor Jagd (f.1878), Axel Johansen (f.1880), Sofus Christian Johansenn (f.1881), Hans Oluf Nicolaj Larsen (f.1878), Hans Lauritz Oluf Petersen (f.1880), Johan Gotthardt Repstock (f.1877), Niels Aage Rubjerg (f.1880), Bernhard Henrik Peter Saul (f.1879), Ejnar Bernhard Sørensen (f.1880), Aage Villiam Laurits Thaarup (f.1879), Henry Christian Topp (f.1880), Hermann Ferdinand Warelius (f.1880), Sofus August Morten Weidemann (f.1879), Georg Valdemar Woll (f.1880), Waldemar Würtz (f.1880).

1897: Alfred August Emil Andersen (f.1882), Alfred August Emil Augustsen (f.1880), Frode Barfoed (f.1881), Axel Jens Peter Bergmann (f.1882), Hans Martin Christiansen (f.1880), Carl Oscar Thorvald Jensen (f.1881), Peter August Ingermann Jensen (f.1880), Sophus Andreas Christian Jensen (f.1880), Jona Anton Johansen (f.1880), Axel Sophus Jørgensen (f.1880), Emil Alfred Theodor Kjørtsholtsen (f.1881), Louis Frederik Vinding Kruse (f.1880), Ejnar Thorvald Lous (f.1880), Aage Frederik Nielsen (f.1881), Henrik Nielsen (f.1881), Niels Holger Johan Jacob Nielsen (f.1879), Jens Marius Nielsen (f.1880), Aage Lützau Ohmeyer (f.18??), Holger Balduin Foss Petersen (f.1881), Hjalmar Olaf Rudolph Ditlev Richter (f.1880), Julius Petersen Richter (f.1882), Christian Peter Schelin (f.1881), Henri Urban Sihm (f.1880), Henry Christian Sørensen (f.1881), Frits Gustav Johan Wilhelmsen (f.1881).

1898: Valdemar Henriksen (f.1882), Albert Victor Henry Jensen (f.1881), Alfred Jens Peter August Jørgensen (f.1882), Svend Kristian Jørgensen (f.1882), Hans Valdemar Louis Nielsen Lithau (f.1883), Knud Valdemar Lous (f.1882), Oluf Valdemar Neerborg (f.1883), Jørgen Eduard Marius Nielsen (Jørn-Nielsen) (f.1881), Howard Alexander Victor Louis Eugen Theodor Petersen (f.1882), Johannes Olaf Bang Petersen (f.1882), Viggo Petersen (f.1881), Axel Jacob Rasmussen (f.1882), Jens Carl Bartholin Rud (f.1882), Kaj Emil Julius Schoubye (f.1882), Georg Valdemar Tormer (f.1882), Jørgen Wonsild (f.1882).

1899: Hans Axel Andersen (f.1882), Oskar Bjerre (f.1883), Hjalmar Carlo Fernando Bøhling (f.1882), Edmund Alfred Amandus Dresler (f.1883), Axel Emanuel Henry Duckert (f.1883), Axel Green (f.1883), Hans Christian Hall (f.1883), Willemoes Frydenlund Hansen (f.1883), Axel Emil Harth-Olsen (f.1883), Viggo Charles Jensen (f.1884), Peter Johans Jensen (f.1882), Carl Christian Larsen (f.1882), Christian Erik Theodor Larsen (f.1883), Henry Lützau Ohmeyer (f.1883), Oluf Lauritz Niels Petersen (f.1882), Edwin Saul (f.1883), Albert Schrøder (f.1883), Aage Frederik Thim (f.1883), Johannes Vilhelm Gottlieb Westermann (f.1880), Christian Emil Wilken (f.1882).

1900: George Abben (f.1883), Rudolph Oscar Andersen (f.1885), Viggo Andersen (f.1883), Vilhelm Barfoed (f.1884), Aage Vilhelm Sonne Buchardt (f.1884), Georg Retzlaff Christoffersen (f.1884), Holger Georg Hansen (f.1884), Poul Hjalmar Hansen (f.1884), Valdemar Julius Holm (f.1883), Hans Christian Frederik Jacobsen (f.1884), Jens Jensen (f.1883), Alfred Theodor Jørgensen (f.1884), Frederik Jean Lous (f.1883), Niels Martinius Thrane Nielsen (f.1883), Erik Jokum Petersen (f.1884), Knud Johan Philipsen (f.1883), Viggo Wilhelm Johannes Picker (f.1884), Knud Jacob Wonsild (f.1884).

1901: Christian Victor Andersen (f.1885), Hans Alfred Andersen (f.1885), Marinus Krusborg Andersen (f.1884), Vilhelm August Bertram (f.1884), Hjalmar Sofus Harald Ejbye (f.1884), Mathias Peter Green (f.1884), Aage Christian Carl Hansen (f.1885),Christian Frederik Jensen (f.1885), Lorens Iversen Seest Vinding Kruse (f.1883), Aage Alexander Julius Martinius Nielsen (f.1885), Theodor Christian Groth Esajas Rostell (f.1885), Paul Frederik Wonsild (f.1886), Poul Gottfred Ørnberg (f.1885).

1902: Carl Andersen (f.1887), Henry Charles Marius Andersen (f.1887), Ejler Carlo Christian Kaj From (f.1886), Max Heinrich Grohshennig (f.1886), Gustav Adolf Gudmundsen (f.1885), Hans Sophus Hamann (f.1886), Jens Peter Henningsen (f.1885), Hjalmar Ludvig Henriksen (f.1886), Aage Lund Hvalkof (f.1887), Werner Valeur Jensen (f.1886), Einar Emil Andreas Kliim (f.1886), Karl Koch (f.1886), Einar Villiam Larsen (f.1886), Hjalmar Otto Christian Olsen (f.1886), Louis Martin Olsen (f.1886), Ejnar Frederik Luja Petersen (f.1885), Arnold Marius Evald Qvistorff (f.1886), Edvard Carl Nicolaj Sihm (f.1885), Regnar Carl Albin Stjerngreen (f.1886).

1903: Lauritz Oskar Aksel Andersen (f.1887), Axel Christensen (f.1887), Thor August Enok Cordsen (f.1887), Knud Aage Frost (f.1887), Aage Krogh Hansen (f.1886), Mogens Hansen (f.1887), Jens Arndorff Holst (f.1887), Svend Einar Israelsen (f.1887), Paul Nicolai Jørgensen (f.1886), Niels Christian Ketelsen (f.1885), Julius Jacob Kjørtsholtsen (f.1888), Poul Valdemar Larsen (f.1887), Sigfried Levin (f.1887), Poul Emil Lous (f.1887), Frederik Andreas Olsen (f.1887), Peder Martin Jens Pedersen (f.1887), John William Ørvad Philipsen (f.1886), Emil Christian Otto Johan Rasmussen (f.1885).

1904: Henry Emil Niels Akerlund (f.1888), Frederik Laurits Arvedsen (f.1888), Ove Leopold Hansen (f.1888), Otto Lund Hvalkof (f.1889), Jens Ungermann Julius Jensen (f.1888), Knud Broder Knudsen (f.1887), Christian Frederik Larsen (f.1888), Jens Peter Larsen (f.1887), Georg Vilhelm Petersen (f.1888), Rudolph Carl Petersen (f.1889), Edvard Christian Ludvig Praëm (f.1887), Carl Otto Hermann Schäfer (f.1888).

1905: Carsten Behrens (f.1889), Jens Robert Christensen (f.1888), Sigurd Carl Christensen (f.1888), Peter Mathiasen Gjersing (f.1888), Aage Hans Christian Gjetting (f.1889), Albert Eduard Kliim (f.1889), Bernhard Christian Møller-Petersen (f.1889), Lauritz Einar Nielsen (f.1888), Aage Hans Peter Petersen (f.1889), Christian Matthæus Rasmussen (f.1888), Aage Christian Ove Reimers (f.1889), Theodor Carl Schelin (f.1889), Aage Carl Ringberg Schultz (f.1889), Axel Svensson (f.1888), Poul Viggo Richard Willumsen (f.1889).

1906: Johan Georg Jørgen Andersen (f.1889), Leo Frederik Asser Bruno Andersen (f.1889), Iver Behrens (f.1890), Kristjan Bredvad (f.1890), Hakon Lumholtz Frederiksen (f.1889), Thomas Anton Marius Hansen (f.1888), Martin Gudmann Herder (f.1890), Kaj Lund Hvalkof (f.1891), Peter Adolf Henrik Jensen (f.1890), Knud Rostock Jensen (f.1890), Louis Petersen (f.1890), Axel Christian Poulsen (f.1890), Johan Vilhelm Thorolf Praëm (f.1889).

1907: Kaj Ludvig Theodor Ebbesen (f.1890), Svend Knudsen Enevoldsen (f.1892), Otto Ludvig Nikolaj Folkenberg (f.1890), Sigurd Georg Hansen (f.1891), Svend Aage Peter Hansen (f.1890), Thorkild Henriksen (f.1891), Jens Christian Gunnarmann Jørgensen (f.1890), Axel Christian Olsen (f.1891), Leo Gottlieb Pfeiffer (f.1890), Henry Niels Wendin (f.1889), Poul Werner (f.1890).

1908: Axel Cornelius Jonassen (f.1892), Niels Julius Andersen (f.1891), Holger Jakob Baden (f.1892), Vilhelm Behrens (f.1893), Sophus Carl Bredvad (f.1893), Christian Emil Bus (f.1892), Poul Hans Lund Christensen (f.1892), Theodor Marius Holch (f.1891), Frans Henrik Viggo Hastrup (f.1892), Frode Hvalkof (f.1893), Gerhard Ludvig Julius Jensen (f.1892), Aage Vilhelm Jørgensen (f.1892), Johannes Christian Larsen (f.1891), Otto Kaj Larsen (f.1891), Niels Georg Joseph Nielsen (f.1893), Edmund Eriksen Noer (f.1893), Knud Larsen Salling Winther (f.1892), Karl Wulff (f.1892).

 

PERSONERNE
(alfabetisk liste)

PERSONERNE
i ALICE's slægt

PERSONERNE
i ASMUS' slægt

HISTORIERNE
STEDERNE
og
TINGENE
FOTOS
TEKSTER

STAMTAVLER og SAMLESIDER

DOKUMENTER
ORDLISTE
KILDER og LINKS
HOVEDSIDE
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 25.6.2012 og sidst opdateret d. 14.7.2012