HISTORIEN om ALICE og ASMUS
- deres liv, deres forældre, deres slægt

På dette Websted kan du finde fotografier og slægtshistorie om
ALICE INGE AGNETE THOMSEN, født HOLTET, og OTTO ASMUS THOMSEN fra Vejle

WILHELM AUGUST NEY

født 26.10. 1814 - død 2.3. 1905

Wilhelm Augsut Ney var skræddermester i København i 1800-tallet og en mystisk brik i mosaikken om Alice's oldefar Sadelmagermester og Hoftapetserer Jens Peter Bech Holm (JPB Holm).

Wilhelm August Ney var søn af skræddermester Georg Wilhelm Ney og hustruen Margarethe, født Friis og gift Wolskov i første ægteskab. Den gamle skræddermester havde tilsyneladende været gift en gang tidligere - selvom det ikke er lykkedes at finde denne vielse og hustruens evt. død - og var her blevet far til en lille pige, ligesom han i sit andet ægteskab blev far til 2 sønner. Alle børnene var født på Fødselsstiftelsen og de 2 sidste var i hvert fald ægtebørn, mens den første kan have været et uægte barn. Dette forhold giver næring til en gisning i familien: var Georg Wilhelm Ney også far til den Georg Wilhelm, senere med efternavnet Neue, som fødtes på Fødselsstiftelsen som barn af ukendte forældre i 1803.

Grunden til overhovedet at koble disse personer sammen, findes først og fremmest i en oplysning på et portrætmaleri af Neue, som efter JPB Holm arvedes af hans ældste datter Wilhelmine, der videregav det til sin yngste søn, hvorfra det igen gik i arv til dennes datter. Maleriet er desværre senere forsvundet, men en efterkommer havde nået at fotografere det og afskrive Wilhelmines notat på bagsiden: "bror til JPB Holm", som hun derefter har overstreget og rettet til: "opvokset som bror til JPB Holm". Er der her tale om en plejebror? eller en halvbror? - Er Neue en uægte søn af Georg Wilhelm Ney og den unge bornholmske tjenestepige Benthe Marie Jensdatter Davidsen Bech, som 3 år senere blev gift med den svenske tømmersvend Magnus Christian Holm og i 1808 blev JPB's mor?

Og hvor kommer Wilhelm August Ney ind i billedet? Den afgørende brik, der linker ham til Georg Wilhelm Neue og familien Holm, findes i dødsannoncen for Neue i avisen i 1856, hvor vi får oplyst, at Neue's bror og nærmeste slægtninge er Sadelmagermester Jens Peter Beck Holm (JPB Holm), dennes søster Caroline Cathrine og en W.A. Ney - som viser sig at være skræddermester Wilhelm August Ney - altså netop "vores mand" !

WILHELM AUGUST NEY's FØDSEL OG BARNDOM:

Wilhelm August blev som nævnt født på Den Kongelige Fødselsstiftelse den 26. Oktober 1814. I protokollen er han noteret som Barn Nr. 819 og morens nummer er 814. Drengen blev døbt den 29. Oktober og fik navnet Wilhelm August. I rubrikken med anmærkninger er noteret "Forældrene til 819 ere Georg Wilhelm Ney, Skræddermester og hans Hustru Margaretha Wolskov Ney, født Friis.

Ægteparret var blevet gift i Sankt Petri Kirke i 1812 og havde i 1813 fået sønnen August Donatus, som også var født på Fødselsstiftelsen. -- Men hvorfor dog vælge at føde på Fødselsstiftelsen, når der her ikke var tale om et uægte barn?
Der står i Slægtsforskerens ABC, at "Fødselsstiftelsen blev også brugt af ægtepar" og "Gifte kvinder kunne ikke føde anonymt på fødselsstiftelsen, men den anonymitet, som gjaldt for kvinderne gjorde, at man reelt ikke kunne kontrollere dette forbud med mindre, at kvinden forlangte at få barnet med sig og modtage betaling til barnet. Skete det, blev moderens navn noteret i hovedprotokollen og i udsætterprotokollen". (s.172). Fødselsstiftelsen kunne også "yde hende (i.e. moderen) økonomisk støtte i den første tid efter fødslen, hvis hun valgte at beholde barnet" og "Før 1812 kunne en moder, hvis hun selv tog sit barn med sig, få udbetalt plejeløn i op til 3 år" (s.171).

Der er af ovenstående noget, der tyder på, at skræddersvenden og hans hustru ikke har haft mange midler at rutte med, og derfor har taget mod den hjælp, som Fødselsstiftelsen kunne yde. Den 5. November hjemtog moren i hvert fald den lille Wilhelm August.

Vi har ikke rigtigt nogle spor af Wilhelm Augusts andre søskende, som måske har været der til at tage imod ham, da hans mor bragte ham hjem. Charlotte Elisabeth, som var født i 1805 og derfor ville være 8-9 år gammel, hvis ikke hun var død inden da. Og August Donatus på godt 1 år. Familien boede fra 1809 til omkring 1815 på Amagertorv 6 og fra omkring 1817 på Trompetergangen 118. Denne gade svarer til et stykke af den nuværende Niels Hemmingsens Gade, nemlig stykket fra Gråbrødre Torv til Skindergade. (http://www.indenforvoldene.dk/niels-hemmingsens-gade). Her boede familien indtil omkring 1828.

I 1815 blev lille Wilhelm August vaccineret af Regimentschirurg Stebuss. "Løbende koppevaccinationer er blevet gennemført i København fra 1802. Det skete under Den Kgl. Vaccinationskommissions opsyn.  I 1805 blev der indført vaccinationsattester og koppevaccinationen blev gjort tvungen fra det 14. år ved forordning af 3. april 1810.  Fra 1. november 1811 kunne ingen blive viet, medmindre parterne beviste, at de var vaccinerede eller havde haft naturlige kopper.  Fra 1. juli 1812 blev det gjort til en betingelse for at blive konfirmeret. Der har været en Vaccinationsanstalt i København. Regimentskirurgen Vilhelm Stebuss var forstander for anstalten i perioden 1802-1829" (Jørgen Green i DIS-Forum 2004). 

Hvor Wilhelm August har gået i skole, vides ikke, men det kan have været en af Fattigskolerne. Den 5. Oktober 1828 konfirmeredes han i Sankt Petri Kirke med karakteren "... Gut".

I 1828familien altså være flyttet, for ved Wilhelm August's konfirmation opgives adressen på forældrene som Gotherstrasse 339. Og her blev de boende til Georg Wilhelm Ney's død i 1832. Han var da 60 år gammel og døde den 23. August som indlagt på Frederiks Hospital, hvor det i Kirkebogen er noteret: "Tilskadekommen. Attest fremlagt". Han blev begravet fra Sankt Petri Kirke den 27. August og det blev registret i Begravelsesprotokollen for Assistens Kirkegård som "Nr.589 Skræddermester Georg Vilhelm Nieg - 60 (år) - (død) 23.de - (af) Brok - (begravet ) 27.de- (i) Petri -(død) Fr.Hosp. - 220 - ... 157-A".

Dødfaldet blev også noteret i Skifteretten dagen efter dødsfaldet, men vi har desværre ikke fundet Behandlingsprotokollen. Måske har enken blot fået lov at sidde i uskiftet bo.

Margaretha flyttede efterfølgende til Philosophgangen 161, hvor hun boede ved sin død i 1836. Hun var da 63 år gammel (og må altså være født omkring 1773), da hun døde den 6. April. Hun blev begravet på Assistens Kirkegård fra Vor Frue Kirke den 10. April.

WILHELM AUGUST NEY's UNGDOM:

Hvor Wilhelm August opholdt sig i disse år, vides desværre ikke. Han må jo være gået i skrædderlære efter sin konfirmation, men laugsprotokollerne for skrædderne i København findes tilsyneladende ikke, så vi har ingen nøjagtige oplysninger om dette. Han kan jo også være blevet oplært af sin far og derfor fortsat have boet hjemme, eller han kan have boet hos sin mester, som det var normalt for lærlinge og svende.

Hverken Wilhelm August Ney eller hans familie er at finde i folketællingerne 1834, 1840, 1845 og 1850. Derimod kan vi finde oplysninger om hans kommende hustru Christiane Frederikke Emilie Gulstrup, der i 1845 som 22-årig bor sammen med sin mor, der er enke, og sin 25-årige søster hos en malersvend Jentzen og hans kone på kvisten i Adelgade 294. De 3 kvinder ernærer sig alle ved syning. I 1850 bor Christiane Frederikke Emilie og hendes mor og søster i Urtekræmmersstiftelsen i Hoppenlængen 86.

WILHELM AUGUST NEY's ÆGTESKAB OG VIDERE LIV:

Her bor Christiane Frederikke Emilie også til hun bliver gift med Wilhelm August den 1. Januar 1851 i Trinitatis Kirke. Bruden er da 27 år og brudgommen 36 og boende i Naboløs 13. Forlovere er: for bruden: Forhenværende Urtekræmmer Hingelberg på Vesterbro og for brudgommen: Artillerilieutenant Neue i Hummergade 232. --- Lige netop den Georg Wilhelm Neue, som muligvis er Wilhelm Augusts halvbror ! Og som i disse år bor sammen med JPB's mor Benthe Marie, der nu er 68 år og Enke og betegnes som "Husbestyrerinde". Også JPB's 29-årige søster Margrethe Pouline bor fortsat i hjemmet, hvor hun ernærer sig ved håndarbejde.

Neue har boet med denne familie i mange år efterhånden - ja måske fra barnsben også, siden JPB's datter Wilhelmine kan notere "opvokset som bror til JPB Holm" bagpå hans portræt. Og er Benthe Marie, JPB's mor, så mon Neue's mor? Hvordan disse slægtsforhold helt hænger sammen, er ikke ganske sikkert. Men at de på en eller anden måde er flettet sammen, er ikke til at komme udenom.

I 1856 dør Neue og dødsfaldet annonceres således i København Adressecomptoirs Efterretninger den 29. November 1856:

Dødsannonce for Georg Wilhelm Neue
Dødsannonce for Georg Wilhelm Neue

At JPB står først kan skyldes hans alder eller position - eller at han var halvbror til Neue. H. Christensen var JPBs svoger , gift med den ældre søster Caroline Cathrine Holm.

I 1860 bor Wilhelm August og hans hustru stadig i Naboløs på matrikel nr. 13, husnummer 4. Tilsyneladende har de ikke fået nogen børn og det lader de heller ikke til at få senere. Wilhelm August fortsætter som skræddermester i Naboløs nr. 4 også i de følgende år, men i 1866 flytter familien til en stuelejlighed i Knabrostræde nr.5, for allerede året efter at flytte til en stuelejlighed i samme gades nr.4.

Her bliver skræddermesteren boende indtil 1875, hvor parret atter flytter, denne gang til Snaregade nr.7 - men stadig i en stueelejlighed, hvad der vel har været bekvemt for skrædderiet. Året efter flytter Ney og hustruen til en stuelejlighed i Stormgade nr. 13, og i 1877 går det videre til Rosengaarden nr.8, hvor parret slår sig ned i en stueelejlighed de næste 6 år. Og det er her, vi møder dem i Folketællingen 1880, hvor de angiver sig selv som henholdsvis 65 og 57 år gamle.

I 1883 flyttes der igen, denne gang til en stuelejlighed i Nansensgade nr.3, i Forhuset til højre. Wilhelm August angiver til Folketællingen i 1885, at han nu er 70 år gammel, mens Husmoderen Emilie Frederikke er 61 år.

WILHELM AUGUST NEY's ALDERDOM OG DØD:

I Nansensgade bor parret nu i 10 år, inden de atter flytter i 1893. Denne gang til Nørrebrogade nr. 17, hvor de bor de næste år i en stueejlighed i Stiftelsen Alderstrøst, som var blevet grundlagt i 1862 af Håndværkerforeningen i København (https://da.wikipedia.org/wiki/Alderstrøst). Bygningerne blev dog iflg. Håndværkerforeningens hjemmeside først opført i 1894, men "Det gamle Alderstrøst", som netop startede med Nørrebrogade nr. 17, var opført allerede i 1865 af arkitekten Theodor Sørensen, der også havde tegnet Sankt Johannes Kirken. På dengang.dk får man følgende oplysninger om det første Alderstrøst: "Det hele begyndte med Nørrebrogade 17. Den indeholdt 168 boliger, desuden fire kælderbutikker, inspektørbolig, bolig for opsynsmand, vaskehusem rullestuer, værksteder og masser af gårdretirader. Disse blev siden erstattet af vandklosetter, placeret som som fællestoiletter i etagernes gennemgående korridorer.  - En mellembygning kom til i 1870, mod Baggesensgade 1871 og den mod Blågårdsgade i 1871. De var alle 4 – 5 etager, med kælder. Ved indvielsen var det i alt 194 friboliger." (http://dengang.dk/artikler/2498)

I folketællingen 1901, hvor Wilhelm August opgives til 86 år og Emilie Frederikke til 77, bor de stadig i Alderstrøst og lever af Aldersunderstøttelse. Og nu var det slut med at flytte. Parret blev boende her til deres død.

Den 2. Marts 1905 døde Wilhelm August som 90-årig af alderdom. "Senilia" står der i begravelsesprotokollen, hvor der beskrives, hvorledes han skal køres fra bopælen i Nørrebrogade 17 til Kapellet på Assistens Kirkegård, hvor han blev begravet den 10. Marts. Det lader til at have været en ydmyg begravelse, for der er ikke anført noget beløb til hverken graver eller "Kirkens Afbenyttelse", ej heller til "Ligvogn". Der er dog betalt 10 kr. til ligbærere, 12 kr. til kapellet, 4 kr. for kandelabrer og 50 øre til klokkeren. Men intet til orgel, dog 12 kr. til sang. Jorden er det dyreste, her er anført et beløb på 64 kr. Da parret levede af aldersunderstøttelse, har der vel heller ikke været meget at gøre godt med. Dog har Frederikke Emilie ofret en dødsannonce i Nationaltidende den 8. Marts:

Dødsannonce for Wilhelm August Ney 1905

WILHELM AUGUST NEY's ENKE:

Frederikke Emilie vedblev at bo i Alderstrøst, men i en lejlighed på første sal. Det fremgår ikke helt tydeligt af kilderne, om hun først flyttede herop efter Wilhelm Augusts død, eller om de sammen var flyttet en etage op nogle år tidligere. Det virker imidlertid sandsynligt, at hun er flyttet til noget mindre efter mandens død.

Her boede hun endnu i 5 år indtil sin død i 1910. I Blågård Kirkebog er Frederikke Emilies bopæl noteret, men også at hun døde som 86-årig den 15. Februar på Johannes Stiftelsen. Hun blev begravet den 22. Februar 1910 fra denne kirke af Pastor Thomsen. Sankt Johannes Stiftelsen havde også et hospital, så måske har Frederikke Emilie været indlagt her, da hun døde. Hun findes imidlertid ikke omtalt i kirkebogen for denne Stiftelse.

Der var også her tale om en beskeden begravelse fra kapellet på Assistens Kirkegård uden udgift til kirke, ligvogn og graver, men dog denne gang med orgel for 6 kr, sang for 12 kr, ligbærere for 15 kr. og kandelabre for 4 kr. Klokkeren fik som sidst 50 øre, mens der betaltes 4 kr. for kapellet og 26 kr for jorden. Det var muligvis Alderstrøst, der påtog sig udgifterne, i hvert fald havde den afdøde ikke nogen nære slægtninge og venner, da det var Inspektøren i Stiftelsen, Victor Hansen, som lod indrykke en annonce i Nationaltidende den 19. Februar for at bekendtgøre dødsfaldet for "Slægt og Venner". Heri oplyste han også, at den afdøde havde haft 1 1/2 års sygeleje, inden døden var indtruffet. Måske hun har tilbragt denne tid på Sankt Johannes Stiftelsen.

Dødsannonce for Wilhelm August Neys enke 1910

Forbindelsen med JPB Holm og Holm-familien, som en overgang var tættere via den fælles bror eller slægtning Georg Wilhelm Neue, lader til at være ganske forsvundet i Wilhelm August Ney's sidste år. Hvor portrættet af Neue blev omhyggeligt bevaret og gik i arv gennem flere generationer, mindes ingen af JPB's nulevende efterkommere at have hørt tale om skræddermester Ney og hans hustru. Det betyder naturligvis ikke, at der ikke har været en forbindelse, men meget tæt kan den ikke have været. Måske JPB's ældste datter Wilhelmine, som arvede Neue-portrættet - måske efter sin fars død i 1894 - har holdt en forbindelse, da hun jo var den, der bedst kunne mindes den fælles slægtning, Neue. Wilhelmine endte selv på Alderstrøst, men det var først i 1911 og da var skrædermesterens enke jo allerede død og borte.

PERSONER
(alfabetisk liste)

PERSONER
i ALICE's slægt

PERSONER
i ASMUS' slægt

HISTORIER
og
ÅRSTAL

STEDER
og
TING
FOTOS
TEKSTER

STAMTAVLER og SAMLESIDER

DOKUMENTER
ORDLISTE
KILDER og LINKS
HOVEDSIDE
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 18.10.2017 og sidst opdateret d. 18.12.2017