HISTORIEN om ALICE og ASMUS
- deres liv, deres forældre, deres slægt

På dette Websted kan du finde fotografier og slægtshistorie om
ALICE INGE AGNETE THOMSEN, født HOLTET, og OTTO ASMUS THOMSEN fra Vejle

GEORG WILHELM NEUE

20.3. 1803 - 25.11. 1856

Se: G.W. Neue's liv i Årstal med Kildeangivelser

HVEM VAR
DEN GÅDEFULDE G.W. NEUE
der havde så stor betydning for JPB Holm’s forældre og familie ???

  • at han boede sammen med  JPB’s forældre og søskende i en lang årrække og optrådte som forlover ved deres bryllupper,
  • at hans portræt er overleveret via JPB til ældste datter Wilhelmine og derfra til hendes yngste søn,
  • at Wilhelmine har noteret bag på portrættet ”opvokset som bror til JPB”,
  • at der i hans dødsannonce i avisen 1856 stod ”At min kjære Broder Georg Wilhelm Neue … (er død) … bekjendtgøres .. af hans efterlevende Broder og øvrige Familie”. – Underskrevet af JPB Holm – H.Christensen – W.A.Ney

(At JPB står først kan skyldes hans alder eller position --- H. Christensen var JPBs svoger --- W.A.Ney var skræddermester, søn af skræddermester Georg Wilhelm Ney !!!! (født 1814 som yngre barn i en større søskendeflok , bl.a. Charlotte Elisabeth i 1805 og August Donatus i 1815))
VAR GEORG WILHELM NEUE  en uægte søn af GEORG WILHELM NEY  ????  - og dermed halvbror til Wilhelm August Ney???
VAR GEORG WILHELM NEUE  en uægte søn af Benthe Marie Jensdatter Davidsen, senere gift med Magnus Christian Holm  ????  - og dermed halvbror til Jens Peter Bech Holm og hans søskende ???

Georg Wilhelm Neue, ældre fotografi af et portrætmaleri, Dato og Kunstnerens navn kendes ikke
Ældre fotografi af et portrætmaleri af Georg Wilhelm Neue. Kunstnerens navn kendes ikke. Maleriet er desværre senere gået tabt. Det er dette maleri, som blev overleveret via JPB til ældste datter Wilhelmine og derfra til hendes yngste søn Georg Albert Waldemar Nielsen og til dennes datter Ellen Nielsen. Billedet forsvandt efter Ellens mand Johannes' død.

GEORG WILHELM NEUE blev født 20. Marts 1803 i Den Kgl.Fødsels- og Plejestiftelse
GEORG WILHELM NOYE er plejebarn med understøttelse fra 2. April 1809 - 17. Februar 1811  --- til Overconstabel Svend Nielsen (dateret 28.10. 1812)
---”---  blev konfirmeret Holmens Kirke 30.9. 1818 – uden note om forældre
G.W.NEUE blev udnævnt til Dannebrogsmand i 1839
--- ” --- optræder i Krak for 1840: Tøihuusskriver, Hummergade 232
-------------------------- og for 1843: Dessinateur, D.M. , --- ” ---
…. SAMT i Folketællingerne 1840, 1845, 1850, - i Hummergade  232,
 (1855 iflg. Krak i Lavendelstræde 85).
I 1847 var Neue forlover ved JPB’s bror Hans Ferdinands bryllup.”Forlovere: J.P. Holm Sadelmagermester, Dybensgade 106(???), Brudgommens Broder. - G.W.Neue, Infanteri Artilleri....Dessinateur??? Hummergade 232 ”.
I 1851 var han forlover ved JPB's søster Margrethe Paulines bryllup. ”Forlovere: G.W. Neue Prem.Lieut.Artilleri Brigaden, Hummergade 232-2. L.A. Ditzel, .......”
Magnus Christian døde i 1849,  G.W.Neue d. 25. November 1856 og Benthe Marie d. 13. December 1856.


Georg Wilhelm Neue er stadig en gåde for JPB Holms efterkommere, men vi arbejder på at få belyst relationen.

Jens Peter Bech Holm's mor, Benthe Marie Jensdatter Davidsen, stammede fra Bornholm, hvor hun var født ca. 1780 og blev konfirmeret i 1796. Hun er antagelig derefter kommet ud at tjene, men hvor hun har opholdt sig de næste 10 år, har vi ikke fundet oplyst. Hendes far var skræder, men ernærede sig tilsyneladende også som fisker, han annoncerede nemlig i 1801 og 1802 i de københavnske aviser, når han lå ved knippelsbro med en last torsk til salg. Også Benthe Maries ældre bror var fisker og bosatte sig senere i København.

Måske er Benthe Marie kommet til København med sin bror eller sin far i begyndelsen af 1800-tallet. I Folketællingen for 1801 er hun imidlertid ikke umiddelbart fundet, hverken på Bornholm eller i København, hvor vi først med sikkerhed møder hende ved giftemålet i 1806. - Der er dog en mulighed for, at det er "vores" Benthe Marie, som i 1801 er tjenestepige hos Bagermester Terkel Sivertsen i Store Kongensgade matrikel nr. 72, som lå omtrent på hjønet af vore dages Olfert Fischersgade.

Der er naturligvis også en mulighed for, at Benthe Marie har tjent sammen med skræddersvend Georg Wilhelm Ney, som var født ca. 1772 og derfor omkring 28-30 år gammel, eller har mødt ham på anden måde, er blevet gravid og har måttet lade sig indskrive på Fødselsstiftelsen for i 1803 at føde det uægte barn, som ved dåben fik navnet Georg Wilhelm. Først omkring 1809 ses han i almisseprotokollerne med efternavnet Noye eller Nøye.

Hvis Benthe Marie var G.W. Neue's mor, har hun været 23 år gammel ved fødslen, hvilket ikke er urimeligt. Men hun har ikke givet sit navn til kende og har ikke senere taget drengen hjem til sig - i hvert fald så vidt vides indtil nu.

---- Men HVORFOR så dette notat af Wilhelmine (se ovenfor) ”opvokset som bror til JPB”. - Og HVORFOR skriver JPB på dødsannoncen "min kjære Broder" - og kalder sig (?) "hans efterlevende Broder" ???

G.W.NEUE'S FØDSEL (1803):

Georg Wilhelm blev født på Den Kgl.Fødsels- og Plejestiftelse og noteret i Kirkebogen som født den 20. Marts (1803) og døbt den 26. Marts. Barnet fik nummer 126, mens moderens nummer var 284. I Hovedprotokollen angives de samme data under nr. (2)84, men her er moderens nummer 278. Det lader til, at han den 28 Marts er udtaget af sin moder, men skriften er så utydelig, at det er vanskeligt at læse. (Med tydningshjælp fra Poul F. Andersen på DIS forum er nogle af oplysningerne blevet opklaret: 28. Martii P.K. (= Protokolført) og: 28 Martii udlev. Om barnet så blev udleveret til moderen eller andre, kan ikke tydes - og gælder noten om udlevering mon barnet på linien nedenunder?)

Den 4. Maj 1806 blev Benthe Marie gift i Garnisons Kirke med den svenske tømrersvend Mons Christiansen (Mogens > Magnus Christian, senere med efternavnet Holm), som var "Værkgesel" ved Brandkorpset. Parret fik deres første barn, Caroline Cathrine, den 14. August samme år og 2 år senere deres første søn, Jens Peter Bek (>Bech), som altså omtales som bror til Georg Wilhelm, der jo nævnes "opvokset som bror til JPB Holm".

I mellem tiden har skræddersvenden Georg Wilhelm Ney, som kunne være far til Georg Wilhelm Neue, stiftet familie. Det lader til, at han på et tidspunkt før 1805 er blevet gift - hvor vides pt ikke - med en Ane Marte Lindstrøm, med hvem han den 16. August 1805 har fået datteren Charlotte Elisabeth. Barnet er født på Fødselsstiftelsen ligesom Georg Wilhelm Neue - men Hvorfor nu det, når forældrene tilsyneladende var gift? (Der er rent faktisk i Fødseslsstiftelsens Hovedprotokol noteret "gift" under barnets indførsel).
Der står i Slægtsforskerens ABC, at "Fødselsstiftelsen blev også brugt af ægtepar" og "Gifte kvinder kunne ikke føde anonymt på fødselsstiftelsen, men den anonymitet, som gjaldt for kvinderne gjorde, at man reelt ikke kunne kontrollere dette forbud med mindre, at kvinden forlangte at få barnet med sig og modtage betaling til barnet. Skete det, blev moderens navn noteret i hovedprotokollen og i udsætterprotokollen". (s.172). Fødselsstiftelsen kunne også "yde hende (i.e. moderen) økonomisk støtte i den første tid efter fødslen, hvis hun valgte at beholde barnet" (s.171).
Der er af ovenstående noget, der tyder på, at skræddersvenden og hans hustru ikke har haft mange midler at rutte med, og derfor har taget mod den hjælp, som Fødeselsstiftelsen kunne yde. I Fødselsstiftelsens Hovedprotokol er der ud for Charlotte Elisabeth noteret, at hun den 22. August er "medtagen af Moderen".

G.W. NEUE'S BARNDOM (1803-1818):

Og hvad så med Georg Wilhelm Neue? - Han må jo være blevet passet et eller andet sted, som vi ikke har kunnet finde frem til. Måske hos JPB Holms forældre, men der er ikke nævnt nogen navne i Københavns Almisseprotokol 1799-1816, under løbenr. 4533, hvor vi i 1809 finder den 6-årige Georg Wilhelm Nøye som nr. 2 med tilføjelsen "Pb" (Plejebarn), der har modtaget understøttelse fra 2. April 1809 til 17. Februar 1811, samt vistnok et ekstra tillæg. I sommeren 1809 er der blevet udbetalt 40 skilling i almisse og det samme om vinteren, mens der i 1811 har været et ekstra tillæg på 24 skilling både sommer og vinter. Drengens bopæl opgives til at være "Nørrevold".

Til gengæld er der en længere anmærkning, som lyder omtrent således: "Taget til Forsorg af OverConstabel Svend Nielsen imod(??) ???? og ??? efter indst??? d. 28. Oct. 1812". Denne Svend Nielsen kan evt. være den i FT 1801 ugifte og 28-årige Constabel Svend Nielsen i Landetaten, opholdende sig på Artilleri Sygestuen. Det var mulligvis ham, der blev gift i 1803 i Garnisons Kirken med Anne Marie Pedersdatter den 25. Februar. Han kaldes her Constabel, 2. Comp.

Georg Wilhelm er altså som 9-årig fra 1812 kommet i huset hos Svend Nielsen og hans hustru (med mindre hun da er død forinden). Måske har parret ikke fået nogen børn, så de har valgt at tage et plejebarn - eller de har kunnet bruge de penge, der vel fulgte med. Under alle omstændigheder kom Georg Wilhelm på denne måde i berøring med militæret og det blev her, han senere uddannede sig og skabte sin karriere.

Hvordan Neue's barndom fra 1812 til 1818 formede sig, ved vi ikke, men den 30. September 1818 blev han som 15-årig konfirmeret af Professor Brorson i Garnisons Kirke sammen med ialt 62 andre drenge og 49 piger. Der nævnes intet om forældre, plejeforældre, opholdssted eller skole.

I disse år fortsatte hans formodede far, Georg Wilhelm Ney, med at udvide sin familie med børn født på Fødselsstiftelsen. Den første hustru må være død mellem 1805 og 1812, hvor Ney, som nu var blevet skræddermester, i Sankt Petri blev gift med Margarethe Wolshov, født Friis. Året efter fødtes parrets første barn August Donatus den 7. August 1813 og han blev den 25. i samme måned hjemtaget af sin mor. På dette tidspunkt (fra 1809 til ca. 1815) boede Ney-familien på Amagertorv 6.

Den 26. Oktober 1814 fødtes Wilhelm August Ney - der ved G.W. Neue's død i 1856 optræder blandt dennes slægtninge! Også Wilhelm August blev født på Fødselsstiftelsen, men hjemtaget den 5. November.

G.W. NEUE'S UNGDOM (1818-1840):

Det lader til, at Georg Wilhelm har været igennem en eller anden militæruddannelse, for han benævnes senere "Arsenalbetjent, Dessinateur og Fyrværker". Han endte også med at blive udnævnt til Premierløjtnant, men det kom langt senere.

I de unge år kan han have frekventeret en af Garnisonsskolerne og derfra være fortsat på Hærens Elevskole, som eksisterede fra 1816-1912.

Hvornår Neue blev færdiguddannet, ved vi heller ikke, men på det portrætmaleri, som har været i Holm-slægtens eje, ses han bærende Hærens Hæderstegn for Underofficerer for 8 års Tro Tjeneste. Han bærer desuden den røde uniform, som efter 1839 blev afløst af en grå, så vi formoder, at maleriet er fra en gang i 1830'erne, antagelig fra årene 1835-1838, da han var 32-35 år gammel.

Hæderstegn for Underofficerer for 8 års tro tjeneste. Gengivet med tilladelse af Lars Stevnsborg efter foto i hans bog: Kongeriget Danmarks ordener, medaljer og hæderstegn. Cop. Lars Stevnsborg
Hæderstegn for Underofficerer for 8 års Tro Tjeneste. Gengivet med tilladelse af Lars Stevnsborg efter foto i hans bog: Kongeriget Danmarks ordener, medaljer og hæderstegn. Cop. Lars Stevnsborg

Den 10. Juli 1839 blev H.W. Neue udnævnt til Dannebrogsmand. I de avisnotitser, der omtaler udnævnelsen (bl.a. Fyens Stifts...Avis og Aalborg Stiftstidende) benævnes han som "Fyrværker ved det Kongel. Artillericorps". Lars Stevnsborg skriver i sin bog om Kongeriget Danmarks Ordener, Medaljer og Hæderstegn (s.106): "Officerer i Hær og Søværn modtog ligesom andre højere embedsmænd Dannbrogsordenen efter et nogenlunde fast åremål. - På samme måde modtog Underofficerer i almindelighed Dannbrogsmændenes Hæderstegn efter et fast åremål".

Georg Wilhelm nævnes i disse år i Kartotek over Artilleriets Underofficerer, Frisedler før 1842 med titlerne "Arsenalbetjent, Dessinatør og Fyrværker".

Vi ved ikke, hvor Neue boede i disse år, da han ikke optræder i Folketællingen 1834 og først nævnes i Kraks Vejviser i 1840. Her boede han i Hummergade 232 og har muligvis boet her i længere tid. Det var her, at den nu 64-årige Magnus Christian Holm og den 58-årige Benthe Marie boede sammen med 2 af deres børn, den 24-årige bødkersvend Hans Ferdinand og den 19-årige Margrethe Pouline. I lejligheden på første sal boede så også Neue - 37 år, ugift Fyrværker - sammen med dem. For at kunne betegnes som "opvokset som bror til JPB Holm", synes man, at han må have boet hos familien betydeligt længere, især da Jens Peter måske ikke havde boet i hjemmet efter sin konfirmation i 1823. Han var efter dette kommet i lære som sadelmager og det var kutyme, at lærlingene boede i mesters hjem. Jens Peter blev iøvrigt gift i 1834 og det må noteres, at det ikke var Neue, der var forlover ved brylluppet, så måske har han ikke boet hos familien i denne periode.

Allerede i 1835 blev Jens Peters andet barn født, det var en lille pige, der fik navnet Wilhelmine Marie Henriette. Wilhelmine-navnet kan hun have fået både efter sin mor og efter Georg Wilhelm Neue. Desværre er han ikke nævnt som fadder, men forbindelsen mellem Wilhelmine og Neue kan have været tæt, siden det var hende, der senere arvede hans portræt og skrev sit notat om familieforholdene bag på dette.

G.W. NEUE'S MODNE ÅR (1841-1856):

I 1842 kunne Viborg Stfts-Tidende den 9. Juni meddele, at "som Desinateur ansættes Fyrværker G.W. Neue" og i Folketællingen i 1845 angives han som "Kongelig bestaltet Desinateur", ligesom han står opført i Kraks Vejviser for dette år som "Dessinateur" - og D.M. : Dannebrogsmand.

Den i 1845 42-årige Georg Wilhelm er stadig ugift - ja, han giftede sig faktisk aldrig, men blev ved med at leve sammen med sin - måske mor, måske plejemor - Benthe Marie, der opgav sin alder til 63 og sin mand til 68 år og pensioneret tømmersvend, født i "Sverrig". Nu boede forøvrigt kun yngstedatteren den 24-årige Margrethe Pouline hjemme.

Hans Ferdinand er dog muligvis kort efter flyttet hjem igen, for det er den adresse, som han opgiver, da han den 8. April 1847 blev gift i Holmens Kirke med Hansine Henriette Olsen, en søster til den unge sypige, som i flere år havde været i bror Jens Peters hus og i Maj nedkom med en lille datter, der blev første barn i et nyt ægteskab. (svigerinden Sophie Andersine var svagelig og døde 2 år efter, men det er en anden historie). Neue og Jens Peter optrådte som forlovere ved Hans Ferdinands bryllup.

Den 16. Juni 1848 kunne Viborg Stifts-Tidende atter annonce: "Udnævnelse: Arméen... Under 4de Juni: Dessinateurerne ved den kongl. Artilleribrigade G.W. Neue, Dbm, og C. Grunth, Dbm, tillagdes Krigsassessors character".

1849 var et hårdt år for familien Holm og for Neue: den 29. April døde Jens Peters hustru Sophie Andersine og den 31. Juli døde Hans Ferdinands hustru Hansine Henriette. Endelig døde den 9. December Neue's "plejefar", Magnus Christian Holm, men i sin avismeddelelse af ægtefællens død nævner Benthe Marie ikke Neue, men kun parrets 5 børn, dvs. Caroline Cathrine, Jens Peter, Hans Ferdinand, Juliane Louise og Margrethe Pouline, der alle var ægtebørn af parret.

I 1850 nævnes Neue atter i avisen, denne gang i Fyens Stifts...Avis den 26. August under Udnævnelser og Entledigelser med følgende ordlyd: "Dessinateur ved den Kgl. Artilleri-Brigade, Krigsassessor G.W. Neue, Dbmd. (samme betegnelser, som Neue bruger i Vejviseren for 1850, hvor han stadig opgiver sin bopæl som Hummergade 232) udnævnes til Premierlieuten. i Brigaden, paa nærmere fastsættende Betingelser, med Anciennitet af 26. August 1848".

I Folketællingen for samme år optræder den 47-årige Neue dog kun med titlen Kongelig Dessinateur i Den Kongelige Artilleri Brigade. Han bor som nævnt stadig med Benthe Marie, som nu er 68 år og Enke og betegnes som "Husbestyrerinde". Også den 29-årige Margrethe Pouline bor fortsat i hjemmet, hvor hun ernærer sig ved håndarbejde.

Året efter optrådte Neue flere gange som forlover ved bryllupper i hans "sære" og store familie. Den 5. Januar 1851 blev hans halvbror (?) Skrædermester Wilhelm August Ney som 36-årig gift med den 27-årige Jomfru Christiane Frederikke Emilie Gulstrup i Trinitatis Kirke. Den ene af parrets forlovere var "Artillerilieutnant Neue, 232 Hummergade".
Og den 2. August 1851 var "G.W. Neue, Prem.Lieut.Artilleri Brigaden, Hummergade 232-2" forlover for Margrethe Pouline ved hendes bryllup i Holmens Kirke med Christopher Andersen Ditzel, en bror til hendes afdøde svigerinde, Jens Peters hustru Sophie Andersine. - Man må formode, at der har været fest i familien ved denne lejlighed.

Men lykken varede ikke ved, for i sommeren 1853 ramtes København af den frygtede kolera og både Juliane Louise og Margrethe Pouline døde med blot en uges interval af denne sygdom. Benthe Marie var sønderknust, som man kan se af den lange dødsannonce, som hun satte i avisen, og resten af familien må også have været både sørgende og angste for hvem, sygdommens næste ofre skulle blive.

Der kom dog ikke flere i dødsfald i familien i denne omgang og livet gik vel videre, som det nu gør. Dog flyttede Neue og Benthe Marie til nye lejligheder. Først var de i 1852 flyttet til Hummergade nr.230, på hjørnet af Sqvaldergade. De var jo nu kun 2 i den lille familie og behøvede vel ikke så megen plads efter at Margrethe Pouline var blevet gift. Siden flyttede de i 1853 eller 1854 til en lejlighed i Laxegade 196 og derpå til en anden lejlighed i Lavendelstræde 85, hvor de stadig boede i 1856, da den 56-årige Neue døde den 25. November af underlivsbetændelse, hurtigt efterfulgt af den 74-årige Benthe Marie, som døde den 13. December af alderdomssvækkelse.

Georg Wilhelm Neue blev begravet fra Garnisons Kirke den 1. December efter avertering i København Adressecomptoirs Efterretninger den 29. November 1856. Annoncen er indrykket af den efterlevende familie med Neue's bror (halvbror?, plejebror?) på førstepladsen. Det er tilsyneladende også ham, der har forfattet ordlyden: "At min kjære Broder, Georg Wilhelm Neue, Premierlieutenant og Adjudant ved Tøietaten, ved Døden er afgaaet den 25. Dennes, bekjendtgjøres herved for Slægt og Venner af hans efterlevende Broder og øvrige Familie. - J.P.B. Holm. H. Christensen, W.A. Ney. - (Begravelsen finder Sted paa Mandag, Kl. 12, fra Garnisons Capel. - Kjøbenhavn, den 28de Novbr., 1856."

Dødsannonce for Georg Wilhelm Neue
Dødsannonce for Georg Wilhelm Neue

Som nævnt ovenfor kan det faktum, at JPB Holm står først, skyldes hans alder eller position . H. Christensen var JPB's svoger, gift med Caroline Cathrine. W.A.Ney var skræddermester, søn af skræddermester Georg Wilhelm Ney, født 1814 - altså 11 år efter Georg Wilhelm Neue - som yngre barn i en større søskendeflok.

Og hvad angår portrætmaleriet af Georg Wilhelm Neue, så gik det i arv til JPB's ældste datter Wilhelmine, der som nævnt ovenfor har skrevet sin kommentar bagpå lærredet: "bror til JPB Holm" og derefter overstreget det og rettet til: "opvokset som bror til JPB Holm".

Maleriet fortsatte i arv til Wilhelmines yngste søn og dennes datter, samt efter hendes død til hendes mand og derpå til hendes søn, som dog lod det aflevere til en genbrugsforretning, da han ryddede sine forældres hjem. Heldigvis lykkedes det hans fætter at få fotograferet maleriet, inden det forsvandt. Og det sammen med yderligere 3 portrætmalerier, som hang sammen i fasterens hjem. Hvem disse personer forestiller, vides ikke, men man kunne antage, at den unge mand på det ene billede kunne være Neues 5 år yngre "bror" Jens Peter og at ægteparret på de andre malerier eventuelt kunne forestille Benthe Marie og Magnus Christian Holm, da de tilsyneladende levede sammen med Neue i størstedelen af dennes liv.

Foto af forsvundet maleri - Måske Benthe Marie?.....Foto af forsvundet maleri - Måske Magnus Christian Holm?
Foto af forsvundne malerier - Måske Benthe Marie og Magnus Christian Holm ?

Foto af forsvundet maleri - Måske JPB Holm som ung?
Foto af forsvundet maleri - Måske JPB Holm som ung?

PERSONER
(alfabetisk liste)

PERSONER
i ALICE's slægt

PERSONER
i ASMUS' slægt

HISTORIER
og
ÅRSTAL

STEDER
og
TING
FOTOS
TEKSTER

STAMTAVLER og SAMLESIDER

DOKUMENTER
ORDLISTE
KILDER og LINKS
HOVEDSIDE
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 18.10.2017 og sidst opdateret d. 17.11.2017