HISTORIEN om ALICE og ASMUS
- deres liv, deres forældre, deres slægt

På dette Websted kan du finde fotografier og slægtshistorie om
ALICE INGE AGNETE THOMSEN, født HOLTET, og OTTO ASMUS THOMSEN fra Vejle

ANNE LAURIDSDATTER

- formoder til IBSEN FAMILIEN i HOLBÆK -

Alice's slægtning på morfar Otto Ferdinands mødrene side

født ca. 1680 (i Nykøbing Sjælland ?) -- død 1. 3. 1750 i Nykøbing Sjælland

Datter af Laurids ??? og ?????

Muligvis gift 2 gange:
Gift med Jens Ipsøn i Nykøbing Sjælland 1708
Gift med Jens Thygesen i Nykøbing Sjælland
- og Mor til :
Jep Jensøn (Alice's ane) f.??, Inger Jensdatter, f.1710, Lauritz Jensen f.1712, Niels Jensen f.1719, og Lauritz Jensen f.1721

Farmor til:
Jens Ibsen, Søren Ibsen (Alice's ane), Hans Ibsen, Christopher Ibsen og Jacob Ibsen,
(samt tvillingerne Gregorius Ludvig Ibsen og Gert Henrich Ibsen, der døde som spæde)

Oldemor til Maria Kirstine Sørensdatter, Engeborg Sørensdatter, Bent Sørensen (Alice's ane) og Jens Sørensen

Tiloldemor til bla.a. Caroline Sørensen (gift med Søren Danielsen), Alice's aner

2xTipoldemor til Otto Ferdinand Danielsen (gift med Mathilde Holm), Alice's bedsteforældre

3x Tipoldemor til Astrid Danielsen (gift Holtet), Alice's mor

4x Tipoldemor til Alice Holtet (gift med Otto Asmus Thomsen)

5x Tipoldemor til Anne-Birgitte Thomsen og Marie-Louise Thomsen

6x Tipoldemor til David Hroar Soltau Larsson og Lea Daxelmüller

Se: familien IBSENs liv i Årstal med Kildeangivelser

ANNE LAURIDSDATTER (også kaldet ANNE LARSDATTER) døde ifølge kirkebogen for Nykøbings Sjælland "udi sin Alders 70 Aar" den 1. Marts 1750.Hun må derfor være født omkring 1680, antagelig i Nykøbing Sjælland, hvor hun senere blev gift, fik børn og døde. Den tidligst bevarede kirkebog fra dette sogn er imidlertid først fra 1688 og frem, så hendes nøjagtige fødselsår kendes ikke.

Et andet usikkerhedsmoment er, at der i Nykøbing på dette tidspunkt levede flere kvinder med navnet Anne Lauridsdatter. En del indførsler med dette navn bærer tilnavnet BLOCH, men om der rent faktisk er tale om 2 forskellige kvinder, eller vi har at gøre med én og samme person, er ikke helt klart. Blandt andet fordi den gamle kirkebog er i uhyggelig dårlig stand, fortæret af fugt og mus og måske også af ild, således at noget kan læses, noget er gået tabt, noget er ulæseligt og dele af teksterne kan tydes. Men der er store mangler, der gør det svært med sikkerhed at finde frem til familieforholdene.

Anne, nogle gange også kaldet Anna, må imidlertid være datter af en Laurids / Lauritz / Lars med ukendt efternavn, og dennes hustru, hvis navn vi heller ikke kender. Det er muligt, at vor Anne har haft en bror ved navn Peder, da vi i kirkebogen for 1697 finder en "Peder Lauritzøn Bloch" folovet til en "Anne Lauritzdatter" --- altså endnu en kvinde med samme navn! Og i 1702 er en Magdalene Lauritz Peders... med ved denne Anna Lauritzdatters introduktion i kirken efter barsel.

Familieforholdene er således komplicerede og om vor Anne's forældre har heddet Lauritz Pedersen og Magdalene, kan der endnu kun gisnes.

Vi må derfor stille os til tåls med at følge ANNE LAURIDSDATTER fra det tidspunkt i Januar måned 1708, hvor hun med sin udkårne JENS IPSØN, Dragon, gik op til Præsten, der på det tidpunkt var Holger Nielsen Arctander, og fik deres trolovelse indskrevet i kirkebogen:

"...... Ung Karl JENS IPSØN, Dragon, og ........... christelig trolovelse ..... " Kirkebogen er her ganske ulæselig og kun det, at den senere vielsesindførsel henviser hertil retfærdiggør, at de mange lakuner i teksten trods alt omhandler vor Anne og Jens.

En måneds tid senere blev så selve vielsen foretaget: "

Lørdagen d. 12. Februarj, som var Dom: Sexag: .... JENS (IPSØN) og ANNA LAURITZ(datter) .... som trolovede ... af 20. Janu... .... vide fol: 41"

Det ville nu være logisk, at parrets første barn blev døbt JEP / JEPPE / IB og at dette barn blev til Alice's 3xTipoldefar JEP JENSEN, Hjulmand. Men hans fødsel er ikke fundet. Han kan dog være født allerede i 1708 kort efter forældrenes vielse. Kirkebogen er imidlertid så ødelagt, at vi ikke kan vide, om hans fødsel har været indført her.

Jep anføres i morens skifte som den første arving, før Lars, Inger og Niels. Det kunne være fordi han er hendes ældste barn og det kunne passe med at han fik navn efter sin farfar, der - hvis vi antager at Jeps far var Jens Ipsøn - må have heddet Ib /Jep /Jeppe. Der er ikke fundet en indførsel på Anne Lauridsdatters ægteskab med Jens Tygesøn. Og egentlig er det vel også besynderligt, at der ikke er et barn med navnet Tyge? Kan der være tale om den samme Jens, som har fået et tilnavn efter et sted eller en ting, vi ikke kender til?

Det første barn, som vi med sikkerhed ved er JENS JEPSEN og ANNE LAURITZDATTERs er en lille datter, som fredag den 24. Januar1710 blev døbt INGER i Nykøbing Kirke. I skiftet efter hendes mor i 1750 nævnes der netop en INGER JENSDATTER, og selvom Anne her angives som enke efter Jens Thygesen, kan Inger jo godt være barn af et første ægteskab med Jens Ipsøn.

Faddernes navne giver os desværre ikke megen hjælp til at udrede familieforholdene: Niels Rasmussen ....'s kone bar barnet og Peder Rasmussen Møllers kone gik hos. Fadderne var: Simon Valentinsøn, Maren Andersdatter, tien. Niels Bodsmand, Maren Lauritz Møllers og Mette, Hans Rasmsussen Snedkers.

Der er selvfølgelig den mulighed, at Maren Lauritz Møllers, var Anne's mor og at mølleren Lauritz - med et endnu ukendt efternavn - var hendes far.

Søndag den 9. Marts 1710 blev "Jens Ipsens Hustru ANNA LAURITZDAATTER BLOCH introduceret - Sophie Niels Bodsmands gick hos hende".

--- Bemærk, at Anne her har tilnavnet BLOCH, som ikke blev anvendt ved datterens fødsel! I dette tilfælde må vi i hvert fald antage, at Anne Lauritzdatter og Anne Lauritzdatter Bloch er én og samme person.

Det næste barn, som vi med sikkerhed kender fødslen på, blev født i 1712 og døbt den 1. Marts i Nykøbing Kirke, hvor den lille dreng fik navnet LAURITZ. Også her er kirkebogen meget ulæselig og et stykke papir mangler, men starten er relativ nem: "Onsdag d. 1ste Martij døbtes JENS IPSØNS og .... LAURITZ DAATTER BLOCH(?)s lille Søn kaldet LAURITZ .... Lauritz Pederss: ...fører (?) bar det .... Bernt (?) Snedker ... stod hos." Fadderne kan tydes "Hans Ollufsen Møller, (Svend?) Pedersen, som tien(er) hos Peder Svendsøn, Johane HendrichsDaatter tien. Byfoged Matthis Hansen ...., Sidsel Jens Daatter tien. ...Claus Bysting(??), Anne Peder Lauritzen Blochs.

---- Mon ikke den førstnævnte fadder Lauritz Pedersen er far til Anne Lauritzdatter Bloch og Peder Lauritzen Bloch?

Den 10. Marts 1712 , "som var den 2.den Sændag efter Paaske blef JENS IPSØNS Hustru ANNE LAURITZDAATTER BLOCH introduceret og MAGDALENE LAURITZ PEDERSENS Værkfør(?? / Wægter??) gick hos hende"

--- Et billede tegner sig efterhånden: Det er sandsynligt, at vor ANNE LAURITZDATTERs forældre er Lauritz Pedersen og hustruen Magdalene, der var med ved introduktionen af både vor Anne, samt af svigerdatteren Anne Lauritzdatter, gift med sønnen (og altså vor Annes bror) Peder Lauritzen Bloch.

I Januar 1713 døde ANNEs formodede bror PEDER og "Løverdag d. 7. Januarij mellem 11 og 12 slet begravedes PEDER LAURITZØN BLOCH, var 1 gang gift nrmlig 15 Aar og 3 Maaneder, awlet med sin Hustru 8te Børn, 3 Sønner og 5 Piger, hvoraf 1 Søn og 3 Piger med Moderen igjen lever (?) som .......gammel 38 Aar ... 3 M... og lagdes (?) .... for Kirken".

Tilsyneladende var Annes far Lauritz Pedersøn forlover ved svigerdatterens bryllup den 10. Oktober 1714.

I 1716 fik Anne den store sorg, at "JENS IPSENS og (hendes) lille Søn LAURITZ" døde. Den lille dreng blev begravet Onsdag den 16. April : "war gammel 4 Aar og 1 Maaned, blef lagt Norden for Kirken".

Selvom JENS IPSEN nævnes her som far til det døde barn, kan han jo godt være død på et tidspunkt i de forløbne 4 år, men en kirkebogsindførsel om dette er ikke fundet. Og 2 år efter kaldes Anne "Jens Tyges:", da hun den 30. Oktober 1718 er fadder ved dåben af Johane SøfrensDatters Uægte Daatter Karens dåb. Om der er nogen slægtsforbindelse her, ses ikke umiddelbart, men Annes formodede mor MAGDALENE LARS PEDERS: bar barnet.

Fra nu af benævnes ANNEs mand JEBS TYGES:, men som ovenfor anført er det vel besynderligt, at parrets første barn ikke fik navnet Tyge. Der kan dog være en ulæselig dåb på kirkebogens ødelagte sider. ELLER der slet ikke er tale om en "ny" mand, men at JENS Ipsen nu omtales som "Tyges". Dette sidste virker dog heller ikke sandsynligt.

 

 

 

 

 

UNDER UDARBEJDELSE OKTOBER 2019 !!!!!!!

 

PERSONER
(alfabetisk liste)

PERSONER
i ALICE's slægt

PERSONER
i ASMUS' slægt

HISTORIER
STEDER
og
TING
FOTOS
TEKSTER

STAMTAVLER og SAMLESIDER

DOKUMENTER
ORDLISTE
KILDER og LINKS
HOVEDSIDE
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 14.10.2019