HISTORIEN om ALICE og ASMUS
- deres liv, deres forældre, deres slægt

På dette Websted kan du finde fotografier og slægtshistorie om
ALICE INGE AGNETE THOMSEN, født HOLTET, og OTTO ASMUS THOMSEN fra Vejle

NIELS HANSEN - DATA side 2: årene på Lindbjerg
Kromand i Lyne, ejer af bl.a. Strellev Kirke og Frøstrup Hovedgaard, samt "Proprietair de Lindbjerg" (f.ca. 1709 - d. 1780)

På denne side : DATA fra 1768-1780
--- SE DATA side 1 (Data FØR 1768, årene 1709-1767) ---

FLERE SIDER om NIELS HANSEN:
----- Kort fortalt om Niels Hansen ------ Mere om Niels Hansen, hans koner og deres mænd -----
----- Data om Niels Hansen, 1709-1767 -----
----- Optegnelser skrevet af Niels Hansens 2xtipoldebarn Otto Asmus Thomsen i 1964 -----


Niels Hansen var tip-tip-oldefar til ASMUS, far til ASMUS' tipoldemor Elisabeth Hansen, morfar til ASMUS' oldefar Severin Nikolaj Asmussen og oldefar til ASMUS' farmor Elisabeth Cathrine Asmussen, gift Thomsen, og tipoldefar til ASMUS' far Severin Asmus Thomsen.

Årstal:

Begivenhed og dato:

Kilder:

For årene før 1767 - se Data-side 1

1768

får skøde på Lindbjerggaard d.2.5.

Otto Asmus Thomsens optegnelser
"Lindbjerg Hovedgård i Ølgod sogn, Øster Horne herred, Ribe amt, købte Niels Hansen i 1768. Skødet blev udstedt den 2-5- 1768. Købesummen var 30.000 rdl.
Lindbjerg var så sent som 12-12-1764 solgt til Henning Ulrich Nees af kancelleriråd Peder Saxesen.
Niels Hansen manglede penge til udredelse af købesummen, idet han samme dag udstedte en obligation til H.U. Nees på 6.000 rdl med pant i hans hovedgård Lindberg med alt underliggende bøndergods, Ølgod og Strellev kirker tilligemed Møllen. Allerede 29-1 1769 blev obligationen indfriet.
Som N.H.s kautionist optrådte Rasmus Ølgård. (Vistnok købmand i Varde og gennem sin kone lidt i familie med N.H.s første kone. R.Ø. iøvrigt fra Ølgod sogn)
Lindbjerggård havde 1768 45 tdr hartk, tiende 54 og bøndergods 216 tdr hartk.
Nu følger et par år, hvor Niels Hansen af og til må låne penge."

1768

datter Birthe gudmor d. 10.7.

Kirkebog for Kvong, Vester Horne, Ribe = Ringkøbing, Nørre Horne, Lyne. 1677-1774, - side 184: opsl. 87 tv. (ny udgave):
Ægte Børn - 1768 - No.33:
Den 10. Julj
blev døbt udi Lyhne Kirke
Laurids Madsens Søn af Lyhne
Bye og kaldet Hans. Test:
Hans Sørensens og Christen Pedersens
Hustruer, Hendrich Poulsen og
Christen Michelsen samt Stine
Pedersdatter alle af Lyhne Bye.
Jomfru Berthe Hansen af
Lyhne Kroe b.b.

1768

obligation indfriet d.7.12.

Otto Asmus Thomsens optegnelser
den 7-12-1768 blev obligation af 26.4. 1766 (- se denne) - indfriet.

1768

Niels Hansen og datter Birthe faddere d. 28.12.

Kirkebog for Ølgod - Øster Horne - Ribe. 1757-1785, - side 16+17: opsl. 13 tv.ned + th op (ny udgave):
1768:
Den 28. Decembr. blev velærværdige Hr. Hans
Pertous liden Daatter døbt og kaldet Kirstine. Min
Daatter Dorothea Haahr holdt Barnet frem til Daa-
ben. Faddere var Ude Haahr, Seigneur Niels Hansen
til Lindberg
og hans Daatter
, Mons. Jeremias Sander Ride-
fogde paa Lindberg ...
og Mons. Hans Johansen Møller.
(død 1769).

1769

obligation indfries d.29.1.

Otto Asmus Thomsens optegnelser
Obligation til H.U. Nees på 6.000 rdl med pant i hans (Niels Hansens) hovedgård Lindberg med alt underliggende bøndergods, Ølgod og Strellev kirker tilligemed Møllen ---indfriet 29-1 1769.

1769

datter Birthe gift d. 24.11.

Kirkebog for Kvong, Vester Horne, Ribe = Ringkøbing, Nørre Horne, Lyne. 1677-1774, - side 30: opsl. 19 tv. (ny udgave):
1769:
D. 24. Nov. - Copuleret
......................Seign: Christen Christensen
...................... Jomfr: Berte Nielsdatter Hansen
..............................af Lyhne Kror
De fik Kongl. allernaadigst Bevilling at
copu-leres i Huset, da Brylluppet stod paa
......................Lindberggaard i Ølgod Sogn

1770

barnebarn født

og døbt d. 26.8.

Kirkebog for Kvong, Vester Horne, Ribe = Ringkøbing, Nørre Horne, Lyne. 1677-1774, - side 190: opsl. 90 tv. (ny udgave):
1770 - Ægte Børn:
Nr. 10 - Eodem Die (= 26. Aug.)
blev S: Christen Christensens
Datters Daab af Lyhne Kror
bekiendtgiort for Lyhne Menig-
hed, da hun Søndagen tilforn
af Præsten var hiemmedøbt og
kaldet Ingeborg. Test:
Sr Niels Hansen til Lindberg
Mons: Gram ibid. Sr. Søren
Lyhne af Riibe, Jomfrue Haar
af Ølgod Præstegaard, Jomfr: An-
na Maria Torp af Qvong Præste-
gaard, Jomfr: Mette Maria
Horsted ibid. b.b.
d. 29. Sept. K.K.

1770

fadder d. 11.9.

Kirkebog for Ølgod - Øster Horne - Ribe. 1757-1785, - side 20: opsl. 15 tv. (ny udgave):
1770:
D. 11te Septembr. døbt velærværdige Hr. Hans Pertous
Daatter navnlig Gedske Kirstine. Min Daatter
Madame Rich bar Barnet. Faddere vare velær-
værdige Hr. Poul Rich, velærv. H. Hans Jørgen Høeg,
velædle Hr. Niels Hansen til Lindberg, Jomfru Johan-
ne Margrete Haahr. (død 1772)

1771

1772

barnebarn født før 24.12. 1771

og døbt d. 1.1.1772

Kirkebog for Kvong, Vester Horne, Ribe = Ringkøbing, Nørre Horne, Lyne. 1677-1774, - side 195-196: opsl. 92 th. ned + opsl. 93 tv. op (ny udgave):
1772 - Ægte Børn:
Nr. 1 - D. 1. Jan.
blev Sr Christen Christensens Søns
Daab confirmeret i Lyne Kirke
da han under Prædiken paa Søndagen
før Julehelligdagene under
Prædiken var født og strax
efter Tjenesten af Præsten var hiemmedøbt
og kaldet Niels. Test: Sr.
Niels Hansen paa Lindberg
, hans
Ridefoged, Mons: Gram, Jomfru
Haar og Broder Mons. Haar fra
Ølgod Præstegaard. Jomfr: Torp
af Kvong Præstegaard og Jomfr Inge
Sophie Bay ibid. b.b.
d. 19. Febr. K.K.

1772

tjenestefolk på Lindbjerggaard

Kirkebog for Ølgod - Øster Horne - Ribe. 1757-1785, - iflg. www.horsboel.dk:
1772:
D. 23. Aug. døbt Andreas Smeds Mette fra Frøsighus, båret af Kirstine Johansdatter, husholderske på Lindbjerg.
Faddere vare Kjeld Møller, Jens Madsen Krog, Ladefogden Peter Madsen, Lisbet Vestergaard og Hans Hungerbjergsdatter.

?? - d. 4. Okt. døbt Niels Madsens Peter Christian, båret af Kirstine Johansdatter Meisler.
Faddere vare Christen Madsen Medum, Peder Madsen Ladefoged på Lindbjerg, Peder Vedstesen Vognslund, Jens Johansens Hustru ibid.

?? d. 15. Nov. Dom. 22 post Trin. døbt Erik Vognslunds Jens Christian båret af Johan Meislers Datter Kirstine.
Faddere......

1773

barnebarn født

og døbt d. 1.8.

Kirkebog for Kvong, Vester Horne, Ribe = Ringkøbing, Nørre Horne, Lyne. 1677-1774, - side 199: opsl. 94 th. ned (ny udgave):
1773 - Ægte Børn:
No. 8 - D. 1. Aug.
blev døbt udi Lyhne Kirke
Sr Christen Christensens Søn af
Lyhne Kror og kaldet Christen.
Test: Sr. Niels Hansen af Lindberg,
Mons. Haar og Søster af Ølgoed
Præstegaard. Monsieur Møller
af Ølgoed Sogn, Mad. Perto fra
ditto b.b.

1773

Niels Hansen gift 2.gang d.6.8. 1773

Kirkebog for Janderup - Vester Horne - Ribe. 1767-1804, - side 441: opsl. 240 th. op (ny udgave):
1773 - De Copulerede i Janderup og Billum Sogne:
Den 6. Aug. copuleret i Janderup
Præstegdr. Sr. Niels Hansen
og Jomfr: Else Cath. Sørensen
af Lindberg

1774

datter Ingeborg født

og døbt d. 19.6.

Kirkebog for Ølgod, Øster Horne, Ribe. 1757-1785, - side 27: opsl. 18 th. op/midt (ny udgave):
1774:
D. 19. Juni blev Sr. Niels Hansen paa Lindberg hans
Daatter,
som for Svagheds Skyld var bleven
hjemmedøbt ført til Ølgoed Kirke, hvor
hendes Daabsact blev publiceret for
Menigheden. Hans Datter blev kaldet
Ingeborg
. Madame Christensen i
Lyhne bar Barnet frem, Faddere vare
Sr. Christensen i Lyne, Sr. Jesper Müller af
Wahrde, Mons. Lund fra Hennegaard
Sr. Damgaard fra Wahrde
(Mad.C= Niels' datter Birthe, Sr.C.= hendes mand, Sr.Müller=Jesper Møller gift med Else Cathrines søster Johanne Pedersdatter Sørensen, M.Lund=Else Cathrines bror Søren Lund Pedersen, S.Damgaard=?måske E.C.'s fætter)

1774

hustru Else Cathrine introduceret d. 19.6. Kirkebog for Ølgod, Øster Horne, Ribe. 1757-1785, - side 92, opsl. 51 tv. midt (ny udgave):
Anno 1774
D. 19. Juni introduceret Sr. Niels Hansens Kæreste paa Lindberg

1775

barnebarn født

og døbt d. 6.8.

Kirkebog for Kvong, Vester Horne, Ribe = Ringkøbing, Nørre Horne, Lyne. 1774-1815, - side 76: opsl. 35 tv. (ny udgave):
1775 - Fødde:
No. 24 - D. 6. August ... Dom. 8 p. Trinit.
fremstillet til Daabens
Publication i Lyhne Kirke
Seign: Christensens Daatter
af Lyhne Kror, som til-
forn af Præsten var bleven
hiemmedøbt med Navn
Karen. Test: Seign: Niels
Hansen fra Lindberg
, Jens
Jacobsen fra Omvraa, Omme
Sogn, hands Daatter Ingeborre
ibdm, Christen Smeds Hustru
af Lyhne Bye, Mads Laurid-
sen ibdm, item Madame
Hansen fra Lindberg
, som
bar Barnet.
Samme Dag Konens Kirkegang
(Jens Jacobsen= Kastoft, gift med Karen Jepsen)

1776

datter Dorthe Cathrine født

og døbt d. 28.4.

Kirkebog for Ølgod, Øster Horne, Ribe. 1757-1785, - side 32: opsl. 21 tv. op/midt (ny udgave):
Anno 1776:
D. 28. April døbt Seigr. Niels Hansens Dorthe Cathri-
ne
af Lindberg
: Seignr Jesper Møllers Kiæreste af Warde
bar Barnet; Moderen til Barnet, hendes Navn er
Else Cathrine. Faddere ware Kield Jepsen, Peder
Ladefoged, Jens List, Madame Pertou
(Jesper Møllers Kiæreste= Else Cathrines søster Johanne)

1776

hustru Else Cathrine introduceret d. 9.6. Kirkebog for Ølgod, Øster Horne, Ribe. 1757-1785, - side 93, opsl. 51 th. midt (ny udgave):
Ao 1776
D. 9. Junii introduc: Velædle Hr. Hansens Kiæreste
Madame Else Cathrine af Lindberg

1776

barnebarn født

og døbt d. 8.9.

Kirkebog for Kvong, Vester Horne, Ribe = Ringkøbing, Nørre Horne, Lyne. 1774-1815, - side 81: opsl. 37 th. (ny udgave):
Fødde - Ao 1776:
No. 45 - D. 8de Septbr. .. Dom. 14 p. Trinit.
døbt i Lyhne Kirke Seign Christen
Christensens og Hustru Berthe
Nielsdatter deres Dotter af
Lyhne Kror med Navn Karen
Kierstine. Test: Seign: Niels
Hansen
, og den ynghre Sr. Zelle-
man fra Lindberg, Mads
Lauritsen af Lyhne Bye, Ap-
pelone(?) Andersdotter ibdm. Præstens
Søster Jomfr: Cathrine Elisabeth
Bay, Knud Jensens Hustru
af Lyhne Kirkegaard, item
Præstens Søster Jomfr: Inger
Sophie Bay som bar Bar-
net
Den 27de October .. Dom. 21. p. Trinit: Konens Kirkegang

1776

hustru gudmor d. 22.9.

Kirkebog for Ølgod, Øster Horne, Ribe. 1757-1785, - side 33: opsl. 21 th. midt (ny udgave):
Anno 1776:
D. 22. Sept: døbt Peder Madsens Niels, hvis Moder
er Apollone Nielsdatter, begge Ægtefolk boende
i Vesterlist. Madame Sr. Niels Hansens Pro-
prietair de Lindberg bar Barnet
. Faddere
vare Jens Pedersen, Linb. Mølle, Christen Bej-
snaps Hustru, Niels Hansen i Ekknud og
Peder Østergaards Hustru af Agersnap

1776

dåb på Lindbjerg d. 24.10.

Kirkebog for Ølgod, Øster Horne, Ribe. 1757-1785, - side 33: opsl. 21 th. midt (ny udgave):
Anno 1776:
D. 24. Octobre døbt in Casu Necessitatis Seignr:
Friderich Christian Zillemanns Claudiana
hiemme paa Lindberg. Barnets Moders Navn
er Madame Karen Hr. Zillemanns

1776

Niels Hansen fadder d. 22.12.

Kirkebog for Ølgod, Øster Horne, Ribe. 1757-1785, - side 34: opsl. 22 tv. (ny udgave):
Anno 1776:
D. 22. Decbr blev ovenbenævnte Seigr Fri-
derich Christian Zillemanns Daatter navnlig
Claudiana hendes Daab publiceret for Me-
nigheden i Ølgod Kirke. Mad: Hansen fra
Lindberg
bar Barnet
. Faddere vare Sr. Jens
Ager fra Skiernbroe, Birkeskriver for Lun-
denes Birk, Hr. Niels Hansen Proprietair
til Lindberg
, Seigr Christensen fra Lyhne
Sr. Jens Jacobsen fra OmmeVraae.

1778

datter Elisabet født

og døbt d. 20.4.

Kirkebog for Ølgod, Øster Horne, Ribe. 1757-1785, - side 37: opsl. 23 th. ned (ny udgave):
Anno 1778:
Den 20. Aprilis, den Anden Paaskedag, blev
Seigneur Niels Hansen, Proprietair af Lind-

berg Gaard
, hans Daatters Daab, som in Casu
Necessitatis var paa Gaarden administreret
af Welærværdige Hr. Hans Pertou, publiceret for
Menigheden i Ølgod Kirke. Barnets
Navn er Elisabet. Moderens Navn er Else
Cathrine
, Hr. Hansens Ægtehustru. Forpagteren
Seigneur Ziellemanns Kiæreste bar Barnet
Faddere vare bemeldte Seign Zillemann og
Seigr Christensen fra Lyhne, Madame Pertou,
min Daatter Johanna Margreta Haahr

1778

hustru Else Cathrine introduceret d. 20.4. Kirkebog for Ølgod, Øster Horne, Ribe. 1757-1785, - side 94, opsl. 52 tv. midt (ny udgave):
1778
D. 20de April introduc: Seigr Niels Hansens Kiæ-
reste Madame Else Cathrine Hr. Hansens

1778

yngre broder Niels død og begravet d. 3.6. Kirkebog for Ølgod, Øster Horne, Ribe. 1757-1785, - side 109+110, opsl. 59 th ned og 60 tv. op (ny udgave):
1778
D. 3 Juni jordet Sr Niels Hansens Broder Niels
som døde paa Lindberg og var 65 Aar 9 Maaneder

1779

Niels Hansen fadder d. 25.4.

Kirkebog for Ølgod, Øster Horne, Ribe. 1757-1785, - side 40: opsl. 25 tv. midt (ny udgave):
Anno 1779:
Den 25. April blev Seigneur Christian Friderich Zellemann
og hans Kiæreste Madme Karen Hr. Zillemanns deres Søn, som ved hiemmeDaab over haard Vejrligt
var døbt og kaldet Niels, hans Daab publiceret
for Menigheden i Ølgod Kirke; Jomfru Wensel
paa Lindberg bar Barnet. Faddere vare
Hr. Assessor Hansen til Lønborg Gaard
Sr Niels Hansen til Lindberg, Sr Schøber(?) fra
Riibe og Madame Pertou
(Jomfru Wentzel var vistnok en datter af Apolone Zelleman og Johan Josef Wentzel, kirurg i Ribe)

1779

Man "holdt" amme på Lindbjerggaard - Til Niels Hansens eller Zillemanns børn? (17.10.)

Kirkebog for Ølgod, Øster Horne, Ribe. 1757-1785, - side 41+42: opsl. 25 th.ned og 26 tv.op (ny udgave):
Anno 1779:
Den 17de Octobr havde Mads Lillelunds Hustru
som, saa vidt jeg ved, har Navn af og kaldes Anna
Mads Lillelunds, tienende paa LindbergGaard
en Daatter baaren til Daabs Fonten i Ølgod Kirke.
Samme Barn blev døbt og kaldet Mar-
tha Cathrine Cecilia. Barnet blev baaren
af en Enke navnlig Margrete, som og tiener
for Amme paa bem.te Lindberg. Faddere
vare Peder Madsen i Vestergaard udi List,
Christen Nielsen i Bajsnap, Daniel Poulsen
i Biergene, Peder Østergaards Hustru af Ager-
snap.

1780

Niels Hansen død (d.5.4. - se nedenfor)

og begravet d.13.4.

Kirkebog for Ølgod, Øster Horne, Ribe. 1757-1785, - side 111: opsl. 60 th. op (ny udgave):
Anno 1780:
Den 13de Aprilis jordet Proprietair til Lind-
berg, Velædle Seigneur Niels Hansen
- 71 Aar.

1780

Enken får bevill. på uskiftet bo d.5.5.

Nygaards Sedler: http://ddd.dda.dk/nygaard/visning_billed.asp?id=131563&sort=e
Hansen, Niels - til Lindberg - død 1780 5/4
(Fornyt(?) , registr. i Lund.Bøvl. Amters skpr 585)
1780 - 5/5 - fik enken Else Katrine Sørensen bevill. på at sidde i usk. bo med sine 2 myndige døtre.
Forvalter Lund på Hennegård synes at have været enkens bror
Afdødes børn af tidligere ægteskab havde givet afkald.
(de 2 mynd.døtre må være de 2 døtre af Niels Hansens tidligere ægteskab)
(Forvalter Lund er ganske rigtig Else Cathrines bror Søren Lund Pedersen)

1781

Skifte efter Niels Hansen d.15.5. 1781

og d. 2.7. 1781

(derimellem giftede Else Cathrine sig påny d. 25.5. - se nedenfor)

Nygaards Sedler: http://ddd.dda.dk/nygaard/visning_billed.asp?id=131564&sort=e
Hansen, Niels - til Lindberg
1781 - 15/5 - holdes samfr(?) skifte eft.ham
(Lund.Bøvl. Amters skpr 38)
Enke: Else Katrine Sørensen
Børn - 1. af dette ægteskab: Ingeborg Hansen, 7 år, - Dorte Katrine Hansen, 5 år, - Elisabet Hansen, 3 år.
Børn - 2. af tidligere ægteskab: Sidsel Marie, sl. Hans Andersens af Omme - Birte Kristensen, g.m. Kristen Kristensen i Lyne
Enkens bror og lavværge: Søren Lund på Lindberg
Børnenes morbror: Pastor Seested fra Janderup
Enken havde kvitt. af 5.5. 1780 på at sidde i usk. bo og samfrskifte (?)
De to gifte døtre havde 27.3. 1779 givet afkald for deres fædrene arv, hver 990 rdlr.
Boet ejede Lindberg, ansat til 33499 rdlr.
Hele beholdn. 35.474 - 0 - 8 -
Udgift............ 28.271 - 4 - 0 -
2.7. 1781 fortsattes skiftet. Enken var nu gift med Jørgen Håhr.
FTil deling: 7.132 rdlr.
Enken fik 3.566 rdlr, hver datter fik 1.188 rdlr, 4 M.
Enken og hendes mand beholdt gården.

1781

Else Cathrine gift 2. gang d. 25.5. 1781

Kirkebog for Ølgod, Øster Horne, Ribe. 1757-1785, - side 80: opsl. 45 tv.op (ny udgave):
Anno 1781:
Den 25 Maii blev min Søn Jørgen Udsen Haahr
og Velædle Madame Else Cathrine Sl. Niels
Hansens
, med kongl. allernaadigste Bevil-
ling at sammenvies paa Lindberg Gaard
, uden
forudgaaende Lysning af Prædikestolen co-
pulerede. Monsieur Jørgen Haahr foreviste
Amtsforvalter S.t. Hr. Bagger Lütkens Kvitte-
ring til bevis, at Copulations eller Vielses-
pengene betimelig til Hans Majts Casse
i Amtsstuen med 4 rdl. vare betalte.

1781

Else Cathrine nyt barn med ny mand: Nicoline Kirstine -

døbt 2.9. 1781

Kirkebog for Ølgod, Øster Horne, Ribe. 1757-1785, - side 66: opsl. 38 tv. op (ny udgave):
Anno 1781:
Den 2. Septembris blev Hr. Jørgen Haahr og hans
Kiæreste Madame Else Chatarina Sørensdatter
deres liden Daatter fra Lindberg Gaard

frembaaren i Ølgod Kirke af min elskelige
Daatter, Hr. Hans Pertous Kiæreste, at ind-
lemmes i Christo Verdens Hellige Daab.
Ved Daaben fik hun dette Navn Nicoline
Kirstine
. Faddere vare: Jeg Ude Haahr,
velædle Hr. Søren Lund, Monsieur Hans Peder
Haahr, Jomfrue Johanne Margareta Haahr,
Jomfrue Holm conditionerende paa Lindberg

1781

Else Cathrine introduceret efter denne fødsel d.21.10.

Kirkebog for Ølgod, Øster Horne, Ribe. 1757-1785, - side 96: opsl. 53 tv. op (ny udgave):
Anno 1781:
Den 21de Octobr. introduceret Seignr Haahrs Kiæreste
af LindbergGaard

OG HERMED FORLADER VI NIELS HANSENS LIV OG LINDBJERGGAARD

Oplysninger om Else Cathrine og Niels Hansens døtre, samt hans første hustru kan ses på de data-sider, som er knyttet til personernes respektive sider.

FLERE SIDER om NIELS HANSEN:
----- Kort fortalt om Niels Hansen ------ Mere om Niels Hansen, hans koner og deres mænd -----
----- Data om Niels Hansen, 1709-1767 -----
----- Optegnelser skrevet af Niels Hansens 2xtipoldebarn Otto Asmus Thomsen i 1964 -----

PERSONER
(alfabetisk liste)

PERSONER
i ALICE's slægt

PERSONER
i ASMUS' slægt

HISTORIER
og
ÅRSTAL

STEDER
og
TING
FOTOS
TEKSTER

STAMTAVLER og SAMLESIDER

DOKUMENTER
ORDLISTE
HOVEDSIDE
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 31.12.2014 - og sidst opdateret d. 8.1.2015