HISTORIEN om ALICE og ASMUS
- deres liv, deres forældre, deres slægt

På dette Websted kan du finde fotografier og slægtshistorie om
ALICE INGE AGNETE THOMSEN, født HOLTET, og OTTO ASMUS THOMSEN fra Vejle

Carl Theodor Julius Holm
(1837-1876)

- morbror til Alice's mor -


CARL THEODOR JULIUS HOLM var søn af Hoftapetserer J.P.B. Holm (som på dette tidspunkt endnu kun var Sadelmagermester) og dennes første hustru Sophie Andersine, født Ditzel. De var blevet gift den 9. August 1834 i Holmens Kirke.

Carl Theodor var født den 17. Oktober 1837 som familiens 3. barn og blev døbt den 21. Januar 1838 af Pastor Hall i Holmens Kirke. Faddere var ?betjent? Christensens kone, Jomfru Dorthe Ditzel, Sophie Andersines søster, og en anden, hvis navn er ulæseligt, med bopæl i Landemærket(?).

Ved Carl Theodors fødsel boede familien i Holmensgade 184. Faren var da omkring 29 år gammel og moren omkring 24 år.

De 2 ældre søskende var:
- Peter Lorentz Christian, født den 16. Oktober 1834 og derfor 3 år ældre end Carl Theodor,
- og Wilhelmine Marie Henriette, født den 29. November 1835 og derfor knap 2 år ældre end Carl Theodor.

Senere fulgte broren Poul Georg Axel, som blev født den 16. September 1840, da Carl Theodor var næsten 3 år gammel.

Snart efter døde dog børnenes mor i 1849 og faren giftede sig igen med Oline Olsen, som tidligere havde boet hos familien. Med hende havde han allerede et barn, som nu blev en del af familien. I årene efter fulgte endnu nogle børn, så søskendeflokken voksede således ialt med:
- Mathilde Henriette, født den 18. Maj 1847, da Carl Theodor var 9 1/2 år gammel
- Jens Olaf Sophus, født den 3. Juni 1851, da Carl Theodor var 13 1/2 år gammel
- Thorvald August Ferdinand, født den 18. September 1856, da Carl Theodor var næsten 19 år gammel
- og Ove Valdemar, født den 26. August 1861, da Carl Theodor var 24 år gammel

Carl Theodors far: J.P.B. Holm
Hoftapetserer J.P.B. Holm

Stedmor: Oline Christiane Holm

Oline Christiane Holm

Halvsøster Mathilde

Mathilde Holm, senere gift Danielsen

Halvbror Thorvald Holm
Thorvald Holm, Besa's bror


Carl Theodors mor døde af den 29. April 1849 af "lungesvindsot" (tuberkulose) og "Brights sygdom" (en form for nyresygdom) og blev begravet den 3. Maj samme år fra Holmens Kirke. Hun nåede kun at blive 35 år og de efterladte børn var blot 14 1/2 år (Peter Lorentz), 13 1/2 år (Wilhelmine), 11 1/2 år (Carl Theodor) og 8 1/2 år (Poul Georg).

Kort inden hendes død nåede den ældste bror Peter Lorentz som 14-årig at blive konfirmeret i Holmens Kirke i Oktober måned 1848. Carl Theodor var da 11 år gammel.

Farens husjomfru Oline (der senere skulle blive hans hustru og allerede var mor til hans datter Mathilde) kom så til at fungere som mor for de børn, som hun allerede havde kendt længe. Hun havde boet hos familien i hvert fald fra 1845 og altså kendt børnene fra de var omkring 10, 9, 8 og 5 år.

Den 14. April 1850 var det den nu 14 1/2-årige Wilhelmines tur til at blive konfirmeret i Holmens Kirke. Ifølge Folketællingen samme år var alle børnene endnu hjemmeboende og opregnes som værende 16, 15, 13 og 10 år gamle (i folketællingerene er der en lidt speciel alderangivelse, idet nyfødte f.eks. listes som 1-årige. Man regner med det løbende år i stedet for det fyldte år). I løbet af de næste 5 år har Peter Lorentz forladt familien og vi kender ikke noget til hans videre skæbne.

I foråret (? - midfaste?) 1851 blev nu 13-14-årige Carl Theodor konfirmeret og denne gang foregik det i Helliggeist Kirke.

Den 3. Juni 1851 blev en ny halvbror, Jens Olaf Sophus, født og den 31. December samme år stod omsider brylluppet i Helliggeist mellem børnenes far og husjomfruen Oline, der jo allerede i flere år havde fungeret som deres mor.

Poul Georg blev som 13-14-årig konfirmeret i foråret (? midfaste?) 1854 og også denne gang foregik højtideligheden i Helliggeist Kirke.

Ifølge Folketællingen i 1855 boede både Wilhelmine (ca.20 år), Carl Theodor (ca.17 år) og Poul Georg (ca.14 år) stadig hjemme sammen med forældrene og de 2 mindre halvsøskende på omkring 8 og 4 år. Året efter blev familien forøget med endnu en halvbror: Thorvald August Ferdinand, født den 18. September 1856, da Carl Theodor var næsten 19 år gammel.

Vi kender ikke så meget til de store drenges liv. Måske har de ligesom de yngre halvbrødre haft deres skolegang i Melchiors Borgerskole, det fremgår desværre kun af de yngres konfirmationsattester.

Den 24. November 1858 blev søster Wilhelmine gift med snedkersvend (og senere -mester) Christian August Nielsen, som var søn af Hofsnedkermester Ferdinand Julius August Nielsen og hustruen Jacobine. Hun blev senere mor til Emmy Oline Mathilde, født 2.10.1862, Mary Vilhelmine Augusta, født 21.8.1864, Hugo Arthur Christian, født 2.7.1866, og Georg Albert Valdemar Nielsen, født 9.11.1868.

Den yngste halvbror, Ove Valdemar, blev født den 26. August 1861, da Carl Theodor var 24 år gammel. Men på dette tidspunkt havde både Carl Theodor og Poul Georg forladt hjemmet, hvor de ikke er angivet i Folketællingen 1860.

Carl Theodor har i hvert fald i de forløbne år været i lære som Tapetserer, måske hos sin far i dennes firma J.P.B. Holm & Søn. I så fald har han antagelig boet hjemme i læretiden. Hvis han derimod har haft læreplads hos en anden mester, er det sandsynligt, at han har haft bopæl her, som det var sædvane på denne tid.

Det er desværre heller ikke lykkedes at finde dato og sted for Carl Theodors bryllup med Sidse Jensen fra Roskilde, som antagelig har fundet sted i løbet af 1867. Sidse var født den 6. April 1844 i Hvedstrup, som ligger noget nordøst for Roskilde by. Hendes forældre var gårdmand Jens Andersen og Johanne Pedersdatter, og Sidse Jensdatter blev døbt den 18. August 1844 i Hvedstrup Kirke. Hun har altså været omkring 22-23 år gammel, da hun blev gift.

Sidse var kommet ud at tjene allerede inden sin konfirmation, for da denne fandt sted i 1858, nævnes det, at hun opholder sig hos Forvalteren på Sankt Jørgensbjerg. Sidses forældre er også angivet og ved morens navn står desuden anført "af St. Jørgensbjerg", så forvalteren har muligvis været noget familie. St. Jørgensbjerg ligger i den vestlige udkant af Roskilde. Sidse fik ved konfirmationen, der er opført i kirkebogen for Roskilde Domsogn, den høje karakter "Ug".

Det er sandsynligt, at Sidse derefter har fået en plads et andet sted og senere er taget til København, hvor de mange muligheder var. Det er dog ikke lykkedes at finde hende i København før 1867, hvor hendes første barn blev født.

Hvordan Carl Theodors liv ellers formede sig i årene inden 1867, ved vi ikke. Hans halvsøster Mathilde blev konfirmeret i 1862 og halvbroren Jens Olaf i 1865.

Og sandsynligvis i midten af 1867 blev Carl Theodor så gift med sin Sidse og de flyttede ind i Klerkegade nr.15, hvor de boede da deres lille datter blev født den 23. December 1867. Klerkegade hørte til Skt. Pauls Sogn, så den 10. Maj 1868 blev barnet båret til dåben i denne kirke og døbt: Ebba Ingeborg Augusta Holm. Forældrene, der også er opført som faddere, angaves som: Holm, Carl Theodor Julius, Tapetserer, og Hustru Sidse Jensen.

I 1869 blev Carl Theodors halvsøster Mathilde gift imed Otto Ferdinand Danielsen og flyttede muligvis straks - og i hvert fald før Maj 1870 - ind i ejendommen Korsgade nr.44, hvor også Carl Theodor og Sidse flyttede ind med deres lille Ebba. Mathilde og Otto Ferdinand fik den 25. April 1870 datteren Yelva og de havde ansat en 14-årig tjenestepige til at hjælpe i husholdningen. De har måske allerede dengang været lidt mere velhavende end Carl Theodor og Sidse, som selv klarede deres husarbejde og barnepasning.

I Politiets Mandtaller listes børn ikke, så den i Maj 1870 knap 2 1/2 årige Ebba er ligesom den nyfødte Yelva ikke nævnt. Det er derimod resten af familierne: Otto Ferdinand Danielsen, 26 år, Expeditør i Det Forenende Damskibs Selskab - Mathilde Henriette Danielsen født Holm, 23 år og Hustru - Tjenestepigen Else Theodora Michelsen - og Carl Theodor Julius Holm, 32 år, Tapetserer, samt Cecilie (!) Holm født Jensen, 26 år, Hustru.

Familielykken blev dog kort for Carl Theodor, for den 11. Juni samme år døde hans Sidse. Kirkebogen for Holmens Kirke melder, at den 11. Juni 1870 døde Sidse Holm, gift med Tapetserer Holm i Korsgade 44, som blot 26-årig af lungesvindsot. Det er et andet ord for tuberkulose og Sidse har antagelig haft en længere syge-- og svagelighedsperiode med gradvis forværring, inden døden indtraf. Måske har Mathilde og hendes tjenestepige hjulpet med at tage sig af den lille Ebba, mens Sidse var sengeliggende.

Sidse blev begravet fra "Liighuset" (altså Kapellet) på Holmens Kirkegaard på gravplads nr. 2457, som var betalt for 20 år. Begravelsen fandt sted den 19. Juni, men inden da havde Carl Theodor lod den 16. Juni lade indsætte følgende annonce i Kjøbenhavns Adressecomptoirs Efterretninger på side 2:

Min kjære Hustru, Sidse Holm, født Jensen,
omskiftede det Jordiske med det Evige den 11te Juni, kun
26 Aar gammel, efterladende en Datter paa 2 1/2 Aar,
der med mig føler Savnet af hendes altfor tidlige
Bortgang.
Carl Holm
Tapetserer
Begravelsen finder Sted Søndag den 19de Ds., Kl. 1,
fra Capellet paa Skibskirkegaarden

Dødsfaldet var forøvrigt allerede bekendtgjort i flere aviser fra den 13. til den 22. Juni 1870.

Så var Carl Theodor altså alene tilbage med sin lille datter. Han flyttede fra Korsgade - men det gjorde Mathilde og Otto Ferdinand nu også. Præcist hvornår Carl Theodor flyttede og hvorhen, ved vi ikke, men i Maj 1875 boede han i hvert fald i Adelgade nr. 98, angivet som "Logerende Carl Holm, 34 år, Decorateur". Om den da 7 1/2-årige Ebba boede hos ham - hvilket nok er usandsynligt, da han jo også havde et arbejde at passe - eller var anbragt i en plejefamilie mod betaling eller hos en af sine slægtninge, for eksempel Carl Theodors søstre Wilhelmine og Mathilde, ved vi ikke.

Men Carl Theodor fortsatte med at bo i Adelgade 98, indtil 29. August 1876, hvor han døde af brystsyge. Også dette er et andet ord for tuberkulose - måske var han blevet smittet af Sidse eller de dårlige hygiejniske forhold i de trange og beklumrede saneringsmodne boliger i Adelgade har skadet hans helbred, det får vi aldrig at vide. Men den 3. September 1876 blev han begravet fra Liighuset på Holmens Kirkegård: "Enkemand, Adelgade 98, 38 Aar" - i samme grav som sin kære Sidse.

Med 2 lungesyge forældre har den lille og nu 8 1/2-årige Ebba ikke haft de bedste opvækstbetingelser. Og selvom hun havde opholdt sig i en plejefamilie siden Sidses død, var hun også blevet smittet og døde den 2. April 1879, 11 år gammel, af samme sygdom, som havde bortrevet begge hendes forældre: lungesvindsot, altså: tuberkulose.

Hendes farfar, den gamle Hoftapetserer J.P.B. Holm, lod den 5. April indrykke en stor dødsannonce i "Berlingske Tidende", der dengang hed: "Den til Forsendelse med de Kongelige Brevposter priviligerede Berlingske Politiske  og Avertissementstidende":

Efter flere Aars tiltagende Brystsyge kaldte
Gud min kjære lille Sønnedatter Ebba
Ingeborg Augusta Holm
til sig i hendes
11te Aar, den 2den April d.A., hvilket herved
sørgeligst bekjendtgjøres for Slægt og Venner
    J.P. Holm.
    Hof-Tapetserer
Begravelsen finder Sted fra Kapellet paa
Skibskirkegaarden Søndagen den 6te April
Kl. 10 ½

Begravelsen fandt som nævnt sted fra "Liighuset" på Holmens Kirkegård (Skibskirkegaarden) den 6. April 1879.

 

PERSONER
(alfabetisk liste)

PERSONER
i ALICE's slægt

PERSONER
i ASMUS' slægt

HISTORIER
og
ÅRSTAL
STEDER
og
TING
FOTOS
TEKSTER

STAMTAVLER og SAMLESIDER

DOKUMENTER
ORDLISTE
KILDER og LINKS
HOVEDSIDE
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 23.6.2012 og sidst opdateret d. 8.1.2017