HISTORIEN om ALICE og ASMUS
- deres liv, deres forældre, deres slægt

På dette Websted kan du finde fotografier og slægtshistorie om
ALICE INGE AGNETE THOMSEN, født HOLTET, og OTTO ASMUS THOMSEN fra Vejle

Viggo Ernst Henrik Christoffersen

4.8. 1862 -- 6.5. 1957

Søn af Ida Julie Margrethe Marie Christensen og Christen Christoffersen

Dattersøn af Caroline Cathrine Holm og Hendrich Christensen

Oldebarn af Magnus Christian Holm og Bendte Marie Jensdatter / Davidsen / Bech

Gift med Marie Kathrine Andersen og far til 3 børn:
Frits Ole Christoffersen/Christophersen, Poul Christen Christoffersen/Christophersen og Elly Ida Christoffersen/Christophersen

Søn af en søsterdatter til Jens Peter Bech Holm, som var far til Mathilde Henriette Holm, morfar til Astrid Camilla Augusta Danielsen, oldefar til Alice Inge Agnete Holtet - og Tip-oldefar til Anne-Birgitte Thomsen, gift Larsson

Se: J.P.B.Holms liv i Årstal med Kildeangivelser Og: Data om Bech-Familien fra Bornholm

 


Viggo Ernst Henrik Christoffersen blev født den 4. August 1862 og døbt den 31. August i Garnisons Kirke i København. Faddere var forældrene, den 27-årige Ida Julie Margrethe Marie, født Christensen, og den omkring 6 år ældre Christen Christoffersen, samt Jomfru A.D.Christophersen, som vel var en søster til faren.

Fødslen fandt ifølge den senere oplysning til drengens konfirmation sted på Christianshavn, men præcist hvor familien boede på dette tidspunkt vides ikke. Muligvis var det i Baadsmandsstræde, hvor Artilleri-kasernen lå.

Det lader til, at gr../aviditeten har taget hårdt på den lille Viggo's mor, for allerede den 5. December samme år døde Ida Julie af brystsyge efter 8 ugers sygeleje. Hun blev begravet den 10. December 1862 fra Kapellet på Garnisons Kirkegård.

Viggo's far lod indrykke en dødsannonce i avisen, hvor han skrev følgende sorgfulde meddelelse: "Fredagen den 5te Decbr. kaldte Gud til et bedre Liv min elskede, fromme Hustru, Ida Julie Margrethe Marie, født Christensen, 27 Aar gl., efter 8 ugers Sygeleie. Elskelig og gudhengiven var hendes Vandel; en lille Søn fatter endnu ikke Tabet af sin kjærlige Moder. - Christoffersen, Commandeersergeant, Lærer ved Artilleri-Underofficers-Elevskolen. - Begravelsen finder Sted Onsdagen den 10de Decbr., Kl. 10 Form., fra Capellet paa Garnisons Kirkegaard." Meddelelsen er sat med anderledes og lidt større typer end de øvrige i avisen, så Christen har nok villet markere sin store sorg ved også at bekoste en større og sikkert dyrere annonce. Og dødsfaldet nævntes i flere aviser og ud over i Kjøbenhavns Adressecomptoirs Efterretninger også i blandt andre Aalborg Stiftstidende.

Dødsannonce i avisen for Ida Julie Margrethe Marie født Christensen

Ida Julie's sygdom kan også være forstærket af sorgen over hendes mors alt for tidlige død den 12. Oktober samme år. Viggo nåede således hverken at lære sin mor eller sin mormor at kende. Morfaren Hendrich Christensen levde dog i endnu 8 år, hvor han i starten stadig boede i Lavendelstræde 15, indtil han i 1866 flyttede til Studiestræde 42. Hvor lille Viggo tilbragte sin første tid, ved vi ikke, men senere boede han med sin far og dennes nye familie i kasernen på Frederiksberg Slot. Christen var nemlig Lærer ved Artilleri-Underofficers-Elevskolen her.

Viggos far, som nu var avanceret til Oversergent, giftede sig igen den 17. September 1869 i Roskilde Domkirke med den 25 1/4-årige Nathalia Florentine Hansen, en datter af smedemester Niels Hansen i Roskilde. Viggo var da 7 år gammel, mon han har været med i kirke og overværet den højtidelige handling?

Kort efter brylluppet nedkom hans stedmor med en lille pige den 18. November 1869 og den 4. Februar året efter var der barnedåb i Garnisons Kirke, hvor Viggos lillesøster fik navnet Agnes Martha Christophersen.

Familien boede i en til Frederiksberg Slot hørende bygning, åbenbart en tjenestebolig, som Christen havde fået som Lærer ved Artilleri-Underofficers-Elevskolen. Da han også havde denne titel ved Ida Julies død i 1862, boede familien antagelig allerede dengang her. Måske har Christen bevaret sin bolig efter hustruens død og levet her med lille Viggo og en tjenestepige, barnepige eller amme til hjælp.

I hvert fald var det her, at Viggo's nye søskende blev født og voksede op. I folketællingen den 1. Februar 1870 angiver Christen at være 40 år og "Oversergeant i Artilleriet, tjenestegiørende ved Elevskolen". Viggo's stedmor er her angivet til at være 25 år gammel og Viggo til 7 år. Desuden er der anført: "Udøbt Pigebarn - under 1 år - født Frederiksberg Slot". Den lille pige blev som nævnt døbt få dage efter, at folketællingsskemaet var afleveret.

Året efter fik den nu 8-årige Viggo også en lillebror, da Eigil Ernst Christen Christophersen blev født den 24. Marts 1871. Og den 30. April var der så atter barnedåb i familien. - Det lader ikke til, at Christen Christophersen har holdt forbindelsen med sin afdøde kones familie. Svigerfar og svigermor var godt nok døde, men svogeren Julius Christian Christensen levede da stadig og det gjaldt også Ida Julie's morbror, Hoftapetserer Jens Peter Bech Holm og dennes store familie. Ingen af disse lader dog til at have optrådt som faddere ved dåben af de børn, som Christen fik i sit andet ægteskab.

Den 31. Juli 1873 fik Viggo påny en lillesøster, som denne gang ved dåben i Frederiksberg Kirke den 14. September samme år fik hans afdøde mors navn: Ida Julie Margrethe Marie. Viggo var nu blevet 11 år gammel og hans stedmor oplyste at være 29 år. Fadder ved dåben var Viggos faster Jomfru Anne Christoffersen af Korsgade 56.

Desværre havde den lille pige sin navnesøsters dårlige helbred og døde kun 8 måneder gammel af lungebtændelse den 24. April 1874. Den 29. April var der derfor begravelse på Garnisons Assistens Kirkegaard. For anden gang blev en Ida Julie Margrethe Marie Christoffersen begravet her.

I 1875 var der igen familieforøgelse og Nathalia nedkom den 21. Juni med en lille dreng, som blev døbt i Frederiksberg Kirke den 22. August samme år og fik navnet Peter Cornelius Christophersen.

I 1876 var Viggo blevet 14 år og dermed så gammel, at han skulle konfirmeres. Højtideligheden fandt sted i Frederiksberg Kirke den 24. September 1876. Efter konfirmationen fortsatte Viggo med at bo hjemme, mens han færdiggjorde sin skolegang og startede på medicin-studiet.

Den 7. Marts 1878 fik han igen en lillesøster. Hun var åbenbart lidt svagelig, for den 26. April blev hun hjemmedøbt af Pastor Rugaard med navnet Anna Christophersen. Dåben blev senere publiceret i Frederiksberg Kirke den 19. Juli 1878.

Året efter nedkom Nathalia, som nu var blevet 35 år gammel, med en lille dreng den 18. Juli. Den 12. September 1879 var der barnedåb i Frederiksberg Kirke, hvor drengen blev døbt Hjalmar Christophersen. På dette tidspunkt var Christen blevet forfremmet til Stabssergent. - Samme år var Viggo iøvrigt blevet student fra Schneekloths Skole.

Ved folketællingen 1880 ses, at familien stadig bor ved Frederiksberg Slot, nærmere betegnet ved Elevskolen i Østre Fløihus, hvor de på mezzaninen i forhuset har en lejlighed. Christen er nu 50 år gammel og stabssergent i Artilleriet, mens Nathalia opgives til at være 35 år. Ellers opgives børnenes alder således: Viggo Ernst Henrik: 17 år og stud.med., Agnes Martha: 10 år, Eigil Ernst Christen: 8 år, Peter Cornelius: 4 år, Anna: 1 år og Hjalmer: under 1 år. Desuden har familien en 23-årig ugift tjenestepige fra Sverige ved navn Sophie Johansen.

Den 8. September 1880 forøgedes familien igen, denne gang med en lille pige, der den 29. Maj 1881 døbtes i Frederiksberg Kirke og fik navnet Ida Christine Nathalia Christophersen.

Et nyt barn kom til verden den 30. December 1882 og døbtes Ingeborg Margrethe Christoffersen den 18. Maj 1883 i Frederiksberg Kirke.

Den 1. Februar 1885 var der igen folketælling og her oplyses det, at familien stadig boede på mezzaninen i en ejendom ved Elevskolen på Frederiksberg Slot. Christen er nu 55 og stadig lærer ved Elevskolen, Nathalia er 40 og børnene mellem 15 og 2 år. Viggo bor ikke i hjemmet længere, men hvor han opholdt sig, vides ikke. Dog ved vi, at han fra efteråret 1883 til foråret 1887 var lærer ved Elevskolen på Frederiksberg Slot. Det må have været en bibeskæftigelse, mens han læste medicin.

Endelig fødtes familiens sidste barn den 12. August 1885. Den 25. September samme år døbtes barnet i Frederiksberg Kirke, hvor hun fik navnet Karen Marie Christophersen. Det har været et hårdt slag for den nu 41-årige mor og for hele familien, da det viste sig, at den lille pige var "aandssvag fra Fødslen eller tidligste Barndom", som det beskrives i en senere folketælling i 1901.

I 1886 flyttede hele Viggo's familie til Odense, hvor hans far, der nu var Krigsassessor, også blev Graver ved Sankt Hans Kirke og bosatte sig i eget hus i Aalykkegade nr.4. Alle Viggo's søskende flyttede med, så Viggo var nu ganske alene i København. Det er desværre ikke lykkedes at finde hans opholdssted i denne periode.

I Januar måned 1889 tog Viggo sin medicinske embedseksamen med "laud", som er "højeste karakter på den karakterskala som var gældende i Danmark 1775-1809, givet for en udmærket præstation" (ordnet.dk). Det bekendtgjortes i datidens Berlingske Tidende den 4. Marts med denne ordlyd: "I Januar Maaned d.A. have følgende 21 Candidater fuldendt den medicinske Embedsexamen og derved erhvervet Ret til Lægepraksis, nemlig ..... Viggo Ernst Henrik Christoffersen .... hvilket herved bekjendtgjøres. Kjøbenhavn, i det Kongelige Sundheds-Collegium, den 28de Februar 1889".

Herefter blev Viggo Amanuensis i perioden Februar til Maj 1900 (? - iflg. Den danske Lægestand). Desuden var han i Maj-November 1889 Kandidat ved Sankt Johannes Stiftelsen, i December 1889 praktikant i Lyngby og fra August 1890 til August 1891 Kandidat ved Kommune Hospitalet.

Det var i denne periode, at Viggo blev gift. Den 28. Januar 1891 blev han viet i Sankt Jakobs Kirke til den 22-årige Marie Kathrine Andersen, som også kaldes Kitty Marie Andersen. Viggo var da 28 år gammel og læge ved Kommunehospitalet. Hans far havde taget turen fra Odense og var forlover for sin søn. Måske flere familiemedlemmer har deltaget? Det ved vi desværre ikke noget om.

I 1893 fødtes parrets første barn den 23. Juli. Det var sønnen Frits Ove Christophersen, der blev døbt i Lyngby Kirke den 27. August. Viggo's far var også denne gang taget fra Odense til Lyngby for at stå fadder til sin sønnesøn.

I efteråret 1894 var Viggo praktikant i København og sidst på året blev han påny far til sønnen Poul Christen Christophersen, som fødtes den 2. December og blev døbt den 11. Januar 1895. Den kirkelige handling foregik i Sankt Matthæus Kirke, som er sognekirke for Vesterbro Sogn, hvortil familien var flyttet den 1. November 1894 med bopæl i en førstesals lejlighed i Jernbanegade nr.3. Blandt fadderne ved dåben var Viggo's yngre søster Anna, der nu var 16 år gammel og efter sin konfirmation åbenbart flyttet fra Odense til København, hvor hun boede i Valdemarsgade nr.9.

Fra Oktober 1895 til Juni 1896 var Viggo ansat som assistent ved Poliklinikkens øjenafdeling. I denne periode flyttede han den 1. November 1895 med familien fra lejligheden i Jernbanegade til en anden bolig på 2. sal i Nørregade nr. 5.

Den 20. December 1896 blev Viggo og Marie Kathrine forældre til deres sidste barn, en datter, som den 19. Marts 1897 blev døbt Elly Ida Christophersen. Dåben fandt sted i Vor Frue Kirke og endnu en gang trådte søster Anna til som fadder. Denne gang er hendes bopæl angivet som Nørrebrogade 5 og her boede hun i lejligheden på 2.sal fra den 1. November, hvor hun var rejst hertil fra Odense. Hun har altså været hjemme i mellemtiden - var her måske kun på visit? I 1901 boede hun i hvert fald stadig i hjemmet i Odense.

Den 18. April 1900 døde Viggo's far. Christen var 70 år, da han døde af en blodprop i hjernen og efterlod Nathalia med 5 hjemmeboende børn, hvoraf den yngste, åndssvage Karen, kun var 15 år. Begravelsen fandt sted i Sankt Hans Kirke i Odense den 24. April.

I 1901 var der folketælling den 1. Februar og i lejligheden på Nørregade nr.5 finder vi Viggo og hans familie Marie Kathrine, Frits Ove, Poul Christen og Elly Ida sammen med en tjenestepige fra Sorø, Marie Nielsen. Viggo angives her at være praktiserende læge. Stedmor Nathalia boede stadig med sine 5 børn i villaen i Odense, hvor Anna sikkert hjalp til i hjemmet, mens Hjalmar var handelsfuldmægtig hos Otto Mønsted, Ida var kassererske og Ingeborg ekspeditrice hos Nordisk Kaffe Kompagni.

I 1903 blev Viggo medlem af bestyrelsen i "Frit Lægevalg". Og i 1905 medlem af bestyrelsen i Almindelig Dansk Lægeforenings Bureau.

Søster Anna flyttede i disse år også mere fast til København, hvor hun blev elev på Kommunehospitalet den 1. Maj 1903.

Den 1. Januar 1905 flyttede familien til Frederiksborggade nr.40, hvor de fik en lejlighed på 2. sal.

Den 5. April 1908 blev Frits Ove konfirmeret i Sankt Andreas Kirke og året efter blev lillebror Poul Christen konfirmeret samme sted den 3. Oktober 1909. Det er endnu ikke lykkedes at finde Elly Ida's konfirmation.

Her er de alle fem registreret i folketællingen den 1. Februar 1911 sammen med tjenestepigen Marie Arnesen fra Århus. Men allerede den 1. November 1913 flyttede de videre til en førstesals lejlighed i Frederiksborggade nr.54. Viggo's søster Anna er også fra 1. Maj 1912 tilknyttet Kommunehospitalet.

Ifølge folketællingen i 1916 bor familien stadig på førstesalen i Frederiksborggade nr.54 sammen med den engelske "enepige" Winifred Broughton, som udfører "Husgerning" i hjemmet. Desuden opgiver Viggo sin årlige indkomst til 13.950 kr. og formuen til 48.000. Han er jo da en holden mand, der skal svare skat til både stat og kommune, henholdsvis 11,88 og 31,50 kr. Om Frits Ove og Elly Ida står der intet særligt, men om Poul Christen oplyses det, at han er Assistent i en Vexellerforretning med en årlig indkomst på 700 kr. - eller står der 900? - og skattepligtig med henholdsvis 0,35 og 4,28 kr.

Frits Ove må nu være blevet færdig med sit jurastudium, for i 1917 flytter han til Helsingør, hvor han i 1921 er fuldmægtig på et sagførerkontor.

Familiens bopæl er stadig Frederiksborggade nr.54 ved folketællingen den 1. Februar 1921. Frits Ove er ikke hjemme ved denne lejlighed, men det er Poul Christen, som angives som "Bankassistent ved Københavns Handelsbank", og Elly Ida, der er "uden Erhverv". Ved folketællingen den 5. Januar 1925 er det imidlertid kun Elly Ida, der bor hjemme hos forældrene på førstesalen i Frederiksborggade 54. - Frits Ove, der er blevet ansat hos Sagfører Jørgensen i Helsingør, logerer nu i denne by hos en "entlediget sognepræst Blichfeld" i dennes hus på Rosenkildevej.

Den 29. April 1926 blev den 29-årige Elly Ida gift i Holmens Kirke efter forudgående bestilt lysning den 14. Februar samme år. Lysningen bestilte det unge par den 9. Februar og den udkårne var den 28-årige assistent ved Den Farmaceutiske Læreanstalt og mag.scient. Kai Jørgen Arthur Gram, som boede på fjerde sal på Aaboulevarden 40. Parret flyttede ind på Solsortvej nr.76, hvor de boede de følgende år i en lejlighed på 4 sal til højre.
(Om Kai Gram oplyser Den Store Danske, at han var født i 1897 og døde i 1961, var dansk botaniker og fra 1938 professor ved Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole).

Den 9. December 1927 blev Viggo og Marie Kathrine bedsteforældre for første gang, da Elly Ida nedkom med sønnen Niels Frederik Gram. Marie Kathrine stod fadder til sin lille dattersøn ved dåben i Mariendal Kirke den 26. Februar 1928. Man må formode, at der i den anledning har været fest i familien.
(Niels Frederik Gram / Niels F. Gram blev metallurg og ansat på metalraffinaderiet Paul Bergsøe & Søn fra 1952, i perioden 1974-1985 som underdirektør. Han døde den 29.9. 2001. Den Store Danske).

I løbet af 1928 flyttede Viggo og Marie Kathrine, som nu var blevet alene i den - formodentlig store - lejlighed i Frederiksborggade, til Aaboulvarden nr.4, hvor de fik en lejlighed på 1.sal til højre i forhuset. Viggo, der nu var 66 år gammel, havde stadig sin lægepraksis med telefontid mandag, onsdag, torsdag og lørdag fra kl.12-1. På denne adresse vedblev parret at bo de næste mange år.

I folketællingen den 5. November 1930 møder vi derfor Viggo og Marie Kathrine alene i lejligheden på Aaboulevarden og Elly Ida sammen med sin mand og sønnen Niels Frederik på Solsortvej nr.76, mens Frits Ove stadig bor i Helsingør, men denne gang i sin egen lejlighed på førstesalen af Stubbedamsvej nr.14. Han er stadig ugift og ansat som landsretssagfører hos Overretssagfører J. Gottlieb. Hvor Poul Christen befinder sig, er det ikke lykkedes at finde ud af.

I 1932 blev de atter besteforældre, da Elly Ida den 11. Januar nedkom med en lille dreng, der den 3. April samme år blev døbt Christian Mogens Gram af Pastor Lauge Nielsen i Mariendal Kirke. Denne gang stod Viggo fadder sammen med Frits Ove, der angav at bo i Helsingør. Elly Ida og hendes lille familie boede derimod stadig på Frederiksberg, men var nu flyttet til Ternevej 2 A, 4.sal.

Så gik der et par år, inden Viggo og Marie Kathrine atter blev bedsteforældre. Den 15. Oktober 1935 nedkom Elly Ida imidlertid med en lille pige, som den 8. December samme år blev døbt i Mariendal Kirke med navnet Helga Ingeborg Gram. Den unge familie boede stadig på Ternevej, og Viggo og Maria Kathrine stadig på Åboulevarden, men ingen af dem var nu faddere denne gang. Viggo passede dog stadig sin lægepraksis med telefontid mellem klokken 12 og 13.

Og på de samme adresser findes de i folketællingen den 5. November 1940, hvor Elly Ida's mand i mellemtiden var blevet Professor i Botanik ved Den Kgl. Veterinær og Landbohøjskole. Frits Ove boede også stadig i Helsingør ifølge Kraks Vejviser, men adressen kendes ikke.

Den 20. April 1943 døde Viggo's hustru Marie Cathrine på Kommunehospitalet. Dødsårsagen var blandt andet en tumor, så den stakkels kvinde har antagelig været syg og lidende i længere tid, Hun blev begravet af Poul Garde fra Bispebjerg Krematorium den 27. April samme år og efterlod således Viggo alene i lejligheden på Åboulevarden.

Det lader til, at Viggo ophørte med at praktisere som læge omkring 1953, for fra denne tid gives der ikke nogen oplysning om telefontid ved hans navn i Kraks Vejvisere, hvor han er listet til årgang 1957 med.

Den 6. Maj 1957 døde Viggo på Kommunehospitalet af lungebetændelse. Han blev bisat fra Bispebjerg Krematorium af Anker Bliddal den 10. Maj. Ved døden var han 94 år gammel og havde altså været enkemand i 14 år, stadig med bopæl på førstesal til højre på Aaboulevarden nr. 4.

 

PERSONER
(alfabetisk liste)

PERSONER
i ALICE's slægt

PERSONER
i ASMUS' slægt

HISTORIER
og
ÅRSTAL

STEDER
og
TING

FOTOS
TEKSTER

STAMTAVLER og SAMLESIDER

DOKUMENTER
ORDLISTE
KILDER og LINKS
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 1.1.2018 og sidst opdateret d. 5.1.2018