HISTORIEN om ALICE og ASMUS
- deres liv, deres forældre, deres slægt

På dette Websted kan du finde fotografier og slægtshistorie om
ALICE INGE AGNETE THOMSEN, født HOLTET, og OTTO ASMUS THOMSEN fra Vejle

REBECCA MARIA SALVESDATTER

- sidst April 1746 - midt September 1773 -

----- Se DATA om Rebecca Marias liv ----- 

Datter af Alices Tip4-oldeforældre Salve Olufsen og Mette Andersdatter

Søster til Alices Tip3-oldefar Ole Salvesen (1740-1800)

Samt søster til: Anders Salvesen (1729-????), Ber(e)the Salvesdatter (1731-????), Ole Salvesen (1734-1734), Ellen Marie Salvesdatter (1735-????), Rebecca Salvesdatter (1738-????) og Christian Salvesen (1743-???? )  

Gift med Simon Mølmarck

Mor til Rebecca Maria og Peter Mølmark


Den idag kendte LINIE er:
Oluf ??? og ??? (Tip5-oldeforældre til Alice)
Salve Olufsen og Mette Andersdatter (Tip4-oldeforældre til Alice)
Ole Salvesen og Anna Sophia Andersdatter (Tip3-oldeforælde til Alice)
Christian Olsen og Catharina Elisabeth Wikström (Tip2-oldeforældre til Alice)
Ole Christian Olsen og Dorthe Maria Birch (Tipoldeforældre til Alice)
Oline Christiane Olsen og Jens Peter Bek Holm (Oldeforældre til Alice)
Henriette Mathilde Holm og Otto Ferdinand Danielsen (Bedsteforældre til Alice)
Astrid Camilla Augusta Danielsen og Jens Christian Christensen Holtet (Forældre til Alice)

 

Rebecca Maria Salvesdatter blev født sidst i April måned 1746 som  datter af Salve Olsen, 2. Comp. ved SøeEtaten og dennes hustru Mette Andersdatter.    

Forældrene var blevet gift på et tidspunkt før 1729, men vielsen er ikke fundet i kirkebøgerne. De boede de første år - måske også senere - i Rosengaden i København. Rebecca Marias far antages at være født i 1685 og derfor at have været over 40 år gammel ved forældrenes vielse. Morens  præcise alder kendes ikke, men hvis en senere dødsoplysning passer, var hun født omkring 1699 og derfor 29-30 år gammel ved vielsen.  

Rebecca Maria havde siden 1729 fået en hel række ældre søskende, men flere af dem - vist nok de fleste - havde ikke overlevet de første år. Den eneste levende søskend, som vi kender til, er broren Ole eller Oluf Salvesen, som var født i September 1740 og altså 5 1/2 år ældre end Rebecca Maria. Det lader til, at disse 2 søskende bevarede et nært forhold livet igennem.

Rebecca Marias far var Bøsseskytte, men var mellem 1740 og 1743 blevet overført til Tøyhuset. På dette tidspunkt boede familien stadig i Rosengaden, som var en gammel gade fra Christian den IV's tid. Den gik da fra Rigensgade til Adelgade. Den østlige del af gaden udgjorde en del af Nyboder, men forsvandt i 1869.

Tøjhuset, som også stammer fra Chr.IV's tid men er ombygget senere efter en brand, var hærens våbenmagasin, der indtil 1864 lå ved Tøjhushavnen. Her opbevaredes både våben  og fremstilledes krudt. Uforsigtighed med en granat forårsagede i 1647, at huset brændte ned og først genopførtes i 1660

I 1743 var Salve Olsen skriver ved Tøjhuset, hvor ledelsen bestod af en Tøjmester, 1 Undertøjmester, 1 Tøjvarter og 3 Fyrværkere, samt 1 Bøssemager og 3 Bøssesmede, foruden 1 Skoleholder, som holdt skole for Mandskabets børn. I 1731 fik en Tøjhusskriver 250 daler årligt i løn (mens Tøjmester og Undertøjmester fik henholdsvis 500 og 300 daler). Og mon ikke beløbet var nogenlunde det samme i 1743. Til sammenligning fik en Overarchelimester, der svarer til en Overkanoner, 86 Rigsdaler og 48 Skilling i 1722. Så Salve Olsen var altså ikke så ringe stillet økonomisk som mange andre søartillerister. Det siger godt nok ikke så meget, for de fik generelt ikke høj løn og havde ofte svært ved at brødføde deres familier.

Til trods for en måske rimelig økonomisk situation var der tilsyneladende ikke mange af Salve Olsen og Mette Andersdatters børn, der overlevede. En søn, Anders, født i Maj 1729, høres der ikke mere om. Det samme gælder datteren Berethe eller Benthe, født Oktober 1731. Om sønnen Ole, født Marts 1734, ved vi at han døde i slutningen af April 1734 og blev begravet den 27. April på Skibskirkegården, Holmens fattigkirkegård. En datter, Ellen Marie, var født i Juli 1735 og en anden datter ved navn Rebecca, blev født i 1738, men om disse er der heller ikke yderligere oplysninger. Først med sønnen Oluf/Ole, født i begyndelsen af September 1740 , møder vi med sikkerhed et levedygtigt barn. Han blev, som nævnt ovenfor,   Rebecca Marias storebror. En ny søn, Christian født i Februar 1743, har tilsyneladende heller ikke overlevet til skelsår og -alder.

Rebecca Maria var altså forældrenes ottende barn og ved hendes fødsel var Salve Olsen omkring 61 år gammel. Vi må formode, at Mette Andersdatter så har været noget yngre, måske født omkring år 1700 og derfor 46-47 år gammel ved Rebecca Marias fødsel.

Rebecca Maria blev døbt i Holmens Kirke den 1. Maj 1746. Som faddere havde hendes far valgt: "Capitain Sundorff, Jan Villelmsen og Niels Jeppesen, Bent Nielsen, alle ved SøeEtaten. Anne Gudmands Coifardie Skipper Kone (bar vel barnet) og Kirstine Pont, Skolemester Daatter (gik vel for)".  

Da Rebecca Maria var knap 13 år gammel, blev storebror Ole konfirmeret den 22. April 1759 i Vor Frelser Kirke. Senere samme år blev han Matros ved 1. Divisions 8. Compagni, for senere at avancere til Bøsseskytte. 

Men inden da var også Rebecca Maria blevet konfirmeret den 4. Oktober 1761 i Vor Frelser Kirke af Hr. Trojel sammen med 17 andre piger og 10 drenge. Rebecca Maria var da 15 år gammel.

Den 21. Oktober 1763 trolovede bror Ole sig med Anna Sophia Andersdatter og den 4. Maj 1764 blev de to viet i Holmens Kirke. Det har vel været en stor dag for familien og en endnu større fulgte, da Ole i Juli måned samme år blev far til en lille søn, som han lod døbe Christian, vel efter sin antagelig afdøde bror Christian

Ole og Anna Sophia boede på Christianshavn, måske i Amagergade 343, hvor man møder dem i folketællingen 1787. Denne gade lå i området nær Vor Frelser Kirke i det, der nu hedder Prinsessegade og Ved Volden. Det passer jo godt med, at familien tilhørte menigheden ved Vor Frelser Kirke, hvor både Ole og Rebecca Maria jo blev konfirmeret. Senere kom de dog til at høre til menigheden ved Holmens Kirke. 

I 1766 blev Rebecca Maria igen faster til Oles lille nye søn, som blev døbt Anders den 15. April i Holmens Kirke. Og igen i 1768, da niecen Anna Kirstine blev født.

1769 var derimod et sørgeligt år, for da døde både niecen Anna Kirstine "af Slag" og nevøen Anders "af Kopper". Begge småbørn begravedes på Skibskirkegården og måske har Rebecca Maria ledsaget de sørgende forældre på turen derud med den lille kiste.

1770 blev et anderledes godt år. I Marts måned blev Rebecca Maria igen faster til en lille dreng, som Ole lod døbe Andreas Jens den 29. Marts i Holmens Kirke. I disse år blev han forøvrigt sendt til søs med flere af Flådens Orlogsskibe for kortere eller længere perioder.

I 1769 eller før havde Rebecca Maria lært en ung mand at kende. Han hed Simon Mølmark og var Bøsseskytte i 3die Divisions 8tende Compagnie, måske også en af bror Oles venner? Der opstod gensidig sympati mellem de unge - Rebecca Maria var på dette tidspunkt 23 år gammel - og åbenbart mere end sympati, for det lader til at hun blev med barn.

Det er muligt, at Rebecca Maria valgte at føde anonymt på Den Kongelige Fødselsstiftelse, hvor man i år 1770 finder ikke mindre end 2 små piger, der får navnet Rebecca. Den ene født den 21. Maj og den anden den 9. Juni. Hverken mors eller fars navn er nævnt i Fødselsstiftelsens kirkebog, og det nærmeste vi kan komme til denne fødsel, er en oplysning ved barnets død i 1771.  


Simon Mølmark var født i 1741 på Gunderup, hvor faren Peder Johansen Mølmark var forpagter til sin død i 1750, hvor Simon altså kun var omkring 9 år gammel. Hans mor, Mette Marie Simonsdatter Kierumgaard, var da 40 år gammel og sad nu alene tilbage med 10 uforsørgede børn. Hun kom oprindeligt fra København, så det var ikke så mærkeligt, at hun valgte at tage hertil med nogle af sine børn, hvoraf flere slog rod her, blev gift og fik udkomme. 

Simons ældste søster, Cathrine Sophie, var den 12. Marts 1760 i Vor Frue Kirke blevet gift med silkevæver Jens Gabrielsen Thomasen. Den ældste bror Johan Christian Mølmark havde den 13. Maj 1765 løst borgerskab i København som Urtekræmmer og måske kan hans familie have boet hos ham, der hørte til menigheden ved Vor Frue Kirke. En søster, Anna Marie, blev den 15. November 1771 gift "i Huset" i København, Vor Frue Kirkes sogn, og dette hus kan jo godt have været den ældre brors. En bror, Søren, var i 1762 svend hos Urtekræmmer Hans Kierumgaard i København, som antagelig var hans morbror. Her kan Simon og hans mor og søskende jo også have fundet husly. Søsteren Ulrikke Antonette nævnes i en kopulationsafgift til Sankt Nicolaj Kirke i København i 1772.  En af Simons yngre søstre, Anna Sophie, blev også gift "i Huset" i København (Vor Frue Sogn) i 1773 .  

Den 13. April 1760 var Simon blevet konfirmeret i Vor Frue Kirke. Sammen med ham konfirmeredes også Brygger Koefoeds søn, der skulle afrejse til Vestindien. Måske dette har vækket Simons rejse- og eventyrlyst, for det oplyses (1) at han i 1762 var "kommen fra Bengalen som Kaptajnens Tjener og boede hos sin Moder, der logerede hos Vajsenhusbogbinder Frantz Herman Fossgraf i Studiestræde i København".

Kort efter må han være kommet i tjeneste i Søetaten, hvor han fra 5. November 1767 blev sat til at tjene i 6 år som Bøsseskytte. De følgende år forlængede han flere gange tjenesten og han fik også rig lejlighed til at komme udenlands med de store Orlogsskibe.


Den 7. Juli 1770 blev den nu 24 år gamle Rebecca Maria trolovet med den 29-årige Simon Mølmark, Forloverne lader ikke til at have været fra familien, hvilket måske er lidt underligt. Men Rebecca Marias storebror Ole var  på dette tidspunkt på søen, på togt med et af Flådens orlogsskibe og hendes far Salve Olsen var vist allerede på dette tidspunkt svagelig og måske ikke i stand til at bistå sin datter.  Forloverne var: J(?) Riis Serg. ved 3. Div. 8.Comp. - altså Simons overordnede - og Christopher Christophersen, Mester Skomager i Christen Bernige Stræde.  Måske var Rebecca Maria tjenestepige her.

I slutningen af Marts eller begyndelsen af April 1771 blev Rebecca Maria og Simon igen forældre, denne gang til en lille søn, som den 5. April 1771 blev døbt i Holmens Kirke, hvor han fik navnet Peter. Som faddere havde man valgt: "Lauritz Muselt Urtekræmmer, Christopher Christophersen Skomager (den samme som var forlover for Rebecca Maria ved trolovelsen), Frederich Piper Silckevæver (Simons ældste søster var jo gift med en silkevæver, så det kan være en bekendt herigennem), Marie Jens Jensen Bryggers Kone paa Nøregaden og Ulricke Antonete Mølmarck i Stud.strædet". Den sidste altså en af Simons søstre. Sønnen var selvfølgelig opkaldt efter Simons afdøde far, Peder Johansen Mølmark.

Kort tid efter dåben blev Simon fra den 17. Juli 1771 tilknyttet Orlogsskibet Wilhelmine Carolina, der senere skulle på et længere togt, som varede fra sidst i Juli 1771 til 9. September 1772. Men inden afrejsen nåede de to unge at blive gift i Holmens Kirke den 29. Juli: "Simon Mølmarch U.K., Rebecca Maria Salvesdatter P(ige) - bt. - Bøssesk, 28.Comp. No.6 paa Christianshafn". 

Vi ved ikke præcist, hvor parret boede, men det er muligt, at de har boet i Amagergaden (343) ligesom bror Ole og hans familie gjorde i 1787. De ville jo så høre til menigheden ved Vor Frelser Kirke, men som del af Holmens Faste Stok måtte Simon og hans familie gå til messe i Holmens Kirke og føje sig til denne menighed.

Mens Simon var på togt måtte Rebecca Maria så klare sig selv og sine 2 små børn, måske med hjælp fra bror Ole. Hendes far var som nævnt svagelig og mor Mette Andersdatter muligvis også. Desværre bankede døden på i December måned 1771, hvor den lille datter Rebecca døde. Det blev meldt til Holmens kirkebog, hvori der indførtes: "Simon Mølmark Constabel Art.Comp. Datter Rebecca Maria, 1 1/2 år gl. fra Christianshafn. Den 19. December 1771 blev den lille pige begravet på Skibskirkegården.

Det lader til, at Rebecca Marias mor døde i begyndelsen af April 1772 og blev begravet den 9. April 1772Skibskirkegården. I kirkebogen for Holmens kirke står anført: "Ole Salvesen Constabel 1.Div. 8.Comp. Moder Berthe (Benthe?) 73 år gl. af ... fra Christianshafn". Nu hed Ole og Rebecca Marias mor jo ikke Berthe eller Benthe, men Mette. Men da det ikke var deres far, som gav oplysningerne - sikkert på grund af den mangeårige svaghed han led af - men Ole, kan denne jo meget vel have taget fejl af sin mors fornavn, som han måske sjældent har hørt i dagligdagen.  Måske har deres bedstemor heddet Benthe/Ber(e)the. Dette sandsynliggøres af navnet på deres førstefødte søster, som jo normalt opkaldtes efter en bedstemor.  

Så kom Simon hjem fra togt omkring den 9. September 1772 - til en reduceret familie. Han var måske endog syg ved hjemkomsten, der er i Orlogsværftets Divisionsbøger et notat, der tyder på det, men desværre er det ret ulæseligt.

Nu kunne Simon og Rebecca Maria så nyde et halvt års tid sammen uden at han igen skulle afsted, men det blev desværre ikke idel lykke, for i midten af Januar 1773 døde Rebecca Marias far og måtte den 18. Januar begraves "paa Fattig Kirkegaarden". Det må have været den til de fattige i 1700-tallet anlagte kirkegård i nutidens Sankt Annæ Gade 35-37. 

Den ifølge kirkebogen for Vor Frelser Sogn 88 år gamle Salve Olsen var FattigLem i tiden op til sin død. Ved den senere bobehandling indleverede Rebecca Maria og Simon til Skiftekommissionen en regning over begravelsesudgifterne på 7 rigsdaler og 1 mark, som de havde betalt, sammen med en attest fra bogholderen ved "Tøyhuus-Cassen", hvoraf det fremgik, "at den Afdøde i 3 Aar ei har betalt noget til Liig-Cassen, og derfore været udslettet og ei mere være interessent i samme Liig-Casse, men at Cassens Direction, formedelst hans lange Svaghed og hans Datters fattige Omstændigheder, haver givet hende til Hielp til hendes Faders Begravelse - 5 Rdlr."

Hvis aldersangivelsen i kirkebogen ellers er korrekt, var Rebeccas Far altså født omkring 1684-1685 og derfor ca. 61 år gammel ved hendes fødsel i 1746. Rebecca var nu her i 1773 blevet 26 år gammel og da hendes far havde været svag i længere tid - og hendes mor var død året før -  har det måske påhvilet hende at passe ham.

Det har vel også været naturligt, at Rebecca Maria har boet sammen med sin far i de lange perioder, hvor Simon var på togt med orlogsskibene og hun selv måtte passe sine spæde børn. Det er vel derfor, at det er hendes fattige omstændigheder, der giver Liig-Cassen årsag til at yde hende begravelseshjælp. Senere i skiftebehandlingen viser det sig også, at Salve Olsens bo bliver udlagt til Simon og Rebecca Maria - med hendes bror Oles accept.

Boet må have været beskedent, da Rebeccas far ikke modtog nogen pension udover 24 Skilling ugentlig fra "Chvns-Kiercke" (vel Vor Frelser Kirke, hvis sogn han tilhørte efter sin afgang fra tjenesten ved Holmen) og 1 Mark ugentlig fra Adresse-Contoiret. Nogle ejendele havde Salve Olsen vel alligevel, i hvert fald nogle klæder, men disse "Effecter" blev blot vurderet til "2 rd, 1M, 8 S."

Når herfra trækkes vurderingsmændenes gebyr på 1 Mark og 8 Skilling og begravelsesudgifterne, der - fratrukket hjælpen på 5 Rdl. -  beløb sig til 2 Rigsdaler og 1 Mark, blev der intet tilbage at arve.  Det lidt, der var, "udlagdes til Simon Møllmarch", der sammen med Ole Salvesen underskrev referatet i Skiftekommissionens Behandlingsprotokol.

I protokollen står udtrykkeligt nævnt, at Rebecca Maria selv mødte op ved "Sessionen" den 23. Marts 1773 sammen med Simon og bror Ole. Desuden er der en lidt kryptisk bemærkning, da Simon "declarerede, at den Afdøde intet bliver skyldig i Huusleje, siden samme af en Velgiørere er bleven betalt". Hvem mon denne anonyme velgører har været?  Er det mon svoger Ole, der har spædet lidt til for farens ophold hos Simon og Rebecca Maria?

Kort efter skiftebehandlingen efter sin svigerfar måtte Simon igen til søs, denne gang med Orlogsskibet Den Prægtige, på et togt der anførtes startet den 2. April 1773 og afluttet den 16. September 1773.  

Det fremgår ikke specifikt, hvad Rebecca Marias far døde af, men det har vel været den lange tids svaghed, altså almindelig alderdomssvækkelse. 

Der kan jo imidlertid også have været sygdom inde i billedet. På den tid huserede der ofte epidemier og tuberkulosen var også en stor dræber. De fattige livsvilkår, hvorunder Rebecca Maria også levede, kan ligeledes have gjort sit til at gøre husstanden mindre robust.

Midt i September måned 1773 døde Rebecca Maria, blot 27 år gammel. Hun blev begravet den 15. SeptemberSkibskirkegården. I kirkebogen for Holmens Kirke står ingen dødsårsag, kun "Simon Mølmark Constabel 28.Comp. Hustru Rebecca Salvesdatter fra Christianshafn".     

Det lader til, at Simon nåede hjem fra sit togt inden begravelsen. I hvert fald er der i Orlogsværftets Divisionsbog anført den 16. September 1773 for afslutningen på hans tjeneste ved Orlogsskibet Den Prægtige.

Rebecca Maria efterlod sig nu sin mand og sin lille søn Peter på 2 1/2 år. Hvad der siden blev af ham, vides ikke. Måske er han kommet i huset hos noget af Simons store familie. At Rebecca Marias bror Ole Salvesen har haft økonomisk overskud til at opfostre endnu et barn udover de 7 børn, han selv fik i perioden 1764-1777, lyder i hvert fald ikke sandsynligt.

Hvad Simon Mølmark angår, bandt han sig den 29. Oktober 1773 - altså kort efter Rebecca Marias død og begravelse - til at tjene ved Holmen endnu 3 år, men den 1. Juli 1774 blev han flyttet til at tjene som "Matros under No.15".

I 1777 nævnes Simon i skiftet efter sin mor Mette Marie Simonsdatter Kærumgaard, men blot med navn og alder (28 år). Han må altså stadig have været i live på dette tidspunkt. 

Den 6. Juni 1779 døde Simons storebror Johan Christian Mølmark og blev begravet den 10. samme måned fra Vor Frue Kirke. Ved skiftet efter ham er det noteret, at Simon "var paa Rejse til Kina". 

Herefter forsvinder sporet efter Simom Mølmark og da der i 1800 skiftes efter hans søster Ulrikke Antonette, er hverken Simon eller sønnen Peter nævnt. Vi må vel derfor formode, at Simon er død på et tidspunkt mellem 1779-1800. Ligesom Peter Simonsen Mølmark antagelig er død endnu tidligere.

 

Litteratur:
(1) Slægten Mølmark / af Knud Bierfreund og E. Juel Hansen. ... i : Personalhistorisk Tidsskrift 1964, Årg.84, 14. Række, 6. Bind, 1.-2. Hefte, side 27-49 (NB: side 34).  

 

PERSONER
(alfabetisk liste)

PERSONER
i ALICE's slægt

PERSONER
i ASMUS' slægt

HISTORIER
og
ÅRSTAL

STEDER
og
TING

FOTOS
TEKSTER

STAMTAVLER og SAMLESIDER

DOKUMENTER
ORDLISTE
KILDER og LINKS
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 13.1.2021 og sidst opdateret d. 19.4.2021